Skupiny grantových projektů

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci následujících skupin grantových projektů.

Standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum.

 • Tento typ projektů GA ČR podporuje od svého vzniku, tj. od roku 1993.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Určeny pro navrhovatele ve všech fázích vědecké kariéry, bez věkového omezení.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.
 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.
 • Zadávací dokumentace

Cílem grantových projektů JUNIOR STAR je podpořit excelentní základní výzkum a díky vysoké podpoře a dlouhé době řešení poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům dosáhnout vědecké samostatnosti, včetně vybudování nové vědecké skupinu s několika spolupracovníky, moderním vybavením a nezávislým programem. Podpořené projekty na špičkové mezinárodní úrovni mají oživit současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědeckým osobnostem s originálním myšlením umožní realizovat vlastní vědecké cíle v poměrně raném stadiu vědecké kariéry. Díky této skupině grantových projektů má také dojít k překonávání „inbreedingu“ na českých pracovištích a získávání začínajících excelentních vědeckých pracovníků ze zahraničí.

 • Veřejná soutěž poprvé vyhlášena v roce 2020.
 • Délka trvání projektů je 5 let.
 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • V návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
 • Navrhovatel, tj. vedoucí řešitelského týmu, musí splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu; muže jím být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu.
 • Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí, dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D. studia či po jeho skončení, krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci, popřípadě spolupráce se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace). Úroveň této mezinárodní zkušenosti bude jedním z hodnoticích kritérií.
 • Navrhovatel musí být zároveň autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče (zejména technické a institucionální zázemí pracoviště), odborné schopnosti navrhovatele (zejména významné mezinárodní zkušenosti, vědecké výsledky, kterých zatím dosáhl s přihlédnutím k délce jeho dosavadní kariéry, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti podle zaměření návrhu projektu, potenciál navrhovatele vést řešení projektu samostatně nebo s vytvořenou vědeckou skupinou), kvalita navrhovaného projektu z hlediska jeho zaměření, návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.
 • Zadávací dokumentace.

Mezinárodní grantové projekty (LA), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s americkou agenturou National Science Foundation (NSF) a dále v rámci rozsáhlé evropské iniciativy Weave.

 • Tento typ projektů je hodnocen s využitím principu „Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Všichni zapojení navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů jsou 2 nebo 3 roky.
 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • Tento typ výzvy je vyhlašován každý rok, podmínky a termíny se u jednotlivých zahraničních agentur liší. Aktuální výzvy najdete zde.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v tomto typu výzvy jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

Mezinárodní grantové projekty (bilaterální) jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:

 • National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
 • NSTC (National Science and Technology Council), Tchaj-wan (dříve MOST)
 • São Paulo Research Foudation (FAPESP)

Další informace

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
 • U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).
 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.
 • Zadávací dokumentace

Cílem POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP –  INCOMING je motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v České republice.

 • Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2021.
 • Délka trvání projektů je 3 roky na tuzemském pracovišti.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel, kterému byl udělen akademický titul Ph.D. nejdéle před 4 roky (do této lhůty není započítána doba např. na rodičovské dovolené) a má dlouhodobou zahraniční zkušenost (strávil přinejmenším 2 z posledních 3 let na zahraniční instituci, např. doktorské studium).
 • Veřejná soutěž bude vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.
 • Zadávací dokumentace

Cílem POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING je umožnit vynikajícím tuzemským vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci.

 • Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2021.
 • Délka trvání projektů je 3 roky, z toho první dva roky stráví řešitel na libovolné zahraniční instituci a poslední rok na tuzemském pracovišti.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel působící na instituci v ČR, kterému byl udělen akademický titul Ph.D. nejdéle před 4 roky (do této lhůty není započítána doba např. na rodičovské dovolené).
 • Veřejná soutěž bude vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů, kvalita a připravenost zahraniční instituce, na které bude realizována vědecká stáž.
 • Zadávací dokumentace

EXPRO projekty, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

 • Podporu tohoto typu projektů GA ČR zahájila v roce 2019.
 • Délka trvání projektů je 5 let.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné či dvou institucí.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
 • Jednou z podmínek úspěšného splnění projektu je nejpozději do jednoho roku po ukončení řešení projektu podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče – zejména technické a institucionální zázemí pracovišť, odborné schopnosti navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, jejich dosavadní vědecké výsledky, kvalita navrhovaného grantového projektu z hlediska návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Podívejte se na hodnoticí proces.
 • Zadávací dokumentace.

GA ČR podporuje vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu. Vědní obory jsou rozčleněny do hodnoticích panelů, u EXPRO a JUNIOR STAR projektů pak do oborových komisí vymezených Statutem GA ČR.

Navrhovatel projektu sám určuje, do kterého panelu či oborové komise by měl být projekt zařazen. Návrh projektu bude v rámci veřejné soutěže hodnocen v panelu či oborové komisi určené navrhovatelem.

Více informací naleznete mezi nejčastějšími dotazy.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR