Organizační struktura

 

Kancelář GA ČR

Kancelář v souladu se Statutem GA ČR zajišťuje podle pokynů předsedy odborné,
ekonomické, kontrolní, organizační a správní úkony vyplývající z činností
realizovaných GA ČR. Zejména pak připravuje podklady pro jednání hodnoticích
panelů, oborových a případně dalších komisí GA ČR, vědecké rady GA ČR,
kontrolní rady GA ČR a předsednictva GA ČR; sestavuje návrh rozpočtu GA ČR a
schválený rozpočet podle pokynů předsedy spravuje; sestavuje závěrečný účet
kapitoly GA ČR; shromažďuje návrhy grantových projektů, vytváří a spravuje
databázi projektů a oponentů; organizačně zajišťuje spolupráci GA ČR s
partnerskými organizacemi v ČR působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
o činnosti GA ČR informuje veřejnost. Kancelář řídí ředitel Kanceláře
jmenovaný a odvolávaný předsedou GA ČR.

Organizační útvary Kanceláře GA ČR:

 • Oddělení interního auditu
 • Ředitel Kanceláře GA ČR

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Sekce správy a řízení
  • Oddělení sekretariátu
  • Oddělení právní
   • Úsek podpory veřejných soutěží
   • Úsek podpory veřejných zákazek
  • Oddělení mezinárodních vztahů
   • Úsek rozvoje mezinárodní spolupráce
   • Úsek správy mezinárodních grantů
  • Oddělení vnějších vztahů
 • Sekce grantové podpory
  • Oddělení technických věd
  • Oddělení věd o neživé přírodě
  • Oddělení lékařských a biologických věd
  • Oddělení společenských a humanitních věd
  • Oddělení zemědělských a biologicko-environmentálních věd
  • Oddělení EXPRO a JUNIOR STAR
 • Sekce ekonomická a provozní
  • Oddělení ekonomické
   • Úsek rozpočtový a finanční
   • Úsek správy majetku
   • Úsek projektového řízení
  • Oddělení personální
  • Oddělení IT podpory a rozvoje
  • Oddělení kontroly grantů
 • Sekce rozvoje a analýz
  • Oddělení analýz a evaluací
  • Oddělení rozvoje a metodiky
   • Úsek rozvoje
   • Úsek metodiky
  • Oddělení informační podpory

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR