Předávání výsledků do IS VaVaI (RIV)

Podle ustanovení §12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím IS VaVaI.

Jednotliví příjemci v roce 2024 předávají prostřednictvím poskytovatele nebo zřizovatele do IS VaVaI – RIV údaje o výsledcích uplatněných v roce 2023, a to nejméně jedenkrát v průběhu roku. GA ČR přitom stanovuje termín pro ukončení předávání dat do RIV:

– pro výzkumné organizace – do 30. 4. 2024 včetně

– pro ostatní subjekty – do 31. 8. 2024 včetně

Nebudou-li údaje do RIV dodány ve stanoveném termínu, bude mít tato skutečnost negativní vliv na ohodnocení organizace v příslušném roce.

Způsob předání dat

Od roku 2022 je spuštěna nová funkce DIGITÁLNÍHO PŘEDÁVÁNÍ DAT za subjekt / IČO a záznamy se předávají v nastaveném pořadí správci organizace předkladatele / poskytovateli / Úřadu vlády elektronicky online přímo v rozhraní VaVER.

Kontaktní osobou pro RIV je v GA ČR Ing. Klára Jelínková (email: klara.jelinkova(at)gacr.cz, tel: 227 088 841).

Obecná pravidla

Pravidla pro přípravu a předávání údajů, popis údajů předávaných do RIV, způsob odstraňování záznamů o výsledcích z RIV, definice druhů výsledků, změny týkající se předávaných údajů oproti minulým rokům, příklady předávání dat do RIV a upřesnění předávání dat některých druhů výsledků jsou uvedena v dokumentu Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací RIV – Rejstřík informací o výsledcích 2023.

Nápověda k novému rozhraní příjemců (VAVER) a k tvorbě jednotlivých dávek dat

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR