Hodnoticí panely

Hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí. Vypracovávají interní posudky návrhů projektů, připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí. Členové panelů jsou jmenováni tak, že GA ČR vyzve podle výběru předsednictva různé právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem v České republice, aby do panelů navrhly vhodné kandidáty. Výběr z takto sestavených kandidátních listin pak provádějí pracovní skupiny složené ze zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace, člena předsednictva a zástupce vědecké rady GA ČR. Člen panelu je jmenován předsednictvem zpravidla na dvouleté funkční období. Po každém dvouletém období se musí obnovit alespoň jedna čtvrtina členů panelu. Člen panelu může v panelu působit nejvýše dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel. Celkový počet panelů je 39.

Členění vědních oborů do hodnoticích panelů

 • P101 Strojní inženýrství
 • P102 Elektrotechnika a elektronika
 • P103 Kybernetika a zpracování informace
 • P104 Stavební materiály, architektura a stavitelství
 • P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika
 • P106 Technická chemie
 • P107 Kovové materiály – příprava a vlastnosti
 • P108 Materiálové vědy a inženýrství
 • P201 Matematika
 • P202 Informatika
 • P203 Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
 • P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
 • P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
 • P206 Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
 • P207 Chemické a biochemické přeměny
 • P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie
 • P209 Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
 • P210 Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
 • P301 Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
 • P302 Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena
 • P303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
 • P304 Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
 • P305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
 • P401 Filosofie, teologie, religionistika
 • P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii (mimo operační výzkum)
 • P403 Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum
 • P404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
 • P405 Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
 • P406 Lingvistika a literární vědy
 • P407 Psychologie, pedagogika
 • P408 Právní vědy, politologie
 • P409 Vědy o umění
 • P410 Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
 • P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
 • P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
 • P503 Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
 • P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
 • P505 Ekologie živočichů a rostlin
 • P506 Botanika a zoologie

Složení hodnoticích panelů

Technické vědy

 • Dr. Ing. Pavel Polach (předseda) – Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o., funkční období 2017

 • Ing. Josef Foldyna, CSc. (místopředseda) – Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., funkční období 2017

 • doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, funkční období 2019

 • prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2017

 • doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2019

 • prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, funkční období 2019
 • doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.-Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., funkční období 2017

 • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, funkční období 2017

 • doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.– Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, funkční období 2019
 • prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (předseda) – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019

 • Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (místopředseda) – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.; funkční období 2019

 • prof. RNDr. Roman Grill, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017

 • doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, funkční období 2019

 • Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, funkční období 2017
 • Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, funkční období 2019
 • doc. Ing. Ivan Richter, Dr. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; funkční období 2019
 • prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2019
 • prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, funkční období 2019
 • doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. (místopředsedkyně) – České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, funkční období 2019
 • prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. – Masarykova univerzita –Fakulta informatiky, funkční období 2017

 • Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období 2017

 • Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, funkční období 2019
 • prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, funkční období 2019

 • doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, funkční období 2017

 • Mgr. Josef Urban, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, funkční období 2017
 • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně — Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, funkční období 2017
 • prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph. D. – Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologií, funkční období 2019
 • doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (předseda) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období 2019

 • doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (místopředseda) – České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, funkční období 2017

 • prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, funkční období 2019

 • prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017

 • prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017
 • doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období 2017

 • Ing. Libor Sitek, Ph.D. – Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., funkční období 2017

 • Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i., funkční období 2019
 • doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, funkční období 2019
 • doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (předseda) – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i., funkční období 2017

 • prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (místopředseda) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období 2019

 • prof. Ing. Radim Čajka, CSc.  – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, funkční období 2019

 • prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017
 • doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, funkční období 2019

 • prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017

 • Ing. Jan Tippner, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, funkční období 2019
 • doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období 2019
 • prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. (předseda)  – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017

 • Dr. Ing. Jan Macák (místopředseda) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2019

 • Ing. Hynek Beneš, Ph.D. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., funkční období 2019

 • prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, funkční období 2019

 • prof. Dr. Ing. Josef Krýsa – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, funkční období 2019

 • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technopark Kralupy, funkční období 2017
 • prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, funkční období 2017
 • Ing. Petr Sazama, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • doc. Ing. Vladimír Sedlačík, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, funkční období 2019
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. (předseda) – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2019

 • RNDr. Aleš Kroupa, CSc. (místopředseda) – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., funkční období 2017

 • prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017

 • prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut, funkční období 2019
 • Ing. Alena Michalcová, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, funkční období 2019
 • doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
 • prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2017
 • doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově- technologická, funkční období 2019
 • RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (předseda) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., funkční období 2017

 • doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2019

 • prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, funkční období 2019

 • doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, funkční období 2017

 • doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019
 • Ing. Jan Mrázek, Ph.D. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.; funkční období 2019

 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
 • prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově- technologická, funkční období 2019
 • Ing. Zdeněk Starý, Ph.D. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut, funkční období 2017
 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, funkční období 2019

Vědy o neživé přírodě

 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (předseda)  – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017

 • doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. (místopředseda) – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, funkční období 2017

 • doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017

 • prof. Jiří Černý, Dr. – University of Basel, funkční období 2016

 • doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019

 • doc. Anton Galaev, Dr. rer. nat., DSc. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017

 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019

 • prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019

 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, funkční období 2016

 • doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019

 • prof. Ralf Schindler – Universität Münster, Institut für mathematische Logik und Grundlagenforschung, funkční období 2019

 • doc. Dipl.-Math. Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, funkční období 2019

 • doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. (předsedkyně)  – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, funkční období 2017

 • prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (místopředsedkyně) – Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, funkční období 2016

 • prof. Ing. Petr Berka, CSc. – Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, funkční období 2017

 • doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019

 • doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2016

 • prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019
 • prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, funkční období 2019
 • prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, funkční období 2017
 • prof. Dr. Ing. Jan Kybic – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2017
 • doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, funkční období 2016
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, funkční období 2017
 • RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. (předsedkyně) – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (místopředseda) – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017

 • Ing. Ivan Ďuran, Ph.D. – Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • Mgr. Juraj Fedor, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017

 • doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
 • RNDr. Jiří Mareš, CSc. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., funkční období 2019
 • doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019
 • RNDr. Karel Rohlena, CSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. – Masarykova univerzita, CEITEC – Středoevropský technologický institut, funkční období 2017
 • Ing. Dominik Legut, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations-Národní superpočítačové centrum, funkční období 2017

 • Ing. Jan Grym, Ph.D. (místopředseda) – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2016

 • Oleg Heczko, Dr. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2016

 • prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017

 • doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017

 • Mgr. Hynek Němec, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017

 • Ing. Alexander B. Shick, DSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
 • prom. fyz. Jiří Vacík, CSc., Ph.D. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, funkční období 2017
 • prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (předseda)  – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017

 • Lukasz Cwiklik, Ph.D., Dsc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2019
 • prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2016
 • doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019
 • doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2019
 • Mgr. Ota Samek, Dr.– Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (předseda) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017

 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (místopředseda) – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019

 • Mgr. Luděk Havran, Dr. – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • RNDr. Václav Kašička, CSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, funkční období 2017

 • RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. – Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • RNDr. Jan Langmaier, CSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. – Masarykova univerzita, CEITEC-Středoevropský technologický institut, funkční období 2017
 • doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019
 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, funkční období 2019
 • doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (předseda) – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019

 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. (místopředseda) – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019

 • Ing. Petr Beier, Ph.D. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2019
 • RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2019
 • Mgr. Michal Horáček, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, funkční období 2019
 • doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, funkční období 2017
 • doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
 • prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, funkční období od 2019
 • doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D. (předseda)  – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2016

 • Ing. Jiří Brus, Dr. (místopředseda) – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019

 • doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019

 • doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. Rer. Nat., DSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, funkční období 2016

 • doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, funkční období 2017

 • prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.  – Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, funkční období 2017
 • doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019
 • doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (předseda)  – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
 • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (místopředseda)  – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov, funkční období 2017
 • doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2019
 • RNDr. Martin Ferus, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2019

 • doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019
 • Dr. rer. nat. Petr Kabáth, Dipl. Phys. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov, funkční období 2017

 • RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. – Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., funkční období 2019
 • RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D. – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2018
 • doc. RNDr. František Němec, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., funkční období 2018
 • doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, funkční období 2018
 • doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019
 • Mgr. Ján Žabka, CSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017

 • prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017

 • doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie pevných látek, funkční období 2019
 • prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2019
 • doc. RNDr. Katarína Holcová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
 • prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, funkční období 2017
 • doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. – Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, funkční období 2019
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
 • Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. – Národní muzeum, funkční období 2017
 • RNDr. Ladislav Slavík, CSc. – Geologický ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2019
 • RNDr. Pavla Štípská, Ph.D. – Česká geologická služba, funkční období 2017
 • RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. – Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017

Lékařské a biologické vědy

 • prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. (předseda), Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
 • prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. (místopředsedkyně), Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • RNDr. Jiří Hejnar, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019
 • prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., Institut klinické a experimentální medicíny, funkční období od 2019

 • RNDr. Marek Kovář, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017

 • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • MUDr. Petr Müller, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, funkční období od 2019
 • Mgr. Jan Ševčík, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2019
 • MUDr. Pavel Vodička, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019
 • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (předseda), Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, funkční období od 2017

 • doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017

 • doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
 • doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, funkční období od 2019
 • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019
 • prof. Ing. Peter Šebo, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019

 • prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., Fakultní nemocnice v Motole, funkční období od 2019
 • doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, funkční období od 2019
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (předseda), Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2019
 • prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (místopředsedkyně), Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, funkční období od 2017

 • doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017

 • prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
 • Mgr. Martin Horák, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019

 • prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2019

 • doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
 • MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2016
 • RNDr. Jiří Popelář, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., funkční období od 2016
 • doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, funkční období od 2019
 • RNDr. Jan Říčný, CSc., Národní ústav duševního zdraví, funkční období od 2016
 • doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019
 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA (předseda), Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, funkční období od 2017
 • prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. (místopředsedkyně), Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, funkční období od 2019
 • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, funkční období od 2019
 • doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
 • RNDr. Jan Neckář, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • doc. Radislav Sedláček, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Masarykova univerzita, CEITEC, funkční období od 2017
 • RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví, funkční období od 2017
 • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (předseda), Biologické centrum AV ČR, v. v. i., funkční období od 2016
 • RNDr. Petr Man, Ph.D. (místopředseda), Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • Mgr. Pavel Doležal, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
 • doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2018
 • RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
 • prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2018
 • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr.rer.nat., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2018

 • Mgr. Leoš Valášek, Dr. rer. nat., DSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019

 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D., Masarykova univerzita, CEITEC, funkční období od 2017
 • RNDr. Jiří Vondrášek, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., funkční období od 2019
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
 • prof. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2019

Společenské a humanitní vědy

 • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (předseda)– Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017

 • doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, funkční období od 2018
 • Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, funkční období od 2017
 • Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, funkční období od 2018
 • doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, funkční období od 2018
 • doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol. – Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta; funkční období od 2017

 • prof. Karel Thein, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, funkční období od 2018

 • Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (předseda) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; funkční období od 2019

 • Marek Kapička, Ph.D. (místopředseda) – Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017

 • doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; funkční období od 2017

 • doc. Ing. Jan Čadil Ph.D. – Unicorn College, s.r.o.; funkční období od 2019

 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2017

 • Mgr. Martin Guzi, Ph.D. – Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; funkční období od 2017

 • doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně; funkční období od 2019

 • RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
 • prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2017
 • prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; funkční období od 2019
 • prof. Ing. Emília Zimková, Ph.D. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; funkční období od 2017
 • doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2017

 • prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2019

 • prof. Ing. Josef Basl, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky; funkční období od 2017

 • doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze,Fakulta podnikohospodářská; funkční období od 2019
 • doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; funkční období od 2019
 • prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; funkční období od 2017

 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky; funkční období od 2019
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická; funkční období od 2017
 • prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; funkční období od 2019
 • Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
 • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (předsedkyně)  – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017

 • prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2019

 • doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2019
 • doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období od roku 2017
 • PhDr. Hana Hašková, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v,v,i.; funkční období od 2019
 • doc. Ing. Jiří Horák, Dr. – Vysoká škola báňská, Hornicko-geologická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. – Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; funkční období od 2019
 • RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky; funkční období od 2019
 • prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2019

 • PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2019
 • doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2019
 • PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (předsedkyně)  – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2017

 • Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., funkční období od 2018

 • Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D. – Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2019
 • Mgr. Jana Grollová, Ph.D. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019

 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. – Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2017

 • Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017

 • doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. – Moravské zemské muzeum; funkční období od 2017
 • Mgr. Martin Novák, Ph.D. – Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, funkční období od 2018
 • Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. – Národní muzeum Praha; funkční období od 2019
 • Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D. (předsedkyně)  – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2017

 • doc. PhDr. Petr Dytrt Ph.D. (místopředseda)  – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019

 • Mgr. Martin Bažil, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2017
 • PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Blanka Klímová, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu; funkční období od 2019
 • František Kratochvíl MA, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. – Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (předsedkyně) – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta; funkční období od 2017

 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2019

 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019

 • doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2017

 • Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2017
 • Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. – Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury; funkční období od 2017
 • Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta; funkční období od 2017
 • doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. – Karlova univerzita, Pedagogická fakulta; funkční období od 2019
 • Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. – Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. (předseda) – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017

 • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (místopředsedkyně) – Masarykova univerzita, Právnická fakulta; funkční období od 2017

 • JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., L.L.M. – Univerzita Karlova, Právnická fakulta; funkční období od 2017

 • doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA – Ústav mezinárodních vztahů AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. Mats Rickard Braun, Ph.D. – Metropolitní univerzita Praha; funkční období od 2019
 • PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2017

 • doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů; funkční období od 2019
 • JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta; funkční období od 2017
 • doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2017
 • JUDr. Jan Malíř, Ph.D. – Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2019
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. – Masarykova univerzita, Právnická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (předseda) – Národní muzeum Praha; funkční období od 2017

 • doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. (místopředsedkyně)– Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, funkční období od 2017

 • PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. – Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017

 • PhDr. Martin Flašar, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • Mgr. Petra Ježková, Ph.D. – Institut Umění – Divadelní Ústav; funkční období od 2019
 • PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D. – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • Mgr. Václav Kapsa, Ph.D. – Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
 • doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • doc. Mgr. et Mgr. Filip Láb, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, funkční období od 2017
 • doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, funkční období od 2019
 • doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (předseda)  – Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017

 • doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (místopředseda) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017

 • prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní; funkční období od 2017

 • PhDr. Stanislav Brouček, Ph.D. – Etnologický ústav AV ČR v.v.i.; funkční období od 2019
 • prof. PhDr. Václav Hořčička, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • prof. PhDr. Milena Lenderová, Csc. – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta; funkční období od 2019

 • prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
 • doc. PhDr. Miroslav Novotný, Csc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. – Historický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
 • MA, Mphil Petr Roubal, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2019
 • doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2019

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 • doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. (předseda), Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2016

 • doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (místopředseda), Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i. Praha, 2019

 • prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., Mendelova univerzita v Brně, 2019

 • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D., Středoevropský technologický institut (CEITEC MU) Masarykova univerzita, 2019

 • prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2019
 • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2017

 • Ing. Václav Motyka, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., 2017

 • Ing. Martin Potocký, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AVČR, v.v.i Praha, 2019
 • doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., 2017
 • Ing. Michal Kubelka, CSc. (předseda), Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, 2017

 • Ing. Jiří Plachý, CSc. (místopředseda), Ústav molekulární genetiky, AV ČR v.v.i., 2019

 • MVDr. Martin Anger, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i, 2019

 • RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019

 • RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D., Biotechnologický ústav AVČR, v.v.i., 2019

 • RNDr. Petr Kopáček, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Parazitologický ústav, 2017
 • prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2017
 • prof. MVD. Zbyšek Sládek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, 2019
 • prof. Ing. Jiří Kopáček (předseda), Ph.D., Biologické centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, 2019

 • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (místopředseda), Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, 2017

 • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 2017

 • RNDr. Martin Novák, CSc., M.Sc., Česká geologická služba, 2019

 • RNDr. Pavel Rössner, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, 2019

 • RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., 2019

 • doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, 2018

 • doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 2017
 • doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2019
 • Mgr. Jan Jansa, Ph.D. (předseda), Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2017

 • Ing. Jan Kopecký, Ph.D. (místopředseda), Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017

 • Ing. Jiří Bárta, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, 2018

 • Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, 2019

 • Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i, 2019

 • doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2019
 • Mgr. Filip Oulehle, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno, 2017

 • Ing. Pavel Šamonil, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Brno, 2016

 • doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, 2017
 • RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2019
 • Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. (předsedkyně), Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2017

 • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. (místopředseda), Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., v Brně, 2019

 • doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, 2019

 • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, 2017

 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2019

 • Ing. Jan Pergl, PhD., Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2019
 • doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2019

 • prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2019
 • doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 2017
 • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (předseda), Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Parazitologický ústav, 2019

 • RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (místopředseda), Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, 2017

 • Mgr. Karel Janko, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., 2018

 • Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., 2019

 • RNDr. Vít Latzel, Ph.D. Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2019
 • prof. Mgr. Bohumil Mandák, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, 2016

 • doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, 2017

 • doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2019

 • doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016
 • RNDr. Helena Štorchová, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Praha, 2017

Přílohy

331 KB Datum přidání: 8. 1. 2019
1 MB Datum přidání: 8. 1. 2019
87 KB Datum přidání: 8. 1. 2019
113 KB Datum přidání: 8. 11. 2019
© 2016 GA ČR