JavaScript je vypnutý

Finanční vypořádání dotací GA ČR

Na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, požaduje GA ČR pro potřeby vypořádání se státním rozpočtem za předchozí rok po příjemcích účelové dotace (grantu) údaje v následujícím složení:

– výše přidělené dotace,

– výše poskytnuté dotace,

– počáteční a konečný stav Fondu účelově určených prostředků (FÚUP – jen u VŠ nebo v. v. i.),

–  výše nespotřebovaných (vrácených) prostředků,

– skutečně použito (čerpání dotace v daném roce),

– počáteční stav FÚUP k 1. 1. v minulém roce.

Příjemce účelové dotace od GA ČR provádí vyúčtování za každý projekt, na který od GA ČR v daném roce dotaci obdržel. Nespotřebované účelové prostředky je povinen vrátit do státního rozpočtu níže uvedeným způsobem:

– příjemce, který je organizační složkou státu, na příjmový účet zřizovatele příjemce;

– příjemce, který není organizační složkou státu, vrací do 15. 2. následujícího roku veškeré nespotřebované prostředky na účet GA ČR č. 6015-22422001/0710.

Vzorová tabulka pro potřeby vyúčtování je uvedena níže jako příloha. Obsahuje řádky pro doplnění údajů o projektech; údaje se vyplňují v Kč s přesností na dvě desetinná místa. Projekty pokračující v následujícím roce se za posledním sloupcem označují písmenem „P“, projekty ukončené v minulém roce se označují písmenem „U“.

V případě vysokých škol je třeba tabulky zpracovat pro každou fakultu zvlášť. (Pokud je grant uveden v tabulce u jedné vysoké školy a byl v rámci vysoké školy převeden na jinou fakultu, je nutné získat data z této fakulty a vyplnit je do formuláře.)

V případě, že se změnil příjemce některého grantu, uvádí se v části „Poznámky – komentář – vysvětlivky“:

– pokud je grant uveden v tabulce Vaší instituce a byl převeden jinam, uvádí se název nového příjemce;

– pokud grant v tabulce není uveden a byl převeden od jiného příjemce, je třeba původního příjemce v části „Poznámky – komentář – vysvětlivky“ doplnit.

Vyplněné tabulky se zasílají s původním názvem (neměnit název souboru) v elektronické podobě na adresu cerpani(at)gacr.cz a současně v písemné formě s podpisem statutárního orgánu a razítkem příjemce na adresu uvedenou v záhlaví dopisu, a to nejpozději do 15. února příslušného roku.

GA ČR poskytuje příjemci prostředky na řešení pokračujících projektů až po obdržení provedeného vyúčtování.

Vzor tabulka Finanční vypořádání

tabulka