Typy projektů

 • Standardní
  Standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum:

  • Tento typ projektů GA ČR podporuje od svého vzniku, tj. od roku 1993.
  • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.
  • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.
 • Projekty na podporu excelence
  Projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR

  • První veřejnou soutěž na tento typ projektů GA ČR vyhlásila v roce 2011. Druhá a zároveň poslední veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 2013
  • Jedná se o skupinu projektů, jejímž hlavním cílem je podpora excelence v základním výzkumu, rozvíjení multidisciplinarity v základním výzkumu a spolupráci nejméně dvou vědeckých institucí v ČR.
  • Mohou být podávány do všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • Maximální délka trvání projektu u soutěže vyhlášené v roce 2011 je 7 let a u soutěže vyhlášené v roce 2013 je 5 let.
  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.
  • Hlavními kritérii v této veřejné soutěži je multidisciplinarita, vědecká hodnota a kvalita podaného návrhu projektu, excelence, inovace a originalita, předchozí vědecká a publikační činnost uchazečů.
 • Juniorské
  Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu v ČR:

  • Veřejná soutěž poprvé vyhlášena v roce 2014.
  • Délka trvání projektu je 2–3 roky.
  • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
  • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.
  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.
 • Mezinárodní – LA
  Mezinárodní grantové projekty (LA), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko:

  • Tyto typy projektů jsou hodnoceny s využitím principu “Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
  • Oba navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.
  • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
  • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
  • Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je zpravidla na konci příslušného roku.
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.
 • Mezinárodní – bilaterální
  Mezinárodní grantové projekty (bilaterální) jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:

   • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
   • National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
   • Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
  • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
  • U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).
  • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
  • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
  • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.
 • Podpora ERC žadatelů
  Projekty na podporu ERC žadatelů, jejichž účelem je napomoci vědcům k nabytí zkušeností a zvýšení úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze struktur Evropské unie a posílit excelenci v základním výzkumu v ČR :

  • Tento typ projektů GA ČR podporuje od roku 2016.
  • Délka trvání projektů je 3–6 měsíců.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
  • Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající.
  • Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.
  • Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti.
  • Hodnocení probíhá na mezinárodní úrovni.
  • Hlavními kritérii hodnocení je vědecká excelence, inovace a originalita, předchozí vědecká a publikační činnost navrhovatele, odborné předpoklady navrhovatele podat vypracovanou verzi projektu do jedné z hlavních ERC výzev (StG, CoG, AdG) s hostitelskou organizací v ČR, a to ve stanovené lhůtě po ukončení grantového projektu.
 • Postdoktorské
  Postdoktorské grantové projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků

  • Tento typ projektů GA ČR podporovala od roku 1997. V současné době se nové soutěže již nevyhlašují.
  • Jedná se o typ projektů základního výzkumu určených pro mladé začínající vědce s ukončeným doktorských studiem, maximálně však 4 roky od získání doktorátu.
  • Délka trvání projektu je 2–3 roky.
  • Mohou být podávány do všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • Řešitelem může být jedna osoba, nebo tým až celkem tří vědeckých pracovníků z jedné instituce.
  • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.
  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.
  • Hlavními kritérii v této veřejné soutěži je kvalita podaného návrhu projektu, inovace a originalita.
 • EXPRO
  EXPRO projekty, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

  • Podporu tohoto typu projektů GA ČR zahájí od roku 2019.
  • Délka trvání projektů je 5 let.
  • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné či dvou institucí.
  • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
  • Jednou z podmínek úspěšného splnění projektu je nejpozději do jednoho roku po ukončení řešení projektu podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.
  • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče – zejména technické a institucionální zázemí pracovišť, odborné schopnosti navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, jejich dosavadní vědecké výsledky, kvalita navrhovaného grantového projektu z hlediska návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnotící proces je popsán na webu zde.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

© 2016 GA ČR