JavaScript je vypnutý

Podat dílčí zprávu

Dílčí zprávy běžícího grantového projektu

Příjemce je povinen u běžícího grantového projektu vypracovat každoročně dílčí zprávu o řešení projektu za každý započatý kalendářní rok řešení grantového projektu.

Příjemce je povinen řídit se při vyplňování dílčí zprávy zadávací dokumentací platnou v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže (předpokládaný počátek řešení projektu je 1. ledna roku následujícího po vyhlášení výsledků veřejné soutěže). Příslušné zadávací dokumentace dle jednotlivých let naleznete po zvolení roku počátku řešení projektu:

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dílčí zpráva musí obsahovat informace o dosavadním postupu při řešení grantového projektu, o dosažených výsledcích a o hospodaření s poskytnutou účelovou podporou za období, za které je dílčí zpráva zpracována.

Dílčí zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na webové stránce http://www.gris.cz.

Současně s dílčí zprávou musí být v aplikaci elektronickou formou předloženy všechny výstupy, které jsou výsledkem za uplynulý rok řešení grantového projektu.

Dílčí zpráva je ve finální podobě složena z formulářů:

Část DA – obsahuje základní údaje o příjemci, řešiteli a grantovém projektu. V tomto formuláři se uvádějí celkové uznané náklady a poskytnutá účelová podpora v daném roce a požadovaná účelová podpora pro další rok, a to souhrnně pro grantový projekt jako celek.

Část DB-rozpis – obsahuje podrobné údaje o hospodaření příjemce a každého dalšího účastníka s poskytnutou účelovou podporou v daném roce a upřesnění požadavků pro další rok řešení grantového projektu (celkové upřesněné požadavky na další rok řešení grantového projektu uvedené v dílčí zprávě přitom nesmí přesahovat celkovou částku pro daný rok uvedenou a schválenou podle smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory).

Část Zdůvodnění DB-rozpis – je přílohou části DB-rozpis a obsahuje specifikaci a podrobné zdůvodnění čerpání jednotlivých položek poskytnuté účelové podpory v daném roce řešení grantového projektu (včetně uvedení a zdůvodnění všech změn či přesunů položek poskytnuté účelové podpory provedených v uplynulém roce řešení projektu).

Část DB-osobní náklady – je další přílohou části DB-rozpis a obsahuje údaje o čerpání příslušných finančních prostředků v roce, za který je dílčí zpráva předkládána, a upřesnění finančních požadavků pro další rok řešení. Vyplňuje se zvlášť pro příjemce a zvlášť pro každého dalšího účastníka.

Část DC – obsahuje rozbor dosavadního řešení grantového projektu za uplynulý rok a program řešení na rok další. Její doporučený rozsah je přibližně 7 200 znaků. V tomto rozboru by neměl chybět:

  • postup prací při řešení grantového projektu na pracovišti řešitele a spoluřešitelů, dosažené dílčí výsledky;
  • využití technického a přístrojového vybavení pořízeného z poskytnuté účelové podpory;
  • stručná informace o průběhu a výsledcích zahraničních pracovních cest;
  • plán prací na další rok řešení;
  • přehled dílčích výsledků řešení grantového projektu v členění podle druhů definovaných v aktuálně platné Metodice hodnocení výsledků.

Dílčí zpráva se předkládá za grantový projekt jako celek včetně údajů týkajících se části grantového projektu řešeného dalším účastníkem.

Dílčí zpráva se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace a poté se odesílá prostřednictvím ISDS do datové schránky GA ČR s názvem „Grantové projekty”.

Souboru obsahujícímu dílčí zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF. Dílčí zpráva je po finalizaci opatřena kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace a již nesmí být upravována.

Řešitelé běžících projektů mají po přihlášení do aplikace pro správu grantových projektů http://www.gris.cz možnost přečíst si v detailu svého projektu hodnocení dílčí zprávy. GA ČR řešitelům doporučuje věnovat hodnocení dílčí zprávy pozornost, neboť toto hodnocení může obsahovat důležité informace a doporučení pro další průběh řešení projektu.