Stanovisko GA ČR ke změně právní úpravy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů

S účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), která přinesla mimo jiné dvě zásadní změny ve vztahu k vymezení způsobilých nákladů v projektech GA ČR: zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč (§ 26 odst. 2 písm. a) ZDP) a zrušení kategorie nehmotného majetku pro účely daně z příjmů (celý § 32a, který upravoval odpisy nehmotného majetku, byl zrušen bez náhrady). Kategorie nehmotného majetku bude nadále existovat jen jako nehmotný majetek podle právních předpisů upravujících účetnictví a bude se plně řídit úpravou v účetnictví.

Z důvodu změny zákonné úpravy se proto GA ČR rozhodla přijmout pro zadávací dokumentace pro projekty s počátkem řešení v roce 2022 následující změny oproti znění zadávacích dokumentací z předchozích let:

  1. Hranice pro vstupní cenu investic pro dlouhodobý hmotný majetek byla v souladu se ZDP zvýšena na 80 000 Kč (čl. 3.3.2. příslušné zadávací dokumentace).
  2. Kategorie dlouhodobého nehmotného majetku se v zadávacích dokumentacích ruší; veškerý nehmotný majetek lze pořizovat v rámci položky „věcné náklady“ a je zahrnut mezi ostatní služby (čl. 3.3.3. odst. 4 příslušné zadávací dokumentace).

Vzhledem k výše uvedeným úpravám je nutné zdůraznit, že je z projektu možné hradit vždy jen poměrnou část, která věcně a časově souvisí s řešením projektu (to nabývá na významu zejména v situacích, kdy je doba využití majetku delší než doba řešení projektu).  

Za způsobilé náklady nebo výdaje je však vždy možné považovat jen takové náklady či výdaje, které jsou definovány ustanovením § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, které jsou upřesněny v jednotlivých zadávacích dokumentacích a které věcně a časově bezprostředně souvisejí s řešením grantového projektu.

Pro projekty s počátkem řešení v roce 2021 a dříve platí dosavadní úprava obsažená v příslušné zadávací dokumentaci pro daný rok.