LA spolupráce

Grantová agentura ČR (GA ČR) podepsala dne 27. 5. 2013 v Berlíně při příležitosti GRC Summitu smlouvu o spolupráci v základním výzkumu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
Tato smlouva přináší českým badatelům a výzkumným týmům možnost podávat návrhy projektů základního výzkumu spolu s rakouskými kolegy a umožňuje tak vznik zcela nové skupiny grantových projektů, která funguje na principu Lead Agency.
V případě těchto projektů – nazvaných LA granty – probíhá hodnocení pouze u jedné ze spolupracujících agentur a podle pravidel hodnoticího procesu agentury, která je „agenturou řídící“ (Lead Agency).
Grantová agentura ČR se s rakouskou partnerskou organizací dohodla, že i v roce 2020 bude v roli Lead Agency rakouská agentura. První výzva k podání návrhů projektů založených na tomto principu byla vyhlášena v roce 2013.

Základní principy:

  • Maximálně tříleté projekty.
  • Projekty s opodstatněnou spoluprací týmů z České republiky a Rakouska.
  • Zahrnuty jsou všechny vědecké obory a disciplíny základního výzkumu.
  • Vědecké týmy jsou financovány svými národními agenturami.
  • Rozpočty reflektují principy bilaterální spolupráce (ani na jedné straně není rozpočet omezen, je však nutné popsat jeho potřebu).
  • Návrhy grantových projektů jsou podávány pouze k jedné z agentur (Lead Agency).
  • Hodnoticí systém založený na peer review.
  • Doporučení k financování FWF slouží jako podklad pro rozhodnutí GA ČR.
  • Při řešení grantových projektů se uplatňují národní zákony a platné předpisy (v případě ČR zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; zákon o účetnictví atd.).

Proces podávání a hodnocení návrhů projektů

Oba uchazeči o LA grant, český i rakouský, na základě výzvy k podávání návrhů projektů zpracovávají a podávají pouze jeden společný návrh grantového projektu k FWF, který je hodnocen jejími orgány a podle jejích pravidel hodnoticího procesu.
Český účastník vedle toho GA ČR dodává elektronickou cestou již jen jednoduchý formulář se základními údaji (informace o uchazeči za ČR, řešitelském týmu, finančních požadavcích českého uchazeče, čestné prohlášení, osvědčení o způsobilosti a případně speciální oprávnění podle zvláštního právního předpisu – viz § 18 odst. (2) písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.) a kopii textu samotného návrhu projektu. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů.
GA ČR na základě těchto údajů provede formální kontrolu a posoudí celkovou rozpočtovou přiměřenost návrhu grantového projektu. Poté, co partnerské agentuře oznámí výsledek tohoto procesu, proběhne hodnocení podaného návrhu projektu podle pravidel a postupů FWF.
Výsledek hodnocení provedeného FWF slouží jako podklad pro konečné rozhodnutí GA ČR. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě kladného doporučení obou spolupracujících agentur.
Smlouvu s českým účastníkem uzavírá GA ČR. Před podpisem smlouvy je třeba GA ČR předložit všechna povolení vyžadovaná podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (včetně zvláštních povolení, která jsou např. v případě práce se zvířaty specifikována zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., vyhláškou č. 419/2012 Sb. apod.).

Ve výzvě o mezinárodní projekty LA spolupráce s počátkem řešení projektů v roce 2020 bude v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 7. ledna 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019.

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván FWF nejpozději do 12. dubna 2019, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF, které jsou ke stažení zde.

Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF.

Český uchazeč při podávání návrhu projektu prokazuje způsobilost k řešení projektu, Grantové agentuře ČR potvrzení dodá elektronicky na kontaktní e-mail la.fwf(at)gacr.cz nejpozději do 12. dubna 2019.

Příloha

227 KB Datum přidání: 7. 1. 2019
740 KB Datum přidání: 7. 1. 2019
46 KB Datum přidání: 7. 1. 2019
44 KB Datum přidání: 7. 1. 2019

Kontaktní osobou ve FWF pro spolupráci s GA ČR je

Dr. Christoph Bärenreuther
FWF
christoph.baerenreuter(at)fwf.ac.at
+43 (0)1 / 505 67 40 – 8702
© 2016 GA ČR