Hodnoticí panely

 

Hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí. Připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí a jejich členové také vypracovávají posudky návrhů projektů v první fázi hodnocení. Členové panelů jsou jmenováni tak, že GA ČR vyzve podle výběru předsednictva různé právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem v České republice, aby do panelů navrhly vhodné kandidáty. Výběr z takto sestavených kandidátních listin pak provádějí pracovní skupiny složené ze zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace, člena předsednictva a zástupce vědecké rady GA ČR. Člen panelu je jmenován předsednictvem zpravidla na dvouleté funkční období. Po každém dvouletém období se musí obnovit alespoň jedna čtvrtina členů panelu. Člen panelu může v panelu působit nejvýše dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel. Celkový počet panelů je 39.

Členění vědních oborů do hodnoticích panelů

 • P101 Strojní inženýrství
 • P102 Elektrotechnika a elektronika
 • P103 Kybernetika, umělá inteligence a zpracování informací
 • P104 Stavební materiály, architektura a stavitelství
 • P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika
 • P106 Technická chemie
 • P107 Kovové materiály – příprava a vlastnosti
 • P108 Materiálové vědy a inženýrství
 • P202 Matematika a informatika
 • P203 Jaderná a částicová fyzika, astronomie a astrofyzika
 • P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, fyzika plazmatu a nízkých teplot
 • P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
 • P206 Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
 • P207 Chemické a biochemické přeměny
 • P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie
 • P209 Vědy o atmosféře, hydrologie, fyzická geografie a geofyzika
 • P210 Geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
 • P301 Molekulární a strukturní biologie, genetika, genomika a bioinformatika
 • P302 Mikrobiologie, parazitologie, imunologie a biotechnologie
 • P303 Buněčná, vývojová a evoluční biologie
 • P304 Nádorová biologie, experimentální onkologie, morfologické obory a patologie
 • P305 Lékařské fyziologické obory a neurovědy, diagnostika a terapie, translační výzkum
 • P306 Farmakologie, toxikologie, lékařská biochemie, lékařská biofyzika
 • P401 Filosofie, teologie, religionistika
 • P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii (mimo operační výzkum)
 • P403 Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum
 • P404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
 • P405 Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
 • P406 Lingvistika a literární vědy
 • P407 Psychologie, pedagogika
 • P408 Právní vědy, politologie
 • P409 Vědy o umění
 • P410 Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
 • P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
 • P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
 • P503 Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
 • P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
 • P505 Ekologie živočichů a rostlin
 • P506 Botanika a zoologie

Složení hodnoticích panelů

Technické vědy

 • doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
 • doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
 • Ing. Radek Kolman, Ph.D.
 • doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
 • Ing. Libor Sitek, Ph.D.
 • prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
 • prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (předseda)
 • prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (místopředseda)
 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
 • doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.
 • Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivan Richter, Dr.
 • prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
 • prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.
 • Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. (místopředsedkyně)
 • doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
 • doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
 • Ing. Filip Plešinger, Ph.D.
 • prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
 • Ing. Mgr. Branislav Rehák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph. D.
 • doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (předseda)
 • doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
 • doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
 • prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
 • doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.
 • doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
 • doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D.
 • prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (předseda)
 • prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (místopředseda)
 • prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng.
 • prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
 • Ing. Jan Tippner, Ph.D.
 • Ing. Shota Urushadze, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D.
 • doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D.
 • prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. (předsedkyně)
 • Dr. Ing. Jan Macák (místopředseda)
 • Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
 • prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Demel, Ph.D.
 • RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
 • Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc.
 • prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
 • doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
 • doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. (předseda)
 • prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • prof. Ing Berenika Hausnerová, Ph.D.
 • RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
 • doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.
 • doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
 • Ing. Monika Vilémová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (předseda)
 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
 • prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
 • Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • Ing. Jan Mrázek, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.
 • RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.
 • prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.

Vědy o neživé přírodě

 • prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. (předseda)
 • Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
 • prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 • prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
 • Dr. hab. Marcin Pilipczuk
 • doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D, DSc.
 • Jan M. Swart, Dr.
 • doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.
 • prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
 • Mgr. Juraj Fedor, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (místopředseda)
 • RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
 • RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.
 • RNDr. Martin Ferus, Ph.D. 
 • Ing. Michal Malinský, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Mareš, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D. 
 • RNDr. Karel Šafařík, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 
 • doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
 • doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. (předseda)
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr. (místopředseda)
 • Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
 • prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
 • Mgr. Ing. Oleg Heczko, Dr. 
 • RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.  
 • doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
 • Ing. Alexander B. Shick, CSc., DSc.
 • doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
 • Mgr. Martin Švec, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Lukasz Cwiklik, Ph.D., DSc.
 • doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. 
 • Mgr. Oleg Lunov, Ph.D.
 • doc. dr. rer. nat. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
 • doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D. 
 • Mgr. Ota Samek, Dr. 
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
 • RNDr. Jan Langmaier, CSc. 
 • doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
 • Ing. Radek Pohl, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. (předseda)
 • prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (místopředseda)
 • Ing. Petr Beier, Ph.D. 
 • RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc.
 • RNDr. Bohumír Grüner, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSC  
 • doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (předseda)
 • doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D. (místopředseda)
 • RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc
 • doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
 • Ing. Libor Juha, CSc.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. 
 • RNDr. Martin Srnec, Ph.D.
 • Ing. Elena Tomšík, Ph.D.
 • doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
 • doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
 • M.Sc. Dr. Asa Gholizadeh, Ph.D.
 • doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. 
 • RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. 
 • Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.  
 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc. (místopředseda)
 • doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
 • doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. 
 • doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. 
 • prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
 • RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Karel Schulmann CSc.
 • RNDr. Ladislav Slavík, CSc.

Lékařské a biologické vědy

 • prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Leoš Valášek, Dr. rer. nat., DSc. (místopředseda)
 • doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D,
 • RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer.nat
 • Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.
 • prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
 • doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D.
 • Ing. Václav Veverka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.
 • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (předseda)
 • doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.
 • doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
 • prof. M.Sc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
 • prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
 • prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
 • prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Alexander William Bruce, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
 • Ing. Andrej Šušor, PhD
 • Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
 • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (předseda)
 • prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
 • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
 • RND. Matouš Hrdinka, Ph.D.
 • RNDr. Petr Ježek, DrSc.
 • doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
 • MUDr. Petr Müller, Ph.D.
 • Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Vodička, CSc.
 • doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (předseda)
 • PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
 • Mgr. Martin Horák, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.
 • Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (místopředseda)
 • prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
 • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
 • doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
 • doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
 • RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc. 

Společenské a humanitní vědy

 • Dr. Phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (předseda)
 • doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D.
 • doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
 • doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
 • doc. Jana Plátová, Ph.D.
 • prof. Karel Thein, Ph.D.
 • Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
 • doc. David Vopřada, Dr.
 • doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
 • prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. (místopředseda)
 • PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
 • Jaromír Baxa, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
 • doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D., M.Sc.
 • doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
 • doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
 • PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
 • Ing. Martin Srholec, Ph.D. (předseda)
 • prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Ing. Eduard Baumöhl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
 • doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
 • doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
 • doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková      
 • doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
 • prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (předseda)
 • PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Jiří Horák 
 • MA, Mphil Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
 • doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
 • doc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
 • prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.            
 • PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
 • Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (místopředseda)
 • Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Grollová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
 • doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.
 • Mgr. Martin Novák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.
 • RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.
 • doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
 • PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.
 • doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.
 • František Kratochvíl, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
 • PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
 • prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 • doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. (předsedkyně)
 • Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
 • PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
 • doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
 • doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. (předsedkyně)
 • JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA
 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 • doc. Mats Rickard Braun, Ph.D.
 • prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
 • prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
 • doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.
 • prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
 • doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
 • PhDr. Alena Volrábová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Ivan Foletti, M.A., Docteur es Lettres
 • PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Lada Hubatová–Vacková, Ph.D.
 • Mgr. Petra Ježková, Ph.D.
 • PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
 • PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
 • PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
 • doc. Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
 • prof. Matthew Rampley, B.A., Ph.D.
 • doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.
 • doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (místopředseda)
 • PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
 • PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
 • prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
 • prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 • doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
 • doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
 • MA, MPhil Petr Roubal, Ph.D.
 • doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 • prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. (místopředseda)
 • RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
 • Mgr. Karel Doležal Dr., DSc.
 • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
 • RNDr. Roman Matyášek, CSc.
 • Ing. Martin Potocký, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
 • prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
 • prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (předseda)
 • Ing. Jiří Plachý, CSc. (místopředseda)
 • doc. MVDr. Martin Anger, CSc.
 • RNDr. Mgr. Tomáš Erban, Ph.D.
 • prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
 • RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
 • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
 • prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (předseda)
 • RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc. (místopředseda)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.
 • prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
 • RNDr. Martin Novák, CSc., MSc.
 • RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
 • doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D. (předseda)
 • RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
 • Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
 • Ing. David Janík, Ph.D.
 • Mgr. Petr Kohout, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
 • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.
 • RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Jan Pergl, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
 • prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
 • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (předseda)
 • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • Mgr. Karel Janko, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.
 • Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
 • RNDr. Vít Latzel, Ph.D.
 • prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.
 • doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
 • prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
 • doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
 

   

   ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   Prohlášení o přístupnosti
   English
      
   © 2022 GA ČR