Finanční vypořádání dotací GA ČR

Dne 14. prosince 2017 vyšla ve Sbírce zákonů (částka 155) vyhláška č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Podle vyhlášky č. 435/2017 Sb platné k 1. 1. 2018 se bude postupovat při finančním vypořádání dotací GA ČR za rok 2017.

Znění vyhlášky č. 435/2017 Sb je dostupné na stránkách Ministerstva financí.

Na základě této vyhlášky je příjemce povinen nespotřebované prostředky z grantového projektu GA ČR vrátit na příjmový účet poskytovatele

podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování projektu.

Nespotřebované účelové prostředky je příjemce povinen vrátit do státního rozpočtu níže uvedeným způsobem:

 • příjemce, který je organizační složkou státu, na příjmový účet zřizovatele příjemce;
 • příjemce, který není organizační složkou státu, vrací do 15. 2. následujícího roku v němž bylo ukončeno financování projektu veškeré nespotřebované prostředky na účet GA ČR č. 6015-22422001/0710.

O platbě prosím zašlete písemné avízo na e-mailovou adresu cerpani@gacr.cz. Do předmětu e-mailu uveďte text: AVÍZO K PLATBĚ a Vaše IČO. V e-mailu dále uveďte detaily k vráceným prostředkům v tomto členění:

 • číslo projektu
 • vrácená částka k danému projektu
 • celková částka převáděná bankovním převodem (resp. rozpočtovým opatřením)
 • variabilní symbol, pod kterým se prostředky vrací

Příjemci GA ČR budou i nadále předkládat nejpozději do 15. února každého kalendářního roku poskytovateli v písemné a rovněž elektronické podobě pravdivou a úplnou informaci o čerpání přidělených účelových prostředků za každý jednotlivý příjemcem řešený projekt v předchozím kalendářním roce, a to na k tomu určeném formuláři poskytnutém GAČR a s následujícími náležitostmi:

 1. identifikace příjemce, řešitele a registrační číslo projektu,
 2. celková výše účelových prostředků poskytnutých v kalendářním roce, za který se informace podává,
 3. celková výše účelových prostředků vyčerpaných v kalendářním roce, za který se informace podává,
 4. výše nespotřebovaných prostředků;
 5. výše nespotřebovaných prostředků vrácených GA ČR včetně data vrácení.

GA ČR poskytuje příjemci prostředky na řešení pokračujících projektů až po obdržení provedeného vyúčtování.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR