Podpora ERC žadatelů

UPOZORNĚNÍ: Tato skupina grantových projektů je uzavřená pro možnost podávání nových návrhů projektů.

 

Skupinou grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje GA ČR na iniciativu ERC. Na počátku roku 2016 ERC konstatovala, že některé země Evropské unie vykazují významně nižší zastoupení vědců v jejích soutěžích, což vede mimo jiné k tomu, že není využit jejich vědecko-výzkumný potenciál. Konkrétně Česká republika podala v letech 2007 – 2014 třikrát méně grantových přihlášek a měla třikrát nižší úspěšnost, než byl průměr EU. ERC 19. ledna 2016 publikovala dokument “Fellowship to visit ERC grantee”, ve kterém vyzvala národní agentury k vytvoření programů studijních stáží, jejichž prostřednictvím by byly financovány návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC. Hlavním cílem skupiny grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ je přispět ke zlepšení úspěšnosti mladých českých vědců v ERC soutěžích Získáním ERC grantu se významně posiluje mezinárodní vědecká reputace řešitele, jeho týmu i jeho pracoviště.

Základní principy:

  • Délka trvání projektů je 3–6 měsíců.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
  • Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající.
  • Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.
  • Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti.
  • Hodnocení probíhá na mezinárodní úrovni.
  • Hlavními kritérii hodnocení je vědecká excelence, inovace a originalita, předchozí vědecká a publikační činnost navrhovatele, odborné předpoklady navrhovatele podat vypracovanou verzi projektu do jedné z hlavních ERC výzev (StG, CoG, AdG) s hostitelskou organizací v ČR, a to ve stanovené lhůtě po ukončení grantového projektu.

Proces podávání a hodnocení návrhů projektů

Návrhy grantových projektů mohou předkládat uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a kteří splňují podmínky stanovené v Pravidlech grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ vydávaných na každý kalendářní rok (dále jen „Pravidla“). Navrhovatel uchazeči odpovídá za řešení projektu. Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na mateřské/rodičovské dovolené. Návrh projektu lze podávat ve všech oborech podle Statutu GA ČR.

Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu (dále jen „Mentor“) vybraný navrhovatelem. Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“.

Kritéria hodnocení návrhů projektů jsou obsažena v Pravidlech. Kritéria zahrnují zejména: hodnocení odborné úrovně, originality, kvality; odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, dosavadní výsledky navrhovatele ve výzkumu, hodnocení nástinu návrhu zamýšleného ERC projektu, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.

Pravidla pro skupinu grantových projektů Podpora ERC žadatelů vydávané na každý kalendářní rok a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce “Dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9 –16:00; Pá: 9 –15:00 na tel.č. 227 088 841.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2023 GA ČR