Hodnoticí panely

Hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí, jejich obsahové zaměření je v kompetenci Vědecké rady GA ČR. Panely připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí a jejich členové také vypracovávají posudky návrhů projektů v první fázi hodnocení. Celkem 39 panelů je sdruženo do 5 oborových komisí. V každém z nich působí zpravidla 8 až 15 vědeckých pracovníků z příslušných oborů.

Činnost hodnoticích panelů

 • Zajišťují vypracování nezávislých posudků návrhů projektů jak členy panelů, tak i externími oponenty
 • Připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí
 • Hodnotí postupy řešení a výsledky přijatých grantových projektů
 • Doporučují nominanty na Cenu předsedy GA ČR

Jak se stát členem panelu?

 • GA ČR na svých webových stránkách vypsala výzvu k nominacím na členy hodnoticích panelů
 • Návrhy na členy panelů mohou na základě uveřejněné výzvy předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků (v případě, že potvrzení nominace nepřijde do jednoho pracovního dne, kontaktujte prosím náš helpdesk)
 • Členové panelů jsou nominováni jako vědecké osobnosti s širokým rozhledem, nikoli jako zástupci svých zaměstnavatelů
 • Členy panelů vybírá z předložených nominací pracovní komise složená z:
  • člena předsednictva GA ČR zodpovědného za příslušný obor
  • zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
  • zástupce vědecké rady GA ČR
 • Členové panelů jsou jmenováni do funkce na období dvou let (s možností odvolání v případě neplnění povinností); v panelu mohou působit nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období

Požadavky na člena panelu

 • Akademická kvalifikace na úrovni Ph.D. nebo vyšší
 • Aktivní vědecká činnost v oblasti základního výzkumu
 • Významný přínos k rozvoji poznání
 • Zkušenosti s řešením projektů základního výzkumu v pozici řešitele či spoluřešitele,
 • Schopnost posouzení vědeckých problémů v širším kontextu rozvoje vědního oboru v mezinárodním měřítku
 • Dodržování Etického kodexu pro hodnotitele GA ČR

Při sestavování panelů jsou vždy zohledňovány také:

 • Oborová, genderová a regionální vyváženost panelu
 • Zastoupení panelistů z různých institucí, preferováno je méně afiliací u jednoho panelisty (aby nedošlo k ochromení činnosti panelu z důvodu nutného opuštění jednací místnosti při střetu zájmů)

 

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

 

Členění vědních oborů do hodnoticích panelů

Technické vědy

Specializace panelu

Kinematika a dynamika těles a soustav těles a mechanismů (pohyb těles, mechanické kmitání a tlumení); pružnost a pevnost strojních konstrukcí včetně biomechanických aplikací, životnost a spolehlivost konstrukcí; diagnostické metody zejména vibrodiagnostika (akustika a šíření vln, vibroizolace, pružné ukládání strojů); tribologie; termodynamika a mechanika tekutin včetně aero- a hydro-elasticity, fyzikální a termodynamické vlastnosti tekutin; mechatronika strojních zařízení, robotika, inteligentní konstrukce.

Členové panelu

 • doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Libor Sitek, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
 • doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
 • doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
 • doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
 • Ing. Václav Vinš, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

Specializace panelu

Elektrotechnika: teoretická elektrotechnika; mikrosystémy a mikroaktuátory; mikroprocesory a programovatelné obvody; řídicí a bezpečnostní systémy; elektroenergetika; elektrické stroje, přístroje a pohony; výkonové polovodičové systémy; elektromagnetická kompatibilita; inteligentní elektromechanické systémy; elektrotechnické materiály a jejich aplikace. Elektronika a fotonika: lasery a laserová technika; optika, nelineární a vláknová optika; fotonika; elektronika; mikro- a nanoelektronika; radioelektronika; mikrovlnná technika; antény, šíření elektromagnetických vln; telekomunikační technika; modelování elektronických a elektrických systémů; měřicí technika; elektronické a optické senzory. U mezioborových projektů se musí jednat o výzkum s netriviálními výsledky přínosnými pro obor elektrotechnika a elektronika.

Členové panelu

 • prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda)
 • prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. (místopředseda)
 • doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
 • Ing. Martin Grábner, Ph.D.
 • Ing. Jan Grym, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka
 • prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.

Specializace panelu

Teoretická kybernetika; analýza a syntéza nelineárních dynamických systémů; teorie automatického řízení; adaptivní a prediktivní řízení; teorie signálu a soustav; stavová rekonstrukce; statistická dynamika; teorie filtrace; identifikace systémů a nelineární odhadování; teorie fuzzy množin, multiagentní systémy; digitální zpracování signálů a dat; teorie návrhu programového vybavení; umělá inteligence; teoretické základy data science a statistického modelování, strojové učení; evoluční algoritmy; zpracování obecných signálů a biosignálů; modelování komunikačních a informačních systémů; konstrukce a architektura číslicových systémů; diagnostika číslicových systémů a systémy odolné poruchám; spolehlivost systémů; teorie komunikačních systémů.

Členové panelu

 • prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
 • prof. Ing. Adam Herout, PhD.
 • doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
 • doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc.

Specializace panelu

Stavební materiály: beton: struktura a mechanické vlastnosti; mikro- a nano-mechanika betonu a dalších keramických materiálů; ocel, dřevo, sklo, plasty jakožto stavební materiály; mechanika materiálů historických staveb; kompozitní materiály a materiály s pamětí pro stavební konstrukce a rekonstrukce; materiály získané z recyklací a materiály vzniklé z energetických a průmyslových výrob; predikce, optimalizace a experimentální zjišťování vlastností stavebních materiálů; teoretické modelování a experimentální výzkum stavebních materiálů. Spolupůsobení s vnějšími vlivy: vlhkost, teplota, agresivní prostředí, elektromagnetické pole, radiace; koroze stavebních materiálů, materiály odolné vůči vlivům prostředí; aeroakustika větru v sídelních útvarech, akumulace tepla a rekuperace. Architektura a stavitelství: metody vnímání a hodnocení architektury a urbánních celků; architektonické objekty, typologie architektury (funkční, provozní a prostorové charakteristiky); architektonické soubory, sídla, osídlení, (rozvoj, charakteristiky); typologie města, prostorové utváření města urbanistické strategie, urbánní systémy, plánování rozvoje sídel a území; stavební fyzika a její vliv na architekturu (inteligentní budovy, energeticko-efektivní navrhování); současné technologie ve vztahu k architektuře, vliv na její formu; softwarová podpora architektonické tvorby; obnova historických objektů, historické architektury a specifické užití současných či historických technologických postupů; infrastruktura sídel, měst a aglomerací.

Členové panelu

 • prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
 • doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.
 • prof. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.
 • doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
 • doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
 • doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
 • Mgr. Radek Ševčík, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Specializace panelu

Stavební mechanika: mechanika deformovatelných prostředí; statika a dynamika těles, prostředí a konstrukcí, stochastická statika a dynamika ve stavebnictví; interakce těles a proudící tekutiny; aerodynamika a aeroelasticita staveb, stabilita soustav při statických a dynamických účincích včetně technické seismicity, seismické inženýrství; statická a dynamická interakce podloží a konstrukčních soustav; biomechanika kosterního systému člověka; Mechanika tekutin: mechanika kapalin motivovaná problematikou stavitelství a vodního hospodářství; dynamika říčních toků a vodohospodářských soustav; proudění vícefázových směsí; proudění vzduchu uvnitř staveb; geohydraulika; P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika Structural Mechanics and Construction, Fluid Mechanics and Geotechnics Konstrukce: statika a dynamika inženýrských konstrukcí; statika a dynamika dopravních staveb; mechanika dopravních cest; mechanika hydrotechnických a vodních staveb; systémy diagnostiky, monitorování a vyhodnocování stavu konstrukcí, identifikace soustav; životnost a spolehlivost stavebních konstrukcí; únava materiálu a mechanika porušení konstrukcí; Geotechnika: mechanika zemin, mechanika hornin; geomechanika staveb; mechanika zemních konstrukcí; mechanika podzemních inženýrských konstrukcí; zeminy s řízenými vlastnostmi; montánní vědy.

Členové panelu

 • prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng.
 • prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.
 • prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
 • prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.
 • Ing. Shota Urushadze Ph.D.

Specializace panelu

Základní výzkum v oblastech chemického inženýrství; chemické technologie; transportních procesů (přenos hmoty, hybnosti, energie, informace) a separačních jevů; katalýzy, kinetiky, katalyzátorů; vícefázových soustav a vícefázové hydrodynamiky; reaktorového inženýrství (makro, mikro, nano); inženýrství a technologie zpracování makromolekulárních látek, přírodních materiálů a nekovových materiálů; procesů aplikovaných při ochraně životního prostředí (eliminace škodlivin atp.), transformací energetických surovin a chemického ukládání elektrické energie; efektivnosti a bezpečnosti chemických procesů. Zkoumané reakčně-transportní jevy, postupy přípravy nebo vlastnosti vytvořených produktů musí být podrobeny experimentálnímu ověření a/nebo analýze pomocí matematických modelů, ze kterých bude zřetelně patrný možný budoucí přínos pro technologii a inženýrství chemických, biochemických a biologických procesů. Do panelu technická chemie nejsou přijímány návrhy projektů zaměřené čistě na: syntézu nových molekul nebo materiálů, materiálovou charakterizaci, výzkum nových postupů pro analýzu materiálů a molekul, výpočetní chemii zaměřenou na interakce jednotlivých molekul.

Členové panelu

 • RNDr. Petr Chytil, Ph.D. (předseda)
 • RNDr. Jan Demel, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
 • prof. Ing. Karel Friess, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
 • prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D.
 • Ing. Petr Sazama, Ph.D.
 • Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.
 • prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Specializace panelu

Nové materiály na bázi kovů; Příprava a zpracování kovových materiálů – metalurgické procesy, vlastnosti tavenin kovů a strusek, slévárenství, tváření, svařování, obrábění, tepelné zpracování, povrchové úpravy; Charakterizace kovových materiálů z pohledu mechanických, termofyzikálních, korozních a tribologických vlastností, především se zaměřením na studium souvislosti mezi postupem přípravy, fázovým složením, mikrostrukturou a vlastnostmi.

Členové panelu

 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (předseda)
 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
 • prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
 • RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
 • Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
 • prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
 • Ing. Monika Vilémová, Ph.D.

Specializace panelu

Náplní panelu je základní výzkum v oblasti materiálových věd a materiálového inženýrství, tj. studium přípravy, struktury a vlastností anorganických nekovových, polymerních, kompozitních materiálů, včetně materiálů pro elektroniku, senzory a biomedicínské aplikace (biomateriály). Jde především o zkoumání následujících vlastností materiálů: fyzikální (elektrické, optické, tepelné, mechanické, tribologické aj.), chemické (degradace, odolnost, složení, struktura aj.), povrchové a biologické (biomechanické a interakce materiálu s buňkami a tkáněmi). Do panelu též patří pokročilé experimenty, teoretické přístupy k syntéze nových materiálů a simulace v materiálovém výzkumu. Do panelu nepatří projekty zabývající se: kovovými materiály, termodynamikou a mechanikou tekutin, stavebními materiály, analytickou a fyzikální chemií, chemickým inženýrstvím, problematikou katalyzátorů, materiály pro distribuci farmak, buněčnou biologií, in vivo testy.

Členové panelu

 • Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Petra Ecorchard, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
 • RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
 • Ing. Miloš Krbal, Ph.D.
 • Dr. Alexander Mozalev
 • Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.
 • RNDr. Vladimíra Novotná, CSc.
 • prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc., FECS

Vědy o neživé přírodě

Specializace panelu

Panel hodnotí projekty ze všech oblastí matematiky, čisté a užité, a projekty z informatiky, jež jsou převážně teoretického charakteru.

 • 202-01 Logika a základy matematiky
 • 202-02 Algebra
 • 202-03 Teorie čísel
 • 202-04 Topologie, geometrie a globální analýza
 • 202-05 Analýza a funkcionální analýza
 • 202-06 Obyčejné a parciální diferenciální rovnice
 • 202-07 Pravděpodobnost a matematická statistika
 • 202-08 Numerická matematika
 • 202-09 Aplikace matematiky v přírodních vědách
 • 202-10 Aplikace matematicky v technice a společenských vědách
 • 202-11 Diskrétní matematika a kombinatorika
 • 202-12 Matematická teorie řízení, optimalizace a operační výzkum
 • 202-13 Teoretická informatika, programovací jazyky, teorie her
 • 202-14 Algoritmy, datové struktury a modely, teorie velkých dat
 • 202-15 Kryptologie, počítačová bezpečnost, kvantová kryptografie
 • 202-16 Umělá inteligence, strojové učení, neuronové sítě
 • 202-17 Kvantové počítání
 • 202-18 Bioinformatika, chemoinformatika, astroinformatika
 • 202-19 Modelování, simulace a vědecké výpočty
 • 202-20 Počítačová grafika, vizualizace dat a informací

Členové panelu

 • doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Dr. rer. nat. Jan Křetínský, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. dr. Manuel Bodirsky
 • prof. dr. Stefan Edelkamp
 • Robert Ganian, Ph.D.
 • doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 • prof. Wieslaw Kubis, Ph.D.
 • RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc.
 • prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
 • Dr. hab. Marcin Pilipczuk
 • prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc

Specializace panelu

Panel P203 hodnotí projekty využívající experimentální a teoretické metody k řešení fyzikálních problémů v obecné teorii relativity, kvantové teorii pole, atomové, jaderné a částicové fyzice, statistické fyzice, kvantovém počítání a v dalších příbuzných oblastech. Hodnotí projekty studující fyziku částic a interakcí mezi nimi, strukturu atomových jader, jaderné procesy a chování částic v jaderném prostředí. Soustřeďuje se na rozvoj nových radioanalytických a detekčních metod, vedou-li ke konkrétním cílům vytčeným fyzikou atomů, částic nebo jadernou fyzikou. Do panelu dále patří projekty teoretické fyziky, astrofyziky a kosmologie, fyziky hvězd a Slunce. Zahrnuje rovněž fyziku meziplanetárního prostředí a slunečního větru, planet a dalších těles sluneční soustavy a jejich vzájemných interakcí.

Členové panelu

 • RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. (předseda)
 • RNDr. Karel Šafařík, CSc. (místopředseda)
 • Dr. rer. nat. Benedikt Bergman
 • RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
 • Ing. Benjamin Grison, Ph.D.
 • prof. Igor Jex, DrSc.
 • RNDr. Martin Kološ, Ph.D.
 • doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
 • doc. Ernst Paunzen, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
 • Mgr. Alena Pravdová, Ph.D.
 • doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
 • doc. Linus Wulff, M.Sc., Ph.D.

Specializace panelu

Do působnosti panelu P204 náleží projekty základního výzkumu ve fyzice kondenzovaných látek a materiálů, založené jak na pokročilých experimentech, tak i na teoretických přístupech a simulacích či na jejich kombinaci. Hodnotí projekty studující vlastnosti plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných látek, projekty zkoumající fyzikální vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek při nízkých a velmi nízkých teplotách, atomových a molekulárních kondenzátů. Panelu P204 nepřísluší projekty aplikovaného výzkumu a projekty zaměřené na pouhé budování experimentálních zařízení bez zřejmého inovačního přínosu řešitelů a bez využití takových zařízení pro vlastní badatelskou činnost v rámci daného projektu.

Členové panelu

 • doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.
 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
 • prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
 • RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
 • RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
 • Mgr. Martin Švec, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.

Specializace panelu

Do působnosti interdisciplinárního panelu P205 náleží projekty základního výzkumu v biofyzice a makromolekulární fyzice a ve fyzikální a kvantové optice, založené jak na pokročilých experimentech, tak i na teoretických přístupech a simulacích či na jejich kombinaci. Očekávaným výstupem takových projektů je rozšíření poznání ve výše zmíněných oborech fyziky, prezentované formou publikací v mezinárodních odborných časopisech, případně i patentů. Panelu P205 nepřísluší projekty aplikovaného výzkumu a projekty zaměřené na pouhé budování experimentálních zařízení bez zřejmého inovačního přínosu řešitelů a bez využití takových zařízení pro vlastní badatelskou činnost v rámci daného projektu.

Členové panelu

 • prof. RNDr. Robert Vácha, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
 • Mgr. Oleg Lunov, Ph.D.
 • doc., Dr. rer. nat., Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
 • Ing. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivan Richter, Dr.
 • doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D.
 • doc. RNDr. Radek Šachl, Ph.D.

 

Specializace panelu

Zaměření panelu P206 na nejnovější koncepty analytických měření a nové směry pro zlepšení přesnosti, selektivity, citlivosti a reprodukovatelnosti v chemické a strukturní analýze (včetně bioanalýzy) s využitím mikrofluidiky a nanotechnologií, elektrochemických, separačních a spektroskopických metod a jejich kombinací; experimentální studium struktury molekul, (bio)makromolekul a z nich vytvořených systémů (rentgenografická strukturní analýza, spektroskopie, hmotnostní spektrometrie atd.).

Členové panelu

 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (předseda)
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
 • RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc.
 • doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.
 • RNDr. Petr Novák, Ph.D.
 • Ing. Radek Pohl, Ph.D.
 • doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

Specializace panelu

Do působnosti panelu P207 náleží projekty základního chemického a biochemického výzkumu, tedy projekty z chemie anorganické, koordinační, organokovové a organoprvkové, organické, bioorganické a medicinální chemie, a biochemie zaměřené na přípravu chemických sloučenin a na studium přeměn molekul ve stechiometrických i katalyzovaných dějích. Předpokládaným výstupem takových projektů je netriviální rozšíření stávajícího poznání v konkrétním oboru (oblasti), které je prezentováno formou publikací v mezinárodních odborných časopisech, eventuálně patentů. Panelu P207 nepřísluší projekty aplikovaného výzkumu a projekty z oblasti chemické technologie a materiálové chemie, a dále projekty zaměřené výhradně na teoretické chemické studie a molekulární biologii, které posuzují panely jiné.

Členové panelu

 • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSC (předseda)
 • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc., FRSC (místopředseda)
 • RNDr. Bohumír Grüner, CSc.
 • prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
 • prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
 • Ing. Milan Vrábel, Ph.D.

Specializace panelu

Jde o interdisciplinární panel, do kterého patří problematika využívající poznatky a metody fyziky a chemie (teoretické i experimentální) pro zkoumání a vysvětlení vlastností jednotlivých molekul a klastrů molekul a jejich vzájemnou interakci, a vztahu mezi strukturou (či složením) a makroskopickými vlastnostmi látek. Konkrétně sem tedy patří: kvantová chemie (a příbuzné teoretické disciplíny v oblastech chemické reaktivity a spektroskopie); chemická termodynamika kondensované fáze a plynu; statistická termodynamika a molekulární simulace; chemická kinetika (reakční mechanizmy a povrchy potenciální energie, reakční dynamika); vývoj nových fyzikálně-chemických experimentálních metod. Zkoumané systémy nejsou blíže specifikovány/omezeny, pouze pokud se týká systému (bio)makromolekul, pak tato problematika spadá do panelu P205 vyjma případů, kdy se jedná spíše o metodologii simulací než o studium vlastních systémů.

Členové panelu

 • doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (předseda)
 • Ing. Jiří Brus, Dr. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
 • Prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D.
 • RNDr. Zdeněk Futera, Ph.D.
 • doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
 • doc. RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D.
 • Ing. Elena Tomšík, Ph.D.

Specializace panelu

Do panelu patří projekty studující fyziku atmosféry, včetně horních vrstev i atmosféry jiných planet, projekty z meteorologie včetně znečistění atmosféry a atmosférických aerosolů, klimatologie včetně historické klimatologie, paleoklimatologie a scénářů změny klimatu, dále i projekty z hydrologie včetně hydroekologie. Do panelu dále náleží projekty z oblasti fyzické geografie, integrující další disciplíny jako pedologii, geomorfologii a studium kryosféry. Dále panel zahrnuje témata z geofyziky, magnetosféry Země, o vlivu sluneční aktivity na zemské procesy i geofyzikálních procesech jiných planet, rovněž z geografické kartografie a geodézie.

Členové panelu

 • doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. (předsedkyně)
 • prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
 • Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Margold, Ph.D.
 • doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 • doc. Ing. Michal Šprlák, Ph.D.
 • Ing. Vladimír Ždímal, Dr.

Specializace panelu

Do působnosti panelu P210 spadají projekty základního výzkumu věd o Zemi vyjmenovaných v názvu panelu včetně všech jejich oborů a podoborů a rovněž paleontologie. U mezioborových projektů se musí jednat o výzkum, který se alespoň částečně týká horninového či půdního prostředí nebo geologického vývoje a historie Země.

Členové panelu

 • prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (předseda)
 • RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
 • doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
 • RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
 • prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
 • prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
 • prof. RNDr. Karel Schulmann CSc.
 • doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

 

Lékařské a biologické vědy

Specializace panelu

Biochemistry and cell biology:

 • Analytical biochemistry
 • Enzymes
 • Glycobiology
 • Proteomics and intermolecular interactions
 • Structural biology (incl. Macromolecular modelling)
 • Synthetic biology
 • Biochemistry and cell biology not elsewhere classified (lipid biology, protein biology, DNA and RNA biology)

Medical biochemistry and metabolomics:

 • Medical biochemistry – amino acids and metabolites
 • Medical biochemistry – carbohydrates
 • Medical biochemistry – inorganic elements and compounds
 • Medical biochemistry – lipids
 • Medical biochemistry – nucleic acids
 • Medical biochemistry – proteins and peptides (incl. medical proteomics)
 • Metabolic medicine

Genetics:

 • Anthropological genetics
 • Cell and nuclear division
 • Developmental genetics (incl. sex determination)
 • Epigenetics (incl. genome methylation and epigenomics)
 • Gene expression (incl. microarray and other genome-wide approaches)
 • Gene mapping
 • Genome structure and regulation
 • Genomics

Clinical sciences:

 • Medical genetics (excl. cancer genetics and neurogenetics)

 Medical biotechnology:

 • Gene and molecular therapy
 • Medical molecular engineering of nucleic acids and proteins

Bioinformatics and computational biology:

 • Bioinformatic methods development
 • Biological network analysis
 • Computational ecology and phylogenetics
 • Genomics and transcriptomics
 • Proteomics and metabolomics
 • Sequence analysis
 • Statistical and quantitative genetic
 • Translational and applied bioinformatics

Členové panelu

 • prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. (předseda)
 • prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. (místopředseda)
 • RNDr. Hana Hansíková, CSc.
 • doc. Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.
 • prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
 • RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Roman Tůma, Ph.D.
 • prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
 • doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.

Specializace panelu

Microbiology:

 • Bacteriology
 • Infectious agents
 • Microbial genetics
 • Virology

Medical microbiology:

 • Medical bacteriology
 • Medical infection agents (incl. prions)
 • Medical mycology
 • Medical parasitology
 • Medical virology

Evolutionary biology:

 • Host-parasite interactions
 • Microbial taxonomy

Clinical sciences:

 • Clinical microbiology
 • Infectious diseases

Immunology:

 • Allergy
 • Applied immunology (incl. antibody engineering, xenotransplantation and t-cell therapies)
 • Autoimmunity
 • Cellular imunology
 • Humoural immunology and immunochemistry
 • Immunogenetics (incl. genetic immunology)
 • Innate immunity
 • Transplantation imunology
 • Tumour imunology

Industrial biotechnology:

 • Biocatalysis and enzyme technology
 • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
 • Fermentation
 • Industrial microbiology (incl. biofeedstocks)
 • Industrial molecular engineering of nucleic acids and proteins

Členové panelu

 • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.
 • Mgr. Ladislav Bumba, PhD.
 • RNDr. Dominik Filipp, CSc.
 • RNDr. Petr Kopáček, CSc.
 • MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
 • prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
 • Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D.
 • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Specializace panelu

Biochemistry and cell biology:

 • Cell development, proliferation and death
 • Cell metabolism
 • Cellular interactions (incl. adhesion, matrix, cell wall)
 • Protein trafficking
 • Receptors and membrane biology
 • Signal transduction
 • Systems biology

Medical physiology:

 • Cell physiology

Evolutionary biology:

 • Biological adaptation
 • Evolution of developmental systems
 • Life histories
 • Phylogeny and comparative analysis
 • Speciation and extinction
 • Evolutionary biology not elsewhere classified

Genetics:

 • Molecular evolution

Medical biotechnology:

 • Regenerative medicine (incl. stem cells)

Reproductive medicine:

 • Foetal development and medicine
 • Reproduction

Členové panelu

 • Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D. (předseda)
 • prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (místopředseda)
 • Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D.
 • Giancarlo Forte, Ph.D.
 • Mgr. Jan Janouškovec, Ph.D.
 • MUDr. Libor Macůrek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
 • Ing. Andrej Šušor, PhD
 • Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.

Specializace panelu

Oncology and carcinogenesis:

 • Cancer cell biology
 • Cancer diagnosis
 • Cancer genetics
 • Cancer therapy (excl. chemotherapy and radiation therapy)
 • Chemotherapy
 • Haematological tumours
 • Liquid biopsies
 • Molecular targets
 • Predictive and prognostic markers
 • Radiation therapy
 • Solid tumours
 • Oncology and carcinogenesis not elsewhere classified

Členové panelu

 • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (předseda)
 • prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
 • prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
 • RNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.
 • RNDr. Petr Ježek, DrSc.
 • prof. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
 • Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D.

Specializace panelu

Neurosciences:

 • Autonomic nervous system
 • Cellular nervous system (cellular and molecular neurobiology)
 • Central nervous system
 • Computational neuroscience
 • Neurology and neuromuscular diseases
 • Peripheral nervous system
 • Sensory systems
 • Neurosciences not otherwise specified (incl. neurobiology, neurophysiology, neuropharmacology, cognitive and behavioral neurosciences)

Biochemistry and cell biology:

 • Cell neurochemistry

Genetics:

 • Neurogenetics

Clinical sciences:

 • Pain
 • Psychiatry

Ophthalmology and optometry:

 • Ophthalmology
 • Vision science

Členové panelu

 • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (předsedkyně)
 • prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. (místopředseda)
 • MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 • doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
 • RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.

Specializace panelu

Medical physiology:

 • Human biophysics
 • Systems physiology

Cardiovascular medicine and haematology:

 • Cardiology (incl. cardiovascular diseases)
 • Haematology
 • Respiratory diseases

Clinical sciences:

 • Anaesthesiology
 • Clinical chemistry (incl. diagnostics)
 • Clinimetrics
 • Dermatology
 • Diagnostic radiography
 • Emergency medicine
 • Endocrinology
 • Gastroenterology and hepatology
 • Nephrology and urology
 • Nuclear medicine
 • Orthopaedics
 • Otorhinolaryngology (excl. hearing research)
 • Pathology (excl. oral pathology)
 • Radiology and organ imaging
 • Rheumatology and arthritis
 • Rural clinical health
 • Sports medicine
 • Surgery
 • Venereology

Reproductive medicine:

 • Obstetrics and gynaecology

Dentistry:

 • Craniofacial biology
 • Dental therapeutics, pharmacology and toxikology

Pharmacology and pharmaceutical sciences:

 • Basic pharmacology
 • Clinical pharmacology and therapeutics
 • Pharmaceutical delivery technologies
 • Pharmaceutical sciences
 • Pharmacogenomics
 • Toxicology (incl. clinical toxicology)

Medical biotechnology:

 • Medical biotechnology diagnostics (incl. biosensors)
 • Nanomedicine
 • Nanotoxicology, health and safety

Členové panelu

 • prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. (předseda)
 • PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
 • prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
 • prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
 • RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
 • Mgr. Radim Nencka, Ph.D.
 • prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
 • MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
 • Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.
 • doc. pharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

 

Společenské a humanitní vědy

Specializace panelu

Všechny oblasti filosofie (včetně filosofické estetiky), religionistiky a teologie. Jde o panel svým charakterem interdisciplinární. U navrhovaných projektů se musí jednat o základní výzkum s netriviálními teoretickými výsledky, publikovatelnými v odborných vědeckých časopisech.

Členové panelu

 • doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (předseda)
 • doc. Mgr. et Mgr. Jana Plátová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
 • Mgr. Libor Běhounek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
 • doc. Petr Dvořák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.
 • doc. Tabita Landová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Carles Noguera Clofent, Ph.D.
 • doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
 • doc. David Vopřada, Dr.

Specializace panelu

Podrobné vymezení panelů s pomocí JEL klasifikace: všechny obory klasifikované v JEL kromě M, G, C44, C58, H81-H83, L6-L9, R3-R4. Ideální se jeví uvádění JEL kódu přímo v návrhu projektu. Konkrétně panel P402 přijímá projekty základního výzkumu z následujících oblastí výzkumu (podle JEL kategorii): všeobecná ekonomie (A), dějiny ekonomického myšlení (B), matematické a kvantitativní metody s výjimkou oblasti operačního výzkumu a finanční ekonometrie (C s výjimkou C44 a C58 kategorie JEL), mikroekonomie (D), makroekonomie a měnová ekonomie (E), mezinárodní ekonomie (F), veřejná ekonomie s výjimkou veřejné správy (H s výjimkou H81-H83), zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče (I), ekonomie trhu práce (J), právo a ekonomie (K), organizace podniku s výjimkou odvětvové ekonomie (L s výjimkou L6-L9), hospodářské dějiny (N), hospodářský rozvoj, inovace, technologické změny a růst (O), ekonomické systémy (P), ekonomie zemědělství a přírodních zdrojů, environmentální a ekologická ekonomie (Q), urbanistická a regionální ekonomie, ekonomie venkova s výjimkou ekonomie nemovitostí a dopravy (R s výjimkou R3-R4), a ostatní Y a Z kategorie JEL.

Členové panelu

 • doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Josef Montag, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
 • prof. Dr. Jarko Fidrmuc
 • doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
 • prof. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
 • Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D., M.Sc.
 • PhDr. Jan Zápal, Ph.D.

Specializace panelu

Podrobné vymezení panelu s pomocí JEL klasifikace: obory spadající pod kódy M a G (včetně Behavioral Finance a Real Estate Markets), C44, C58, H81-H83, L6-L9, R3-R4 a společně s P402 též L1-L5. Panel P403 tedy přijímá projekty ekonomicky orientovaného základního výzkumu s neoddiskutovatelným posunem poznání v některé z těchto oblastí: manažerské vědy a logistika, operační výzkum (C44), finanční ekonometrie (C58), finanční trhy (G1-G2), firemní finance (G3), behaviorální finance (G4), veřejná správa (H81-83), odvětvová ekonomika, management a organizace podniku, podniková informatika (L, M1-M2), marketing (M3), kontroling a účetnictví (M4), osobní finance (M5), urbanistická ekonomie s důrazem na nemovitosti a dopravu (R3-R4). Jako výstupy projektů očekáváme původní výsledky publikované zejména v kvalitních zahraničních impaktovaných časopisech spadajících do oborů definujících obsah panelu 403.

Členové panelu

 • Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Eduard Baumöhl, Ph.D. (místopředseda)
 • doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
 • doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
 • Ing. Dušan Hrabec, Ph.D.
 • prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
 • Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.
 • Ing. Martin Srholec, Ph.D.
 • doc. Ing. Gabriela Daniel, Ph.D.
 • doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Specializace panelu

Sociologie: sociologická teorie a metodologie; teorie a výzkum všech oblastí společnosti, společenských procesů a změn; ekonomická a politická sociologie, sociologie politiky; sociální psychologie; sociobiologie; sociokybernetika; sociologie globálních a lokálních vztahů atd. Demografie: stárnutí a populační změny; plodnost, porodnost, úmrtnost; sňatečnost, rozvodovost, potratovost, zdravotní stav obyvatel, migrační procesy; gerontologie; populační projekce a prognózy; modelování populačních procesů; populační politika, sčítání lidu. Sociální a kulturní antropologie: základní výzkum založený na teoriích a metodách sociální a kulturní antropologie zaměřený na všechny oblasti, jimiž se tyto disciplíny zabývají. Sociální geografie: prostorová organizace společnosti, geografie obyvatelstva, populační vývoj, migrace, územní mobilita, sociokulturní struktura obyvatelstva a kulturní geografie a geografické aspekty všech sociálních, ekonomických a kulturních jevů a procesů. Mediální studia: teorie a výzkum masové komunikace a komunikační výzkum; nastolování agendy; vizuální komunikace; sociologie médií; osobní mezilidská komunikace (Interpersonal Communications); marketingová komunikace; Public Relations; teorie a analýza mediální komunikace; média a společnost. Sociální práce.

Členové panelu

 • doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D. (předseda)
 • prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
 • prof. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
 • PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
 • doc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.
 • Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
 • PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.

Specializace panelu

Panel P405 přijímá projekty základního výzkumu archeologie, dějin starověku (včetně příbuzných disciplín jako jsou egyptologie, dějiny starého Předního Východu apod.), a ze starších českých, evropských a světových dějin (do roku 1780; v případě překročení této časové hranice projekty, které větší mírou spadají do starších dějin), pomocných věd historických a spolupracujících přírodních věd, pokud se váží k tomuto časovému vymezení, a pokud se zaměřují na výzkum lidských dějin interdisciplinárním přístupem (retrospektivní antropologie, archeozoologie, archeobotanika atd.).

Členové panelu

 • prof. Dr. phil. Pavel Himl (předseda)
 • prof. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
 • doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
 • doc. Martin Nodl, Ph.D.
 • PhDr. Lumír Poláček, CSc.
 • doc. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.

Specializace panelu

Obecná lingvistika, fonetika, morfologie, syntax, sémantika, dialektologie, lexikologie a lexikografie, onomastika, jazyková kultura, stylistika, jazyková komunikace, vývoj jazyka, etymologie, kontrastivní a kontaktová lingvistika, etnolingvistika a ekolingvistika, sociolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, formální a matematická lingvistika, korpusová lingvistika, zpracování řečového signálu, patolingvistika a forenzní lingvistika; literární kritika, literární teorie, literární historie, literárněhistorická lexikografie, textologie, editorství, sociologie literatury, teorie interpretace, literární komparatistika, literární genologie, naratologie, recepční estetika, teorie překladu.

Členové panelu

 • Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
 • Mgr. Martin Havlík, Ph.D.
 • PhDr. Robert Kolár, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
 • prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
 • Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
 • Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
 • Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Specializace panelu

Základní výzkum v oblasti psychologických věd, pedagogiky a kinantropologie: obecná psychologie, psychologie osobnosti, psychologická metodologie, vývojová, sociální, pedagogická a školní psychologie, psychologie práce a organizace, klinická psychologie a psychologie zdraví, ekonomická psychologie, psychologie sportu, forenzní psychologie, personální psychologie, transkulturní psychologie a další psychologické disciplíny. Dále panel přijímá projekty z oblasti obecné či srovnávací pedagogiky, teorie výchovy, didaktiky, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky apod. Panel přijímá projekty také z kinantropologie. U všech projektů klade důraz na jejich kvalitní metodologické zpracování s relevantními výstupy k základnímu výzkumu.

Členové panelu

 • doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (předsedkyně)
 • Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
 • doc. Lukas Blinka, Ph.D. et Ph.D.
 • prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
 • PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
 • prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
 • doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
 • Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.
 • PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D.
 • doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
 • prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Specializace panelu

V rámci panelu P408 mohou být podávány projekty základního výzkumu z oblasti právních věd a politologie. Do působnosti panelu spadají všechny obory práva a politologie, včetně všech jejich podoborů. U věd právních jde převážně o všechny obory práva pozitivního, právní historie a teorie práva, jakož i souvisejících interdisciplinárních oborů. V případě politologie se jedná zejména o podobory mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia, evropská studia, politická geografie, politická sociologie atd. U mezioborových projektů se musí jednat o výzkum, který alespoň zčásti spadá do působnosti panelu. U všech projektů se předpokládá, že mezi jejich výstupy budou zejména publikace v recenzovaných, případně impaktovaných odborných časopisech.

Členové panelu

 • doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. (předseda)
 • doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (místopředseda)
 • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 • prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 • JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
 • prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
 • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
 • prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
 • doc. Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.
 • Mgr. Jan Kovář, Ph.D.
 • prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Specializace panelu

V rámci panelu P409 jsou řešeny projekty základního výzkumu, které se vztahují k vědám o umění; předmětem zájmu jsou zejména architektura a výtvarné umění, vizuální kultura, dramatická umění, film, hudba, estetika (pokud je vázána na umění), umění nových médií a audiovizuální tvorba.

Členové panelu

 • prof. Ivan Foletti M.A., Docteur es Lettres (předseda)
 • doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner Ph.D. (místopředsedkyně)
 • Mgr. Aleš Březina, Ph.D.
 • PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
 • PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.
 • doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
 • doc. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
 • PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Specializace panelu

Základní výzkum v následujících oblastech: moderní dějiny, soudobé dějiny, dějiny 19. a 20. století, politické, hospodářské a sociální aspekty dějin, metodologie a historiografie, dějiny vědy, moderní kulturní dějiny, kulturální studia, etnologie a etnografie (na území našeho státu, Evropy i světa). U projektů jež svým časovým záběrem zasahují před rok 1780, je rozhodující, aby větší část zvoleného časového úseku (tématu projektu) spadala do panelu P410.

Členové panelu

 • doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (místopředseda)
 • PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
 • Mgr. Milan Řepa, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
 • PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Specializace panelu

Fyziologie a genetika rostlin a rostlinolékařství zahrnuje molekulární, buněčnou a vývojovou biologii rostlin, genetiku, šlechtění a biochemii rostlin, a to jak zemědělských plodin, tak i modelových rostlin používaných v základním výzkumu.

Členové panelu

 • RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D. (předsedkyně)
 • Helene Robert Boisivon, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • Mgr. Karel Doležal Dr., DSc.
 • Pavel Kerchev, Ph.D.
 • RNDr. Klára Kosová, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Kubát, Ph.D.
 • RNDr. Roman Matyášek, CSc.
 • Ing. Pavel Neumann, Ph.D.
 • prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.
 • Tomáš Pluskal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.

Specializace panelu

Fyziologie a genetika zvířat, veterinární lékařství zahrnuje také studium původců onemocnění hospodářských a volně žijících zvířat. Do tohoto panelu však nespadá studium speciální zoologie orientované na jednotlivé druhy/skupiny organismů, které jsou obsahem panelu P506.

Členové panelu

 • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (předseda)
 • Mgr. Robert Hanus, Ph.D. (místopředseda)
 • Mgr. Darina Čejková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
 • prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
 • prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
 • Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.
 • prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.

Specializace panelu

Vedle tematiky potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie do panelu dále patří např. projekty zaměřené na chemickou, biochemickou a mikrobiologickou analýzu potravin, na biotické a abiotické remediace, využití bio-odpadů, speciace prvků vč. jejich interakcí s biologickými systémy, residua agrochemikálií, fytochemikálie a přírodní toxiny. Do panelu nepatří např. jen vývoj nebo použití analytických postupů nebo syntézy sloučenin, včetně čistě technických projektů.

Členové panelu

 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Jiří Grúz, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
 • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc.
 • MUDr. Tomáš Hrnčíř, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
 • prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Specializace panelu

Předmětem panelu P504 je studium péče o krajinu, krajinná ekologie, lesnictví, pedologie, půdní biologie, hydrobiologie, ekologie mikroorganizmů a ekologie ekosystémů. Panel nezahrnuje autekologii rostlin a živočichů (s výjimkou půdních bezobratlých) a geobotaniku. Nejsou hodnoceny projekty, zaměřené výhradně na geografické a/nebo socioekonomické aspekty péče o krajinu.

Členové panelu

 • doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (místopředseda)
 • RNDr. Jan Altman, Ph.D.
 • Dr. Anne Daebeler
 • Ing. Karel Douda, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
 • prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
 • RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
 • RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
 • prof. Ing. Bc. Ondřej Uhlík, Ph.D.
 • RNDr. Jana Voříšková, Ph.D.

Specializace panelu

Ekologie živočichů a rostlin zahrnuje studium vztahů mezi organismy a prostředím na různých úrovních organizace (populace, druhy, společenstva a ekosystémy). Panel nezahrnuje ekologii půdních bezobratlých živočichů (řeší se v panelu P504).

Členové panelu

 • Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. (předsedkyně)
 • Ing. Jan Douda, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
 • doc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
 • RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
 • prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
 • Mgr. Petr Šmarda, Ph.D.

Specializace panelu

Předmětem panelu botanika a zoologie je studium biodiverzity eukaryotních organizmů z hlediska fyziologie, fylogeneze, taxonomie a systematiky, biogeografie, mezidruhových interakcí, etologie a evolučních mechanizmů. Tento panel se však nezabývá studiem zemědělských plodin a hospodářských zvířat, které je obsaženo v panelech P501 a P502.

Členové panelu

 • Mgr. Karol Krak, Ph.D. (předseda)
 • doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. (místopředsedkyně)
 • prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
 • doc. RNDr. David Kopecký, Ph.D.
 • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
 • doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.
 • Mgr. František Zedek, Ph.D.

 

    

    ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

    Prohlášení o přístupnosti
    Úřední deska
    English
       
    © 2024 GA ČR