JavaScript je vypnutý

Uplatnění výsledků v RIVu

Podle ustanovení §12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím IS VaVaI.

Jednotliví příjemci v roce 2016 předávají prostřednictvím poskytovatele nebo zřizovatele do IS VaVaI – RIV údaje o výsledcích uplatněných v roce 2015, a to nejméně jedenkrát v průběhu roku. GA ČR přitom stanovuje termín pro ukončení předávání dat do RIV:

  • pro výzkumné organizace – do 30. 4. 2017 včetně
  • pro ostatní subjekty – do 15. 8. 2017 včetně

Data je třeba GA ČR zasílat výhradně na e-mailovou adresu riv(at)gacr.cz; naskenované průvodky k souborům dat – nejlépe ve formátu PDF – potom do datové schránky GA ČR (ID: a8uadk4). Nedisponuje-li příjemce datovou schránkou, zašle průvodku doporučeně nebo jiným prokazatelným způsobem na adresu GA ČR (Sekretariát GA ČR, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6).

Nebudou-li údaje do RIV dodány v uvedeném termínu, bude mít tato skutečnost negativní vliv na ohodnocení organizace v příslušném roce.