JavaScript je vypnutý

Základní informace

Jednou z dlouhodobých priorit GA ČR je udržování i další rozvoj aktivit na poli mezinárodní spolupráce. Na globální úrovni je mezinárodní spolupráce realizována v rámci členství GA ČR v Global Research Council (GRC), na celoevropské úrovni potom zejména na základě členství v nadnárodních organizacích European Science Foundation (ESF) a Science Europe (SE). Na základě bilaterálních dohod GA ČR úzce spolupracuje s Jižní Koreou, Tchaj-wanem, Německem a Rakouskem.

Science Europe (SE)

Řadu aktivit v minulosti realizovaných ESF postupně přebírá a rozvíjí sdružení Science Europe (SE) založené v roce 2011. GA ČR je jedním z jeho zakládajících členů a v současnosti je zde také jediným zástupcem za Českou republiku. Zástupci GA ČR se účastní pravidelných zasedání řídicích a rozhodovacích orgánů SE. Hlavním zájmem tohoto sdružení je koordinace postupů a strategií evropských organizací podporujících a realizujících výzkum směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské vědy a výzkumu na globální úrovni. Jedním ze stěžejních témat, kterým se GA ČR v rámci SE věnuje, je problematika dostupnosti dat a výstupů výzkumu v režimu „open access“.

European Science Foundation (ESF)

Od roku 2010 postupně po dohodě členských organizací docházelo k utlumování aktivit ESF, tradiční aktivity realizované ESF byly ukončeny k 31. 12. 2015. GA ČR byla členem ESF v letech 1999 až 2015. ESF prochází v současné době procesem transformace, po jehož dokončení se bude zabývat poskytováním hodnoticích služeb a projektového managementu vědeckým institucím a národním agenturám na podporu výzkumu.

Global Research Council (GRC)

Tato organizace byla založena v roce 2012 a GA ČR se i zde řadí k zakládajícím členům. GRC sdružuje národní agentury podporující základní výzkum z Evropy, Asie, Afriky, Latinské Ameriky a USA. Hlavní myšlenkou, která motivovala založení této organizace, bylo vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci mezi národními agenturami, prosazování společných zájmů a principů financování základního výzkumu, sdílení zkušeností s financováním základního výzkumu v různých zemích, koordinace sdílení informací a dat, podpora excelentního výzkumu a excelentních výzkumných týmů napříč světadíly.

Evropská výzkumná rada (ERC)

Posláním ERC je podporovat špičkový evropský výzkum té nejvyšší kvality a to ve všech vědních disciplínách. Nejdůležitějším kritériem je vědecká excelence. ERC klade velký důraz na to, aby se jednalo o hraniční výzkum, který je iniciován a řízen samotnými vědci tzv. ‘bottom-up’ frontier research (https://erc.europa.eu/about-erc/mission). ERC ve spolupráci s organizacemi zajišťujícími financování základního výzkumu v národním měřítku také usiluje o podporu a rozvoj výzkumného potenciálu napříč členskými zeměmi Evropské unie

Bilaterální spolupráce

GA ČR v rámci dvoustranných dohod uzavřených s partnerskými agenturami podporuje vytváření mezinárodních vědeckých týmů spolupracujících v oblasti základního výzkumu na bilaterálních vědeckých projektech. Tímto způsobem GA ČR úzce spolupracuje s těmito partnerskými organizacemi:

  • National Research Foundation of Korea (NRF), Jižní Korea
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan
  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko