JavaScript je vypnutý

Panely

Hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí. Vypracovávají interní posudky návrhů projektů, připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí. Členové panelů jsou jmenováni tak, že GA ČR vyzve podle výběru předsednictva různé právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem v České republice, aby do panelů navrhly vhodné kandidáty. Výběr z takto sestavených kandidátních listin pak provádějí pracovní skupiny složené ze zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace, člena předsednictva a zástupce vědecké rady GA ČR. Člen panelu je jmenován předsednictvem zpravidla na dvouleté funkční období. Po každém dvouletém období se musí obnovit alespoň jedna čtvrtina členů panelu. Člen panelu může v panelu působit nejvýše dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel. Celkový počet panelů je 39.

 • Členění vědních oborů do hodnoticích panelů:
  • Technické vědy
  • P101 Strojírenství
  • P102 Elektrotechnika a elektronika
  • P103 Kybernetika a zpracování informace
  • P104 Stavební materiály, architektura
  • P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
  • P106 Technická chemie
  • P107 Materiály a metalurgie
  • P108 Materiálové vědy a inženýrství
  • Vědy o neživé přírodě
  • P201 Matematika
  • P202 Informatika
  • P203 Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
  • P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
  • P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
  • P206 Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
  • P207 Chemické a biochemické přeměny
  • P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie
  • P209 Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
  • P210 Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
  • Lékařské a biologické vědy
  • P301 Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
  • P302 Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena
  • P303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
  • P304 Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
  • P305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
  • Společenské a humanitní vědy
  • P401 Filosofie, teologie, religionistika
  • P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody v ekonomii
  • P403 Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
  • P404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
  • P405 Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
  • P406 Lingvistika a literární vědy
  • P407 Psychologie, pedagogika
  • P408 Právní vědy, politologie
  • P409 Estetika, hudební vědy a vědy o umění
  • P410 Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
  • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
  • P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
  • P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
  • P503 Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
  • P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
  • P505 Ekologie živočichů a rostlin
  • P506 Botanika a zoologie

Složení hodnoticích panelů:

 • Členové hodnoticích panelů technických věd
  • Strojírenství
   Mechanical Engineering
   P101
  • prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (předseda) – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (místopředseda) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc. – Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Vladimír Šleger, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd; funkční období od 2013
  • Elektrotechnika a elektronika
   Electrical Engineering and Electronic Engineerin
   P102
  • prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií; funkční období od 2015
  • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. – Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Kybernetika a zpracování informace
   Cybernetics and Information Processing
   P103
  • doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (předseda) – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky; funkční období od 2013
  • Ing. Pavel Jurák, CSc. – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, MSc., Ph.D. – Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická; funkční období od 2015
  • Stavební materiály, architektura
   Construction Materials, Architecture
   P104
  • prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. (předsedyně) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (místopředseda) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; funkční období od 2013
  • Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Robert Černý, DrSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • Ing. Karel Lang, CSc. – P-D Refractories CZ, a. s.; funkční období od 2013
  • doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; funkční období od 2013
  • Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
   Structural Mechanics and Construction, Fluid Mechanics
   P105
  • prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (předseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. (místopředseda) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • Ing. Jan Boháč, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Miloslav Šlezingr, Dr. – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta; funkční období od 2015
  • Technická chemie
   Technical Chemistry
   P106
  • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická; funkční období od 2013
  • Ing. Pavel Izák, Ph.D. – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. Dr. Ing. Josef Krýsa – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie; funkční období od 2013
  • Ing. Jiří Navrátil, CSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; funkční období od 2013
  • Materiály a metalurgie
   Material Preparation and Metallurgy
   P107
  • prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (místopředseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie; funkční období od 2015
  • Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Luboš Kloc, CSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická; funkční období od 2015
  • Dr. Ing. Zbyšek Nový – COMTES FHT, a. s.; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta; funkční období od 2013
  • Materiálové vědy a inženýrství
   Materials Sciences and Engineering
   P108
  • prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík (předseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (místopředseda) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství; funkční období od 2014
  • prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní; funkční období od 2013
  • Mgr. Otakar Frank, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství; funkční období od 2015
  • prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická; funkční období od 2015
  • RNDr. Jana Kovářová, CSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Ing. Michal Landa, CSc. – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Ing. Jiří Man, Ph.D. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
 • Členové hodnoticích panelů věd o neživé přírodě
  • Matematika
   Mathematics
   P201
  • prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (místopředseda) – Matematický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Jiří Černý, Dr. – University of Vienna, Faculty of Mathematics; funkční období od 2016
  • prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; funkční období od 2016
  • prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Milan Studený, DrSc. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě; funkční období od 2015
  • Informatika
   Computer Science
   P202
  • prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (předseda) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • Ing. Rostislav Horčík, Ph.D. – Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická; funkční období od 2016
  • Prof. Ing. Ivana Kolingerová, Dr. – Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd; funkční období od 2016
  • prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • Doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky; funkční období od 2016
  • prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze; funkční období od 2013
  • Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
   Nuclear and Particle Physics, Plasma Physics and Low Temperature Physics
   P203
  • prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. (místopředseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; funkční období od 2015
  • RNDr. Petr Bydžovský, CSc. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Mgr. Pavel Lipavský, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. – Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Ing. Aleš Srnka, CSc. – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Milan Šimek, Ph.D. – Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Mgr. Marek Taševský, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. David Trunec, CSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Petr Závada, CSc., DSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
   Condensed Matter and Material Physics
   P204
  • doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. (předsedkyně) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc. (místopředseda) – Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Ing. Přemysl Beran, Ph.D. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Ing. Jan Čechal, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství; funkční období od 2016
  • doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2016
  • Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Jan Lorinčík, CSc. – Centrum výzkumu Řež s.r.o.; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Héctor Vázquez, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická; funkční období od 2015
  • Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
   Biophysics, Macromolecular Physics and Optics
   P205
  • doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. (předsedkyně) – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Ivan Richter, Dr. (místopředseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; funkční období od 2015
  • Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2016
  • Mgr. Stanislav Hasoň, Ph.D. – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Petr Heřman, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Pavel Kubát, CSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství; funkční období od 2015
  • Mgr. Jan Sýkora, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Analytická chemie – chemická a strukturní analýza atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
   Analytical Chemistry – Chemical and Structural Analysis of Atomic, Molecular and (Bio)Molecular Systems
   P206
  • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (předseda) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. – Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická; funkční období od 2015
  • Ing. Karel Klepárník, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská; funkční období od 2015
  • Chemické a biochemické přeměny
   Chemical and Biochemical Transformations
   P207
  • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; funkční období od 2013
  • RNDr. Bohumír Grüner, CSc. (místopředseda) – Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická; funkční období od 2015
  • Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • RNDr. Ivo Starý, CSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • Chemická fyzika a fyzikální chemie
   Chemical Physics and Physical Chemistry
   P208
  • prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. (předseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická; funkční období od 2016
  • Ing. Libor Juha, CSc. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2016
  • doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
   Astronomy and Astrophysics, Atmospheric Physics, Meteorology, Climatology and Hydrology, Physical Geography
   P209
  • Mgr. Richard Wünsch, Ph.D. (předseda) – Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. (místopředseda) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • Ing. Dalia Burešová, CSc. – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • RNDr. Marek Kašpar, Ph.D. – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • Ing. Miroslav Tesař, CSc. – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Ing. Vladimír Ždímal, Dr. – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie
   Geophysics, Geochemistry, Geology and Mineralogy, Hydrogeology
   P210
  • RNDr. Martin Novák, CSc., MSc. (předseda) – Česká geologická služba; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Jiří Kvaček, CSc. – Národní muzeum; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D. – Geologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Eduard Petrovský, CSc. – Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze; funkční období od 2013
 • Členové hodnoticích panelů lékařských a biologických věd
  • Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa
   P301
  • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (předseda) – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Ing. Michal Pravenec, DrSc. (místopředseda) – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Mgr. Václav Brázda, Ph.D. – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc. – Ústav hematologie a krevní transfuze; funkční období od 2015
  • prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • MUDr. Pavel Vodička, CSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. – Masarykův onkologický ústav; funkční období od 2015
  • Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygien
   P302
  • prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (předseda) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Šárka Němečková, DrSc. (místopředsedkyně) – Ústav hematologie a krevní transfuze; funkční období od 2015
  • RNDr. Petr Dráber, DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Ivan Hirsch, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Lucie Kubínová, CSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • prof. MUDr. David Sedmera, DSc. – Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. – Masarykova univerzita, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
   P303
  • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (předseda) – Fakultní nemocnice Hradec Králové; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (místopředsedkyně) – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • MUDr. Jiří Paleček, CSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2016
  • RNDr. Jiří Popelář, CSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2016
  • RNDr. Jan Říčný, CSc. – Národní ústav duševního zdraví; funkční období od 2016
  • prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
   P304
  • prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc. – Fakultní nemocnice Hradec Králové; funkční období od 2013
  • prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav; funkční období od 2013
  • Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
   P305
  • prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. (místopředseda) – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2014
  • doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr. rer. nat. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2016
  • RNDr. Michal Masařík, Ph.D. – Masarykova univerzita, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2014
  • RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. – Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Peter Šebo, CSc. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. – Masarykova univerzita, CEITEC; funkční období od 2013
  • Ing. Jiří Vohradský, CSc. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Hana Zemková, CSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
 • Členové hodnoticích panelů společenských a humanitních věd
  • Filosofie, teologie, religionistika
   P401
  • Mgr. Vít Hušek, Th.D. (předseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Martin Cajthaml, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta; funkční období od 2013
  • prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. David Krámský, Ph.D. – Policejní akademie České republiky v Praze; funkční období od 2014
  • doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2014
  • PhDr. Martin Profant, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2014
  • doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii
   P402
  • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Alexis Derviz, CSc. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Dr. Ing. Zdeněk Drábek, B.A., D.Phil. – funkční období od 2015
  • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Fakulta informatiky a statistiky; funkční období od 2015
  • PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • prof . Ing. Luboš Smutka, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Krešimir Žigić, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze – CERGE-EI; funkční období od 2013
  • Podnikové vědy, management, administrativa, správa, finance a finanční ekonometrie
   P403
  • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. (předsedkyně) – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. (místopředseda) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. – Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Vratislav Izák, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky; funkční období od 2013
  • Ondřej Rydval, M.A., Ph.D. – Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Ing. Martin Srholec, Ph.D. – Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Petr Šauer, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné; funkční období od 2013
  • Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
   P404
  • PhDr. Václav Štětka, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2015
  • Mgr. Luděk Brož, MPhil., Ph.D. (místopředseda) – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky; funkční období od 2013
  • Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická; funkční období od 2015
  • Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
   P405
  • prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (předseda) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Petr Neruda, Ph.D. (místopředseda) – Moravské zemské muzeum; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. – Ostravská Univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2014
  • doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. – Historický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. – Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D. – Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Lingvistika a literární vědy
   P406
  • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (předsedkyně) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Petr Šámal, Ph.D. – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • dr. hab. Marcin Lukasz Filipowicz, Dr. – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc. – Akcent College, s. r. o.; funkční období od 2013
  • prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Psychologie, pedagogika
   P407
  • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (předsedkyně) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (místopředseda) – Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – Národní ústav duševního zdraví; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • Právní vědy, politologie
   P408
  • prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (předseda) – Vysoká škola EKONOMIE Ostrava, z.ú.; funkční období od 2013
  • Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. – Masarykova univerzita, Právnická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2013
  • doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.; funkční období od 2013
  • JUDr. Ján Matejka, Ph.D. – Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů; funkční období od 2015
  • Estetika, hudební vědy a vědy o umění
   P409
  • prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (předseda) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. David Eben, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. – Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta; funkční období od 2013
  • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. – Akademie múzických umění v Praze; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. – Akademie výtvarných umění v Praze; funkční období od 2015
  • Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. – funkční období od 2015
  • PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. – Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
   P410
  • prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (místopředseda) – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • PhDr. Karel Altman, CSc. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. – Historický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Jiří Křesťan, CSc. – Národní archiv; funkční období od 2013
  • Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Martin Pelc, Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě; funkční období od 2015
  • prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
 • Členové hodnoticích panelů zemědělských a biologicko-environmentálních věd
  • Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
   P501
  • prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. (předseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (místopředsedkyně) – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc. – Agrotest fyto, s.r.o.; funkční období 2013
  • doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D. – Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut; funkční období 2013
  • doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2016
  • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., funkční období 2013
  • prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie; funkční období 2015
  • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2015
  • RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
   P502
  • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (předseda) – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.; funkční období 2013
  • doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (místopředseda) – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; funkční období 2015
  • MVDr. Martin Anger, CSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.; funkční období 2015
  • prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. – Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií; funkční období 2015
  • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie; funkční období 2015
  • Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
   P503
  • prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2013
  • prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; funkční období 2015
  • prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie; funkční období 2013
  • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze; Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; funkční období 2013
  • RNDr. Miroslav Machala, CSc. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.; funkční období 2015
  • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2015
  • doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod; funkční období 2015
  • Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
   P504
  • prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (předseda) – Česká geologická služba; funkční období 2013
  • Ing. Lenka Pavlů, Ph.D. (místopředsedkyně) – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; funkční období 2015
  • prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2014
  • RNDr. Jiří Nedoma, CSc. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.; funkční období 2015
  • RNDr. Dana Elhottová, Ph.D. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2015
  • Ing. Pavel Šamonil, PhD. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; funkční období 2016
  • Ekologie živočichů a rostlin
   P505
  • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (předseda) – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (místopředseda) – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2013
  • Mgr. Jan Jansa, Ph.D. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; funkční období 2015
  • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. – Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. – Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2015
  • Botanika a zoologie
   P506
  • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (předseda) – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (místopředseda) – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; funkční období 2013
  • doc. RNDr. David Honys, Ph.D. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • Ing. Václav Zídek, CSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období 2015
  • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod; funkční období 2015
  • prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2015
  • doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2015
  • doc. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí; funkční období 2016
  • doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období 2016