Předávání výsledků do IS VaVaI (RIV)

Podle ustanovení §12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím IS VaVaI.

Jednotliví příjemci v roce 2020 předávají prostřednictvím poskytovatele nebo zřizovatele do IS VaVaI – RIV údaje o výsledcích uplatněných v roce 2019, a to nejméně jedenkrát v průběhu roku. GA ČR přitom stanovuje termín pro ukončení předávání dat do RIV:

– pro výzkumné organizace – do 30. 4. 2021 včetně

– pro ostatní subjekty – do 31. 8. 2021 včetně

Nebudou-li údaje do RIV dodány ve stanoveném termínu, bude mít tato skutečnost negativní vliv na ohodnocení organizace v příslušném roce.

Způsob předání dat

Data je třeba GA ČR zasílat výhradně na e-mailovou adresu riv(at)gacr.cz; naskenované průvodky k souborům dat ve formátu PDF potom do datové schránky GA ČR (ID: a8uadk4). Nedisponuje-li příjemce datovou schránkou, zašle průvodku doporučeně nebo jiným prokazatelným způsobem na adresu GA ČR (Sekretariát GA ČR, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6).

Po zaslání dat na uvedenou emailovou adresu by měl příjemce obdržet automatickou odpověď o doručení dat. V případě, že automatická odpověď nebude doručena, měl by příjemce kontaktovat kancelář GA ČR. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že data nebyla řádně předána. Kontaktní osobou pro RIV je Ing. Klára Jelínková (email: klara.jelinkova(at)gacr.cz, tel: 227 088 841).

Obecná pravidla

Pravidla pro přípravu a předávání údajů, popis údajů předávaných do RIV, způsob odstraňování záznamů o výsledcích z RIV, definice druhů výsledků, změny týkající se předávaných údajů oproti minulým rokům, příklady předávání dat do RIV a upřesnění předávání dat některých druhů výsledků jsou uvedena v dokumentu Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2.0 RIV.

Nápověda k novému rozhraní příjemců (VAVER) a k tvorbě jednotlivých dávek dat

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR