Často kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky jsou rozděleny do tematických okruhů:


 • Helpdesk
 • Telefonická infolinka: +420 227 088 841 nebo +420 227 088 861
 • E-mail: info@gacr.cz
 • Po-Čt: 9-16, Pá: 9-15
Dotazy a manuály k dílčím a závěrečným zprávám za rok 2023
Průběžné zprávy o řešení projektů EXPRO a JUNIOR STAR

Formuláře průběžných odborných zpráv se vyplňují společně s dílčími zprávami za třetí rok řešení v průběhu měsíce ledna. Přesné termíny zpřístupnění formulářů v aplikaci GRIS a termíny odevzdání zpráv budou zveřejněny na webu GA ČR, administrátoři projektů o nich budou též informováni e-mailem.

Závěrečné zprávy u projektů s prodlouženou dobou řešení

Termín odevzdání závěrečných zpráv u projektů s prodlouženou dobou řešení do 30. 6. 2024 bude stejný jako u projektů, které budou ukončeny k 31. 12. 2024. Přesný termín bude zveřejněn na webu GA ČR a administrátoři projektů o něm též budou informováni e-mailem v průběhu listopadu/prosince 2024.

Videonávod pro aplikaci GRIS – dílčí zpráva

Dedikace v publikacích

Publikaci lze uznat jako výsledek řešení grantového projektu pouze tehdy, je-li v ní výslovně uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory GA ČR a současně je v ní uvedeno registrační číslo příslušného grantového projektu. Příjemce při doložení výsledků grantového projektu postupuje v souladu s údaji obsaženými v návrhu projektu.

(Příklady: The work on this paper was supported by the Czech Science Foundation grant 23-00000S; The study was funded by the Czech Science Foundation (GAČR), project No.  23-00000S; The research was supported by Czech Science Foundation Grant No. 23-00000S)

 

Zdůvodnění vícenásobných dedikací

V případě, že se v uplatněných publikačních výsledcích projektů GA ČR vyskytuje poděkování dalším projektům účelové podpory, nelze publikaci uznat jako výsledek projektu, pokud tyto vícenásobné dedikace na další projekty nebudou v dílčí, resp. závěrečné zprávě dostatečně zdůvodněny. Ve zdůvodnění vícenásobných dedikací musí být vysvětleno, který autor děkuje, kterému projektu, jaký byl přínos každého projektu GA ČR pro vznik daného publikačního výstupu a které konkrétní kroky ke vzniku publikačních výstupů daný projekt podpořil.

 

Afiliace k příjemci

Publikaci nelze uznat jako výsledek řešení grantového projektu, pokud autor nemá v publikaci uvedenu afiliaci k příslušnému příjemci grantovému projektu GA ČR. Publikaci pak není možné přiřadit k instituci (příjemci) a tedy ani vykazovat jako výsledek daného grantového projektu GA ČR.

 

Vícenásobné dedikace u projektů EXPRO

Nebudou uznány ty výsledky projektu EXPRO, které řešitel projektu EXPRO uplatní zároveň ještě v rámci jiného současně jím řešeného projektu v roli řešitele (PI). Za současně řešený projekt se považuje pouze takový projekt, který začal ve stejném roce řešení, měly by tak být uznávány i navazující dedikace, resp. dedikace na projekty, které časově předcházely právě řešenému projektu. Toto omezení se týká pouze účelového financování, dedikace projektům hrazeným z prostředků institucionálního financování budou uznány. Příjemce při doložení výsledků grantového projektu postupuje v souladu s údaji obsaženými v návrhu projektu.

 

Uznávání publikačních výstupů z grantových projektů

Jako výsledek řešení projektu je možné uznat pouze ty publikační výstupy, které splňují daná kritéria:

 • publikace musí souviset s řešením projektu;

(pokud vazba publikace na projekt nevyplývá z jeho návrhu, měla by být jasná z dílčí nebo závěrečné zprávy projektu);

 • alespoň jeden z autorů publikace musí být v návrhu projektu nebo v dílčí zprávě uveden jako člen řešitelského kolektivu daného projektu a na publikaci musí vystupovat s afiliací k instituci příjemce nebo spolupříjemce;

(pokud afiliace k příjemci nebo spolupříjemci v dané publikaci není, pak takovou publikaci není možné přiřadit k instituci (příjemci nebo spolupříjemci) a tedy ani vykazovat jako výsledek daného grantového projektu GA ČR);

 • publikace musí být přijata ke zveřejnění nejdříve v den zahájení řešení projektu;
 • pokud publikace nevyšla ve finální verzi, musí řešitel uvést její DOI;
 • v publikaci musí být uvedeno, že práce byla provedena za finanční podpory Grantové agentury České republiky s uvedením přesného registračního čísla projektu

(např. The work on this paper was supported by the Czech Science Foundation grant 17-00000S; The study was funded by the Czech Science Foundation (GAČR), project No.  17-00000S; The research was supported by Czech Science Foundation Grant No. 17-00000S);

 • pokud se v publikaci vyskytuje poděkování dalším projektům účelové podpory, tak tyto vícenásobné dedikace musí být dostatečně zdůvodněné

(ve zdůvodnění vícenásobných dedikací musí být vysvětleno, který autor děkuje kterému projektu, jaký byl přínos každého projektu na daném publikačním výstupu projektu a musí být věcně popsáno, jakou konkrétní část dané publikace daný projekt podpořil – například sběr dat, zpracování výsledků, atd.);

 • samotný fakt, že na článku se podílel autor, jehož mzda je hrazena z prostředků daného projektu GAČR, není dostatečným důvodem k uznání publikace, stejně tak není požadováno, aby autor, jehož mzda je hrazena z grantu GAČR uváděl na publikacích, které se netýkají tématu projektu, že práce byla uskutečněna za finanční podpory Grantové agentury České republiky;
 • publikační výsledek musí být správně zařazen do jednoho z druhů výsledků, definovaných v aktuálně platné Metodice

(Za výstupy typu Jimp lze v souladu s hodnocením podle Metodiky 17+ a pravidly GA ČR uznat pouze články uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem registrovaných v databázi WoS Core Collection. ).

Pro hodnocení projektu není rozhodující množství výstupů, ale především jejich kvalita!

Uznávání publikací

Otevřená věda na GA ČR

 

Další odkazy:

 

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, prosíme, kontaktujte nás přes helpdesk.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR