JavaScript je vypnutý

ESF

European Science Foundation (ESF) byla sdružením evropských národních organizací odpovědných za podporu vědeckého výzkumu do roku 2015. ESF byla založena v roce 1974. Členskou základnu tvořily vědecké instituce, akademie, grantové agentury apod. ESF představovala nezávislou organizaci, pro jejíž činnost byla příznačná úzká spolupráce s Evropskou komisí. ESF si mimo jiné kladla za cíl zprostředkovat a upevnit kontakty vědeckých pracovníků z různých zemí a podpořit spolupráci na významných projektech. Tato spolupráce měla současně umožnit širší využití velkých a nákladných vědeckých zařízení. K dalším ESF prioritám patřila snaha o vymezování nových směrů evropského výzkumu na základě výsledků společného bádání.

V roce 2010 bylo členskými organizacemi odsouhlaseno, že činnost ESF bude postupně transformována, tradiční aktivity budou utlumovány a ESF v existující podobě skončila na konci roku 2015. V současné době se zabývá dokončením transformace organizace a  přípravy na její novou roli jako poskytovatele hodnoticích služeb národním agenturám a vědeckým institucím. Některé z tradičních aktivit převzala nově založená organizace Science Europe, jejíž členem je  GA ČR od konce roku 2011.

GA ČR oficiálně zaslala rezignaci s datem ukončení členství v ESF k 31. 12. 2015. Ke stejnému datu ukončilo své členství dalších 52 organizací a 5 členských organizací zažádalo o změnu členství z plného na přidružené.

Členskými organizacemi ESF za Českou republiku byly od roku 1999 GA ČR společně s Akademií věd České republiky (AV ČR). Přičemž náklady na členství České republiky (GA ČR i AV ČR) v ESF byly do roku 2012 hrazeny z dotace Národního programu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, programu INGO. Z této dotace byla také financována účast ve vědeckých programech ESF, a náklady spojené se členstvím v ESF scientific standing committees. Projekt s názvem „Členství Grantové agentury ČR a Akademie věd ČR v European Science Foundation“ v rámci programu INGO běžel od roku 2009 do roku 2012.