JavaScript je vypnutý

Podat závěrečnou zprávu

Attachments

Závěrečná zpráva grantového projektu

Příjemce je povinen nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory doručit poskytovateli závěrečnou zprávu grantového projektu.

Příjemce je povinen řídit se při vyplňování závěrečné zprávy zadávací dokumentací platnou v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže (předpokládaný počátek řešení projektu je 1. ledna roku následujícího po vyhlášení výsledků veřejné soutěže). Příslušné zadávací dokumentace dle jednotlivých let naleznete po zvolení roku počátku řešení projektu:

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Závěrečná zpráva obsahuje informace o výsledcích řešení grantového projektu za celou dobu jeho řešení a o výsledcích hospodaření s poskytnutou účelovou podporou za poslední rok řešení grantového projektu.

Závěrečná zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které jsou dostupné v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů, vstup přes webové stránky http://www.gris.cz

Závěrečná zpráva je ve finální podobě složena z formulářů:

Část ZA – základní údaje o příjemci, řešiteli a grantovém projektu.

Část ZB-sumy – v první a druhé části obsahuje údaje o celkových uznaných nákladech a výši poskytnuté účelové podpory čerpaných na řešení příslušného grantového projektu. Ve třetí části jsou uvedeny náklady na řešení daného grantového projektu vynaložené v posledním roce jeho řešení.

Část ZB-rozpis – vyplňuje se zvlášť pro příjemce a zvlášť pro každého dalšího účastníka. V této části se uvádějí údaje o hospodaření příjemce a dalšího účastníka s poskytnutou účelovou podporou v závěrečném roce řešení grantového projektu.

Část Zdůvodnění ZB-rozpis – příloha části ZB-rozpis, která obsahuje specifikaci a podrobné zdůvodnění jednotlivých položek čerpání poskytnuté účelové podpory v posledním roce řešení grantového projektu (včetně uvedení a zdůvodnění všech změn či přesunů položek poskytnuté účelové podpory provedených v posledním roce řešení projektu).

Část ZB-osobní náklady – další příloha části ZB-rozpis, obsahuje údaje o čerpání příslušných finančních prostředků v závěrečném roce řešení grantového projektu. Vyplňuje se zvlášť pro příjemce a zvlášť pro každého dalšího účastníka.

Část ZO – příjemce ji vyplní v případě žádosti o odklad hodnocení závěrečné zprávy.

Část ZC – rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí včetně dosažených výsledků. V závěrečné zprávě se vždy uvede úplný výčet všech výsledků řešení grantového projektu. Doporučený rozsah této části je 10 800 znaků.

Část Závěrečná karta projektu – shrnuje základní údaje o grantovém projektu a výsledcích jeho řešení. Do pole Charakteristika výsledků se uvádí zhodnocení výsledků řešení celého grantového projektu. V poli Úplné citace se uvádí nejvýše pět publikací, které jsou výsledkem řešení grantového projektu a které příjemce a řešitel považují za zásadní z hlediska shrnutí výsledků grantového projektu.

Současně se závěrečnou zprávou musí být doručeny všechny publikace a jiné podobné výstupy, které jsou výsledkem za celou dobu řešení grantového projektu, pokud již nebyly jakožto výsledky uplatněny při podávání zpráv dílčích.

Závěrečná zpráva se předkládá za grantový projekt jako celek včetně údajů týkajících se části grantového projektu řešeného dalším účastníkem.

Závěrečná zpráva se vyplňuje jednak prostřednictvím webové aplikace a poté se odešle prostřednictvím ISDS do datové schránky GA ČR s názvem „Grantové projekty“.

V souboru obsahujícím závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF. Závěrečná zpráva je po finalizaci opatřena kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace a již nesmí být upravována.

Řešitelé ukončených projektů mají možnost po přihlášení do aplikace pro správu grantových projektů si v detailu svého projektu přečíst hodnocení závěrečné zprávy.

Hodnocení závěrečných zpráv má čtyři stupně:
  • VYNIKAJÍCÍ – bylo dosaženo mimořádných výsledků v řešení projektu
  • SPLNĚNO – cíle projektu byly splněny v souladu nebo nad rámec cílů deklarovaných v návrhu projektu
  • SPLNĚNO S VÝHRADOU – deklarovaných cílů projektu nebylo zcela dosaženo
  • NESPLNĚNO – projekt nesplnil cíle v souladu a návrhem projektu nebo má nedostatečné vědecké výstupy

Výsledky hodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů jsou každoročně zveřejňovány v Centrální evidenci projektů (CEP).