Lead Agency spolupráce

OBECNÉ INFORMACE
Projekty hodnocené na principu Lead Agency patří z důvodu snížení administrativních zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum. Délka trvání projektů je 2 až 3 roky, záleží na domluvě s konkrétní agenturou. Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu. Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem. Navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který je hodnocen orgány té z partnerských agentur, která je ve vedoucí roli Lead Agency. Proces hodnocení je přitom založen na mezinárodním peer review systému. Lead Agency informuje partnerskou agenturu o výsledku hodnocení a předkládá jí návrh na financování projektů. Systém hodnocení na principu Lead Agency je založen na vzájemné důvěře partnerských agentur. Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
Maximálně tříleté projekty.
Projekty s opodstatněnou spoluprací týmů z České republiky a partnerské země.
Zahrnuty jsou všechny vědecké obory a disciplíny základního výzkumu.
Vědecké týmy jsou financovány svými národními agenturami.
Rozpočty reflektují principy mezinárodní spolupráce (ani na jedné straně není rozpočet omezen, je však nutné popsat jeho potřebu).
Návrhy grantových projektů jsou podávány k posouzení pouze k jedné z agentur (Lead Agency).
Hodnoticí systém založený na peer review.
Doporučení k financování Lead Agency slouží jako podklad pro rozhodnutí GA ČR, pokud GA ČR není v roli Lead Agency.
Při řešení grantových projektů se uplatňují národní zákony a platné předpisy (v případě ČR zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; zákon o účetnictví atd.).

Formuláře čestných prohlášení

 

USA – NSF
Grantová agentura ČR (GA ČR) podepsala dne 28. 4. 2021 smlouvu o prestižní spolupráci v základním výzkumu s americkou agenturou National Science Foundation (NSF). Jedná se o zatím nejrozsáhlejší vědeckou spolupráci mezi oběma zeměmi. Spolupráce probíhá na principu LA, v roli Lead Agency vystupuje pouze americká agentura. První projekty bylo možné podat v roce 2021 (počátek řešení v roce 2022). Je možné podávat projekty v oblastech umělé inteligence, nanotechnologií a věd o plazmatu.

 

 

Weave

Dvanáct evropských organizací zabývajících se financováním vědy ve spolupráci se Science Europe spustilo dne 18. 12. 2020 Weave – evropskou iniciativu, jejímž cílem je financovat a podporovat excelentní mezinárodní výzkumné projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA). Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní. Více informací na dedikované stránce Weave.

 

LUCEMBURSKO – FNR (Weave)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podepsala dne 3. 2. 2021 smlouvu o spolupráci v základním výzkumu s lucemburskou agenturou The Luxembourg National Research Fund (FNR). Spolupráce probíhá v rámci iniciativy Weave na principu LA. První projekty bylo možné podat v roce 2021 (počátek řešení v roce 2022).

 

FNSNF - logo

Švýcarsko – SNSF (Weave)
GA ČR podepsala dne 27. 11. 2019 v Bruselu při příležitosti Science Europe General Assembly smlouvu o spolupráci v základním výzkumu se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF). Spolupráce probíhá na principu LA a od roku 2020 spadá pod iniciativu Weave. První projekty bylo možné podat v roce 2020 (počátek řešení v roce 2021).

 

Německo – DFG (Weave)

Spolupráce s německou agenturou DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) byla zahájena již v roce 2005, kdy byla 24. listopadu podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Čeští a němečtí navrhovatelé mohli podávat společné mezinárodní bilaterální grantové projekty. Posuzování návrhů projektů probíhalo nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Poslední výzva na tento typ projektů byla vyhlášena v roce 2020.
Dne 12. 1. 2021 Grantová agentura České republiky (GA ČR) s německou DFG podepsala smlouvu o spolupráci v rámci inciativy Weave. Spolupráce mezi českou a německou agenturou se tak od roku 2021 transformovala z mezinárodních bilaterálních projektů na projekty hodnocené na principuLead Agency.

 

FWF - logo

Rakousko – FWF (Weave)
Grantová agentura České republiky (GA ČR) podepsala dne 27. 5. 2013 v Berlíně při příležitosti GRC Summitu smlouvu o spolupráci v základním výzkumu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
První výzva k podání návrhů projektů založených na tomto principu byla vyhlášena v roce 2013.
V roce 2019 spolupráce přešla pod iniciativu CEUS, od konce roku 2020 pak spadá pod Weave.

 

CEUS - logo

 

CEUS
17. 6. 2019 nejvyšší představitelé GA ČR, FWF (Rakousko), NCN (Polsko) a ARIS (Slovinsko, původně ARRS) podepsali „CEUS – Central European Science Partnership“ Lead Agency Agreement: Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures“. Tato spolupráce umožňovala vědcům z České republiky, Rakouska, Polska a Slovinska realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery. V rámci CEUS iniciativy na podporu základního výzkumu v regionu střední Evropy bude vědcům bylo umožněno podávat bilaterální a také trilaterální návrhy projektů na principu Lead Agency Hlavní kritérium pro určení „Lead“ agentury je dohoda mezinárodního vědeckého týmu ohledně původu vůdčí myšlenky, která bude předmětem zkoumání grantového projektu a výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě těchto „Lead“ kritérií si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.

14. 10. 2019 byl schválen vládou materiál Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty), díky kterému bylo umožněno zahájit tuto spolupráci.

Na konci roku 2020 se iniciativa CEUS stala základem pro vytvoření mnohem rozsáhlejší mezinárodní iniciativy Weave.

 

Kontakty

GA ČR – Oddělení mezinárodních vztahů: la@gacr.cz

NSF – USA

Teresa de la Puente, Ph.D.
Program Director
NSF
e-mail: tdelapue@nsf.gov

FNR – Lucembursko

Dr. Helena Burg
Head of International Relations
FNR
helena.burg@fnr.lu
+352 691 36 28 12

SNSF – Švýcarsko

Elisabeth Schenker
Scientific Officer
elisabeth.schenker@snf.ch
+41 31 308 22 18

DFG – Německo

Michael Mößle
Programme Director
DFG
e-mail: michael.moessle@dfg.de
tel.: +49 228 885 2351

FWF – Rakousko

Dr. Christoph Bärenreuther
FWF
christoph.baerenreuter(at)fwf.ac.at
+43 (0)1 / 505 67 40 – 8702

ARIS – Slovinsko

Mojca Boc
ARRS
mojca.boc@arrs.si
+386 1 400 5971

NCN – Polsko

Magdalena Dobrzańska-Bzowska
NCN
magdalena.dobrzanska-bzowska@ncn.gov.pl
+48 532 080 275

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR