JavaScript je vypnutý

Panely

Popis náplní panelů
Hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí. Vypracovávají interní posudky návrhů projektů, připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí. Členové panelů jsou jmenováni tak, že GA ČR vyzve podle výběru předsednictva různé právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem v České republice, aby do panelů navrhly vhodné kandidáty. Výběr z takto sestavených kandidátních listin pak provádějí pracovní skupiny složené ze zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace, člena předsednictva a zástupce vědecké rady GA ČR. Člen panelu je jmenován předsednictvem zpravidla na dvouleté funkční období. Po každém dvouletém období se musí obnovit alespoň jedna čtvrtina členů panelu. Člen panelu může v panelu působit nejvýše dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel. Celkový počet panelů je 39.
 • Členění vědních oborů do hodnoticích panelů:
  • Technické vědy
    
  • P101 Strojní inženýrství
  • P102 Elektrotechnika a elektronika
  • P103 Kybernetika a zpracování informace
  • P104 Stavební materiály, architektura a stavitelství
  • P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
  • P106 Technická chemie
  • P107 Materiály a metalurgie
  • P108 Materiálové vědy a inženýrství
  • Vědy o neživé přírodě
    
  • P201 Matematika
  • P202 Informatika
  • P203 Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
  • P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
  • P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
  • P206 Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
  • P207 Chemické a biochemické přeměny
  • P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie
  • P209 Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
  • P210 Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
  • Lékařské a biologické vědy
    
  • P301 Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
  • P302 Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena
  • P303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
  • P304 Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
  • P305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
  • Společenské a humanitní vědy
    
  • P401 Filosofie, teologie, religionistika
  • P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii (mimo operační výzkum)
  • P403 Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum
  • P404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
  • P405 Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
  • P406 Lingvistika a literární vědy
  • P407 Psychologie, pedagogika
  • P408 Právní vědy, politologie
  • P409 Vědy o umění
  • P410 Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
    
  • P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
  • P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
  • P503 Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
  • P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
  • P505 Ekologie živočichů a rostlin
  • P506 Botanika a zoologie

Složení hodnoticích panelů:

 • Členové hodnoticích panelů technických věd
  • Strojní inženýrství
   Mechanical Engineering
   P101
  • prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2015
  • prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola (místopředseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, funkční období 2015
  • doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, funkční období 2015
  • prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2017
  • doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
  • Dr. Ing. Pavel Polach – Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o., funkční období 2017
  • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, funkční období 2017
  • prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2017
  • Ing. Josef Foldyna, CSc. – Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
  • Elektrotechnika a elektronika
   Electrical Engineering and Electronic Engineering
   P102
  • Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. (předseda) – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, funkční období 2017
  • prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, funkční období 2015
  • doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, funkční období 2015
  • prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2015
  • prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. – Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, funkční období 2015
  • prof. RNDr. Roman Grill, CSc. – Univerzita Karlova v Praze — Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2017
  • prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2017
  • Kybernetika a zpracování informace
   Cybernetics and Information Processing
   P103
  • doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, MSc., Ph.D. (místopředseda) – Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., funkční období 2015
  • Ing. Pavel Jurák, CSc. – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, funkční období 2015
  • prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2015
  • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně — Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. – Masarykova univerzita –Fakulta informatiky, funkční období 2017
  • Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
  • doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, funkční období 2017
  • Mgr. Josef Urban, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, funkční období 2017
  • Stavební materiály, architektura a stavitelství
   Construction Materials, Architecture and Building Science
   P104
  • doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, funkční období 2015
  • doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (místopředsedkyně) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017
  • doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, funkční období 2015
  • prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017
  • prof. akad. arch. Imrich Vaško – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období 2017
  • prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017
  • doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, funkční období 2017
  • Ing. Libor Sitek, Ph.D. – Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
  • Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
   Structural Mechanics and Construction, Fluid Mechanics
   P105
  • prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. (předseda) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období 2015
  • Ing. Jan Boháč, CSc. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období 2015
  • prof. Ing. Miloslav Šlezingr, Dr. – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, funkční období 2015
  • doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. – Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, funkční období 2017
  • prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017
  • prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2017
  • doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i., funkční období 2017
  • Technická chemie
   Technical Chemistry
   P106
  • prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. (místopředseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, funkční období 2017
  • prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2015
  • doc. RNDr. Dr. Jan Sedláček – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • Ing. David Kubička, Ph.D., MBA – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technopark Kralupy, funkční období 2017
  • Ing. Petr Sazama, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
  • prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, funkční období 2017
  • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
  • Materiály a metalurgie
   Material Preparation and Metallurgy
   P107
  • doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, funkční období 2015
  • prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, funkční období 2015
  • Dr. Ing. Zbyšek Nový – COMTES FHT, a.s., funkční období 2015
  • doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
  • prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2017
  • RNDr. Aleš Kroupa, CSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
  • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., funkční období 2017
  • Materiálové vědy a inženýrství
   Materials Sciences and Engineering
   P108
  • Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (předseda) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2017
  • doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, funkční období 2015
  • doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2015
  • doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, funkční období 2017
  • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, funkční období 2017
  • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut, funkční období 2017
  • Ing. Zdeněk Starý, Ph.D. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • Členové hodnoticích panelů věd o neživé přírodě
  • Matematika
   Mathematics
   P201
  • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (předseda) – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2015
  • doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • prof. Jiří Černý, Dr. – University of Basel, funkční období 2016
  • prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2015
  • doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • doc. Anton Galaev, Dr. rer. nat., DSc. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, funkční období 2016
  • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě, funkční období 2015
  • Informatika
   Computer Science
   P202
  • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2015
  • doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, funkční období 2017
  • prof. Ing. Petr Berka, CSc. – Vysoká škola ekonomická, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2015
  • prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová – Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, funkční období 2016
  • prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, funkční období 2017
  • doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2016
  • prof. Dr. Ing. Jan Kybic – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, funkční období 2016
  • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. – Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
   Nuclear and Particle Physics, Plasma Physics and Low Temperature Physics
   P203
  • prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. (předseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, funkční období 2015
  • RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • RNDr. Petr Bydžovský, CSc. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • Ing. Ivan Ďuran, Ph.D. – Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2015
  • doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • RNDr. Karel Rohlena, CSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. – Masarykova univerzita, CEITEC – Středoevropský technologický institut, funkční období 2017
  • Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
   Condensed Matter and Material Physics
   P204
  • Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (předseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • Ing. Dominik Legut, Ph.D. (místopředseda) – Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations-Národní superpočítačové centrum, funkční období 2017
  • doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období 2016
  • Ing. Jan Grym, Ph.D. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2016
  • prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • Mgr. Hynek Němec, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • prom. fyz. Jiří Vacík, CSc. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, funkční období 2017
  • Héctor Vázquez, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
  • Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
   Biophysics, Macromolecular Physics and Optics
   P205
  • doc. Ing. Ivan Richter, Dr. (předseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikální inženýrská, funkční období 2015
  • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (místopředseda) – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2016
  • Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, funkční období 2015
  • prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • doc. Jan Soubusta, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • Mgr. Jan Sýkora, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
   Analytical Chemistry – Chemical and Structural Analysis of Atomic, Molecular and (Bio)Molecular Systems
   P206
  • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (předseda) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, funkční období 2015
  • Mgr. Luděk Havran, Dr. – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2017
  • RNDr. Václav Kašička, CSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, funkční období 2017
  • RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. – Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. – Masarykova univerzita, CEITEC-Středoevropský technologický institut, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, funkční období 2015
  • Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, funkční období 2017
  • Chemické a biochemické přeměny
   Chemical and Biochemical Transformations
   P207
  • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. (předseda) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2015
  • Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. (místopředsedkyně) – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • RNDr. Bohumír Grüner, CSc. – Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • Mgr. Michal Horáček, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • RNDr. Ivo Starý, CSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, funkční období 2017
  • Chemická fyzika a fyzikální chemie
   Chemical Physics and Physical Chemistry
   P208
  • doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D. (předseda) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, funkční období 2016
  • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (místopředseda) – Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, funkční období 2017
  • Ing. Jiří Brus, Dr. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2015
  • Ing. Libor Juha, CSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. Rer. Nat., DSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, funkční období 2016
  • Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
   Astronomy and Astrophysics, Atmospheric Physics, Meteorology, Climatology and Hydrology, Physical Geography
   P209
  • doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (místopředseda) – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov, funkční období 2017
  • Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2015
  • doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • Dr. rer. nat. Petr Kabáth, Dipl. Phys. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov, funkční období 2017
  • RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D. – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2018
  • RNDr. František Němec, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., funkční období 2018
  • RNDr. Jan Schee, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, funkční období 2018
  • doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. – Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • Ing. Miroslav Tesař, CSc. – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., funkční období 2015
  • prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období 2015
  • Mgr. Ján Žabka, CSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
  • Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
   Geophysics, Geochemistry, Geology and Mineralogy, Hydrogeology
   P210
  • prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období 2017
  • prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2015
  • doc. RNDr. Katarína Holcová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, funkční období 2017
  • RNDr. Jiří Kvaček, CSc. – Národní muzeum, funkční období 2015
  • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. – Národní muzeum, funkční období 2017
  • prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. – Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, funkční období 2015
  • prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období 2017
  • RNDr. Pavla Štípská, Ph.D. – Česká geologická služba, funkční období 2017
  • RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. – Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., funkční období 2017
 • Členové hodnoticích panelů lékařských a biologických věd
  • Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
  • Genetics, Experimental Oncology, Medical Biochemistry, Metabolism and Nutrition
   P301
  • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (předseda), Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., (místopředsedkyně), Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2015
  • prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • RNDr. Marek Kovář, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
  • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav, funkční období 2015
  • Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygien
   Morphological Disciplines, Microbiology, Immunology, Epidemiology and Hygiene
   P302
  • RNDr. Šárka Němečková, DrSc. (předsedkyně), Ústav hematologie a krevní transfuze, funkční období od 2015
  • doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, funkční období od 2017
  • MVDr. Martin Anger, CSc., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, funkční období od 2017
  • doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, funkční období od 2015
  • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, funkční období od 2015
  • Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
   Physiological Disciplines, Pharmacology, Neurosciences and Toxicology
   P303
  • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (předseda), Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, funkční období od 2015
  • MUDr. Jiří Paleček, CSc. (místopředseda), Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2016
  • Ing. Miroslava Anděrová, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., funkční období od 2015
  • doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
  • doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2015
  • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, funkční období od 2017
  • RNDr. Jiří Popelář, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., funkční období od 2016
  • RNDr. Jan Říčný, CSc., Národní ústav duševního zdraví, funkční období od 2016
  • prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, funkční období od 2017
  • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, funkční období od 2015
  • Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
   Clinical and Preclinical Research, Experimental Medicine
   P304
  • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (předseda), Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, funkční období od 2015
  • prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. (místopředsedkyně), Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., funkční období od 2015
  • doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2017
  • RNDr. Jan Neckář, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, funkční období od 2017
  • doc. Radislav Sedláček, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Masarykova univerzita, CEITEC, funkční období od 2017
  • RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví, funkční období od 2017
  • Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
   Molecular, Cellular, Structural and Developmental Biology and Bioinformatics
   P305
  • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (předseda), Biologické centrum AV ČR, v. v. i., funkční období od 2016
  • RNDr. Petr Man, Ph.D. (místopředseda), Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • Mgr. Pavel Doležal, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, funkční období od 2018
  • RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2017
  • RNDr. Michal Masařík, Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2018
  • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr.rer.nat., Marykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2018
  • RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D., Masarykova univerzita, CEITEC, funkční období od 2017
  • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, funkční období od 2017
  • RNDr. Hana Zemková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., funkční období od 2015
 • Členové hodnoticích panelů společenských a humanitních věd
  • Filosofie, teologie, religionistika
   Philosophy, Theology, Religious Studies
   P401
  • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (předseda) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (místopředsedkyně) – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, funkční období od 2018
  • Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, funkční období od 2018
  • doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, funkční období od 2018
  • PhDr. Martin Profant, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol. – Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015; funkční období od 2017
  • prof. Karel Thein, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, funkční období od 2018
  • Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii (mimo operační výzkum)
   Economic Sciences, Macroeconomics, Microeconomics, Econometrics (except Financial Econometrics), Quantitative Methods in Economics (except Operational Research)
   P402
  • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky; funkční období od 2015
  • Marek Kapička, Ph.D. (místopředseda) – Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; funkční období od 2017
  • Dr. Ing. Zdeněk Drábek, B.A., D.Phil. – funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2017
  • Mgr. Martin Guzi, Ph.D. – Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; funkční období od 2017
  • doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2017
  • prof. Ing. Emília Zimková, Ph.D. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; funkční období od 2017
  • Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum
   Business and Management Science, Financial Econometrics and Operational Research
   P403
  • prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Josef Basl, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze; funkční období od 2017
  • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; funkční období od 2017
  • doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný – Západočeská univerzita v Plzni; funkční období od 2017
  • prof. Ing. Petr Šauer, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů; funkční období od 2015
  • Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
   Sociology, Demography, Social Geography and Media Studies
   P404
  • PhDr. Václav Štětka, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Dino Numerato, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2017
  • RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze; funkční období od 2017
  • Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická; funkční období od 2015
  • Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
   Archeology and Pre-Modern History (until 1780)
   P405
  • Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (předsedkyně) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, funkční období od 2015
  • Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. – Archeologický ústav AV ČR, funkční období od 2018
  • doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. – Historický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. – Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2017
  • Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. – Moravské zemské muzeum; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, funkční období od 2018
  • doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci; Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Lingvistika a literární vědy
   Linguistics and Literature
   P406
  • doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (předsedkyně) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2017
  • prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. – Univerzita Pardubice; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2017
  • prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Dagmar Mocná, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Psychologie, pedagogika
   Psychology, Pedagogy
   P407
  • doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (předseda) – Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – Národní ústav duševního zdraví; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury; funkční období od 2017
  • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta; funkční období od 2017
  • Právní vědy, politologie
   Juridical Science and Political Science
   P408
  • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (předsedkyně) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů; funkční období od 2015
  • doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta; funkční období od 2015
  • JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., L.L.M. – Univerzita Karlova, Právnická fakulta; funkční období od 2017
  • PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2017
  • JUDr. Ondrej Hamul´ák, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta; funkční období od 2017
  • Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2017
  • doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • JUDr. Ján Matejka, Ph.D. – Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. – Masarykova univerzita, Právnická fakulta; funkční období od 2017
  • prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • Vědy o umění
   Art Sciences
   P409
  • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (předsedkyně) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (místopředseda) – Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta; funkční období od 2017
  • PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. – Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. – Akademie múzických umění v Praze; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury; funkční období od 2015
  • Mgr. Václav Kapsa, Ph.D. – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. Mgr. et Mgr. Filip Láb, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, funkční období od 2017
  • doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. – Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2015
  • Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
   Modern History (since 1780) and Ethnology
   P410
  • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (předseda) – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (místopředseda) – Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • PhDr. Karel Altman, CSc. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2017
  • doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. – Univerzita Hradec Králové; funkční období od 2017
  • Mgr. Martin Pelc, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. – Historický ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2017
  • prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
 • Členové hodnoticích panelů zemědělských a biologicko-environmentálních věd
  • Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
   Plant Physiology and Genetics, Plant Medicine
   P501
  • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (předseda), Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, 2015
  • doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. (místopředseda), Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 2016
  • RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015
  • prof. RNDr. Olga Valentová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, 2015
  • RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., 2017
  • RNDr. Roman Matyášek, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2017
  • RNDr. Ilja Prášil, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017
  • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2017
  • Ing. Václav Motyka, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., 2017
  • Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
   Animal Physiology and Genetics, Veterinary Medicine
   P502
  • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. (předseda), Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, 2015
  • prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. (místopředseda), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2017
  • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2015
  • prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D., Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015
  • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015
  • prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2015
  • Ing. Michal Kubelka, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, 2017
  • RNDr. Petr Kopáček, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Parazitologický ústav, 2017
  • Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
   Food technology, Ecotoxicology and Environmental Chemistry
   P503
  • RNDr. Miroslav Machala, CSc. (předseda), Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, 2015
  • doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. (místopředseda), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2015
  • prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D., Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, 2015
  • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, 2015
  • Ing. Jan Kopečný, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, 2017
  • doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, 2017
  • doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 2017
  • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 2017
  • doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, 2018
  • Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
   Landscape Management, Forestry and Soil Biology, Ecosystem Ecology
   P504
  • Ing. Lenka Pavlů, Ph.D. (předsedkyně), Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2015
  • Ing. Jan Kopecký, Ph.D. (místopředseda), Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017
  • RNDr. Jiří Nedoma, CSc., Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, České Budějovice, v.v.i., 2015
  • RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, Ústav půdní biologie, České Budějovice, v.v.i., 2015
  • doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015
  • Ing. Pavel Šamonil, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Brno, 2016
  • doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, 2017
  • Mgr. Filip Oulehle, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno, 2017
  • Mgr. Jan Jansa, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2017
  • Ing. Jiří Bárta, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, 2018
  • Ekologie živočichů a rostlin
   Animal and Plant Ecology
   P505
  • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (předseda), Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2015
  • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. (místopředseda), Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, 2017
  • prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2015
  • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice, v.v.i., 2015
  • doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně, v.v.i., 2015
  • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 2015
  • doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 2017
  • Mgr. Martina Janoušková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2017
  • Botanika a zoologie
   Botany and Zoology
   P506
  • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. (předseda), Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Vodňany, 2015
  • prof. Mgr. Bohumil Mandák, PhD. (místopředseda), Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, 2016
  • RNDr. Helena Štorchová, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Praha, 2017
  • doc. RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., 2015
  • Mgr. Karel Janko, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., 2018
  • prof. RNDr. Václav Hypša, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, 2015
  • doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016
  • RNDr. Roman Hobza, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, 2017
  • doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, 2017
  • prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D,  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015