Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Projekt byl zaměřen na aktuální problematiku rezistence bakterií k antibiotikům cefalosporinům. Rezistence bakterií k cefalosporinům je předním celosvětovým problémem v terapii infekčním nemocí člověka i zvířat. Cílem projektu bylo zjistit výskyt této rezistence v různých prostředích, analyzovat její genetický základ a definovat cesty šíření. Dílčím úkolem bylo posoudit dopad antibiotické terapie na výskyt a přenos antibiotické rezistence a definovat riziko pro zdraví člověka, zvířat a prostředí.

V chovech skotu, prasat a drůbeže s hojným použitím antibiotik byl zjištěn vysoký výskyt rezistentních bakterií, naproti tomu organické chovy skotu s velice omezeným použitím antibiotik produkují minimální množství rezistence. Použití cefalosporinů u potravinových zvířat v ČR představuje významné riziko pro zdraví člověka. Rezistentní bakterie byly zjištěny u hospitalizovaných zvířat a zvířat v zoologických zahradách včetně jejich prostředí.

U zdravých dětí různého věku včetně novorozenců neovlivněných antibiotickou terapií byly identifikovány rezistentní kmeny a bylo prokázáno šíření vysoce rezistentních a patogenních bakterií v nemocničním prostředí. Alarmujícím zjištěním je šíření rezistentních bakterií do vodních toků cestou nedostatečně přečištěných městských odpadních vod a výskyt u zvířat žijících ve volné přírodě, která se běžně do kontaktu s antibiotiky nedostávají.

Získaná data dokumentují vysokou úroveň kontaminace životního prostředí bakteriemi rezistentními k cefalosporinům a poukazují na roli migrujících ptáků v celosvětovém šíření rezistence, která přesahuje hranice států. Byly identifikovány a detailně studovány struktury DNA nesené bakterií odpovědné za šíření rezistence k cefalosporinům, tzv. plazmidy. Detailní genetická analýza těchto struktur prokázala jejich velkou proměnlivost a zásadní význam nejen v přenosu rezistence, ale také ve virulenci bakterie, její rezistenci k teplotě, schopnosti efektivně získávat živiny a dlouhodobě přežívat v prostředí.