Základní informace k řešení projektu

Příjemce je povinen se při řešení grantového projektu řídit zákonem č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací platnou v roce podání příslušného grantového projektu.

Příjemce je povinen zahájit a realizovat řešení grantového projektu způsobem a ve lhůtě, jaké uvádí smlouva nebo rozhodnutí. Výsledky grantového projektu dokládá a prezentuje způsobem, který odpovídá charakteru příslušného vědního oboru a charakteru grantového projektu.

Podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. poskytuje poskytovatel účelovou podporu pouze příjemci, a to přímým převodem na jeho bankovní účet vytvořený v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a uvedený ve smlouvě. Pokud se na řešení projektu podílí další účastník, převede poskytovatel příjemci účelovou podporu včetně části určené dalšímu účastníkovi a příjemce poskytne dalšímu účastníkovi jemu stanovenou část účelové podpory na základě jejich vzájemné smlouvy.

Příjemce je povinen hospodařit s účelovou podporou v souladu se smlouvou nebo rozhodnutím, popř. s dodatky ke smlouvě.

Příjemce je povinen průběžně kontrolovat jak čerpání účelové podpory, tak průběh řešení grantového projektu. Účelová podpora poskytnutá na příslušný kalendářní rok musí být v témže kalendářním roce zúčtována.

Při čerpání účelové podpory je nutné dodržet základní skladbu prostředků, která byla schválena při rozhodnutí o podpoře grantového projektu a která je uvedena ve smlouvě či v rozhodnutí, popř. v dodatcích ke smlouvě či rozhodnutí.

Příjemce je povinen poskytovatele písemně informovat o veškerých změnách, které nastaly v době řešení grantového projektu a které by mohly mít jakýkoliv vliv na řešení nebo které se jakkoliv dotýkají jeho právní subjektivity či údajů požadovaných pro prokázání jeho způsobilosti, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

Příjemce je v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády č. 397/2009 Sb. povinen doručit poskytovateli před uplynutím každoročně vyhlašovaného termínu údaje o výsledcích řešení všech svých grantových projektů podpořených poskytovatelem, které jsou určeny do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (část Rejstřík informací o výsledcích – RIV).

Výsledek řešení musí být předložen v členění dle druhů definovaných v aktuálně platné Metodice hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů. Publikaci lze uznat jako výsledek řešení grantového projektu pouze tehdy, je-li v ní výslovně uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory poskytovatele a současně je uvedeno registrační číslo příslušného grantového projektu.

Pokud je v průběhu řešení grantového projektu nebo po jeho skončení zjištěno, že nebyly dodrženy podmínky smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, nebo že došlo k porušení podmínek podle zákona č. 130/2002 Sb., postupuje se podle ustanovení § 14 zákona č. 130/2002 Sb.

Příjemce i další účastník jsou povinni nejméně po dobu 10 let od skončení řešení grantového projektu uchovávat veškerou dokumentaci týkající se přímo nebo nepřímo grantového projektu a postupu řešení (dále viz zadávací dokumentace).

Více informací naleznete mezi nejčastějšími dotazy.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR