JavaScript je vypnutý

Science Europe

Science Europe (SE) je sdružením organizací zajišťujících financování evropského výzkumu (RFO) a organizací, které výzkum přímo provádějí (RPO). Přebírá a rozvíjí řadu aktivit v minulosti realizovaných pod záštitou European Science Foundation (ESF), která svou činnost utlumuje ke konci roku 2015.

Sdružení SE bylo založeno v roce 2011 a sídlí v Bruselu. Sdružuje 52 organizací z 27 evropských zemí, přičemž GA ČR, která patří k zakládajícím členům, je zde zatím jediným zástupcem České republiky. Vedle těchto organizací spolupracuje SE s dalšími subjekty, jakými jsou evropské univerzity a akademie, evropské vědecké mezivládní organizace, jednotlivé národní vlády či Evropská komise. Prostřednictvím přímého jednání s klíčovými partnery napomáhá rozvíjení Evropského výzkumného prostoru (ERA).

K hlavním zájmům tohoto sdružení patří koordinace postupů a strategií evropských organizací podporujících a realizujících výzkum směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské vědy a výzkumu na globální úrovni. Podporuje proto jak práci každé ze svých členských organizací, tak jejich vzájemnou spolupráci, ať už v oblasti strategie nebo konkrétní činnosti; a spolupracuje také s výzkumnými organizacemi mimoevropských zemí. Jejím cílem je prosazování zájmů vědecké obce tak, aby byl ve spolupráci s Evropskou komisí maximalizován vklad jednotlivých členských organizací do rozvoje ERA, a zajištění toho, že evropský výzkum a inovace, které jsou dotované z veřejných zdrojů, budou v nejvyšší možné míře přispívat k rozvoji hospodářství a poskytovat řešení vedoucí ku prospěchu společnosti.

Jedním ze stěžejních témat, kterým se GA ČR v rámci SE věnuje, je problematika dostupnosti dat a výstupů výzkumů v režimu „open access“.

Základní organizační struktura SE

Nejvyšším rozhodujícím orgánem SE je všeobecné shromáždění (governing assembly), které se skládá ze zástupců všech členských organizací, příp. pozorovatelů i z jiných institucí. K jeho úkolům náleží na základě doporučení řídicího výboru (governing board) schvalovat nové členy SE.

Řídicímu výboru přísluší úkol kolektivně řídit strategické kroky celého sdružení. Od listopadu 2015 se Řídící výbor sestává z následujících členů: Michael Matlosz (prezident SE; ANR), Emilio Lora-Tamayo (viceprezident; CSIC), Ingrid Petersson (viceprezidentka; FORMAS), Zbigniew Blocki (NCN), Jane Elliott (ESRC), Jos Engelen (NWO), Fernando Ferroni (INFN), Arvid Hallén (RCN), Matthias Kleiner (Leibniz Association), Eucharia Meehan (IRC) a Marc Schiltz (FNR).

Šest vědeckých komisí složených z vysoce respektovaných akademiků reprezentuje hlas evropské vědecké obce a poskytuje SE pro jeho činnost odborné zázemí. Sedm (resp. devět) pracovních skupin složených z expertů jednotlivých členských organizací vypracovává pro řídicí výbor doporučení týkající se implementace směrnic a rozhodnutí, která jsou pro podporu celoevropského výzkumu klíčová.