JavaScript je vypnutý

Finanční vypořádání dotací GA ČR

  Dne 14. prosince 2017 vyšla ve Sbírce zákonů (částka 155) vyhláška č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
  Podle vyhlášky č. 435/2017 Sb platné k 1. 1. 2018 se bude postupovat při finančním vypořádání dotací GA ČR za rok 2017.
  Platné znění vyhlášky č. 435/2017 Sb je dostupné na stránkách Ministerstva financí.
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-435-2017-sb-30413
  Na základě této vyhlášky je příjemce povinen nespotřebované prostředky z grantového projektu GA ČR vrátit na příjmový účet poskytovatele podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování projektu.
  Nespotřebované účelové prostředky je příjemce povinen vrátit do státního rozpočtu níže uvedeným způsobem:
  – příjemce, který je organizační složkou státu, na příjmový účet zřizovatele příjemce;
  – příjemce, který není organizační složkou státu, vrací do 15. 2. následujícího roku v němž bylo ukončeno financování projektu veškeré nespotřebované prostředky na účet GA ČR č. 6015-22422001/0710.
Příjemci GA ČR budou i nadále předkládat nejpozději do 15. února každého kalendářního roku poskytovateli v písemné a rovněž elektronické podobě pravdivou a úplnou informaci o čerpání přidělených účelových prostředků za každý jednotlivý příjemcem řešený projekt v předchozím kalendářním roce, a to na k tomu určeném formuláři poskytnutém GAČR a s následujícími náležitostmi:
 1. identifikace příjemce, řešitele a registrační číslo projektu,
 2. celková výše účelových prostředků poskytnutých v kalendářním roce, za který se informace podává,
 3. celková výše účelových prostředků vyčerpaných v kalendářním roce, za který se informace podává,
 4. výše nespotřebovaných prostředků;
 5. výše nespotřebovaných prostředků vrácených GA ČR včetně data vrácení.
GA ČR poskytuje příjemci prostředky na řešení pokračujících projektů až po obdržení provedeného vyúčtování.