Finanční vypořádání dotací GA ČR

Finanční vypořádání dotací GA ČR se provádí na základě vyhlášky č. 367/2015 ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. Vyhláška stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Platné znění vyhlášky je dostupné na stránkách Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-435-2017-sb-30413

Na základě této vyhlášky je příjemce povinen nespotřebované prostředky z grantového projektu GA ČR vrátit na účet poskytovatele podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno řešení projektu.

Nespotřebované účelové prostředky je příjemce povinen vrátit do státního rozpočtu níže uvedeným způsobem:

 • příjemce, který je organizační složkou státu, na příjmový účet zřizovatele příjemce;
 • příjemce, který není organizační složkou státu, vrací do 15. 2. následujícího roku, v němž bylo ukončeno řešení projektu, veškeré nespotřebované prostředky na účet GA ČR

č. 6015-22422001/0710, současně odesílá avízo o provedené platbě na email cerpani@gacr.cz

Do předmětu e-mailu uveďte text: AVÍZO K PLATBĚ a vaše IČO. V e-mailu dále uveďte detaily k vráceným prostředkům v tomto členění:

 • číslo projektu
 • vrácená částka k danému projektu
 • celková částka převáděná bankovním převodem (resp. rozpočtovým opatřením)
 • variabilní symbol, pod kterým se prostředky vrací

Příjemci budou i nadále předkládat nejpozději do 15. února každého kalendářního roku poskytovateli v písemné a rovněž elektronické podobě pravdivou a úplnou informaci o čerpání přidělených účelových prostředků za každý jednotlivý příjemcem řešený projekt v předchozím kalendářním roce, a to v aplikaci GRIS 2 https://www.gris.cz/vaadin/. Aplikace je obdobou excelovských tabulek, které se vyplňovaly v minulosti.

Informace o aplikaci:

 • Zřízení přístupu do aplikace – info@gacr.cz
 • Po přihlášení do aplikace se hlavnímu příjemci zobrazí projekty (lišta Zprávy, Vyúčtování).
 • Jakmile je odevzdána Dílčí zpráva/Závěrečná zpráva, zobrazuje se v okně určeném pro tuto informaci. Do aplikace se následně dle účetnictví vyplní údaje do tabulky tam, kde je editovatelná (spotřeba).
 • V případě, že bude vše v pořádku, tak po uložení záznamu se červený vykřičník změní na ikonu čtverečku.
 • Po kontrole a porovnání údajů s DZ a ZZ a v případě, že je vše správně, se potvrdí správnost údajů zaškrtnutím v posledním okně a je třeba provést export do excelu. Tabulka podepsaná statutárním zástupcem se následně odesílá prostřednictvím datové schránky a na adresu cerpani@gacr.cz, a to nejpozději do 15. února příslušného roku.
 • V aplikaci se vyplňují i data za spolupříjemce, pokud má projekt spolupříjemce. Jedná se o novou funkcionalitu na základě požadavku Informačního systému pro výzkum, vývoj a inovace, který zajištuje RVVI.

Pro informaci doplňujeme, že v případě vysokých škol jsou projekty vedeny pod samostatnými fakultami.

GA ČR poskytuje příjemci prostředky na řešení pokračujících projektů až po obdržení informace o čerpání přidělených účelových prostředků

Návod k vyplnění – GRIS 2

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR