Oborové komise

Oborové komise (OK) jsou stálými odbornými poradními orgány předsednictva. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Mají 10–20 členů, odborníků v dané vědní oblasti. Jsou ustaveny pro pět oborů daných statutem GA ČR:

  • OK1 – technické vědy
  • OK2 – vědy o neživé přírodě
  • OK3 – lékařské a biologické vědy
  • OK4 – společenské a humanitní vědy
  • OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oborová komise je tvořena předsedy a místopředsedy panelů spadajících pod danou OK. Předsedu a místopředsedu oborové komise jmenuje předsednictvo na dvouleté funkční období s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel.

Složení oborových komisí:

doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (místopředsedkyně) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.– Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. – Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i.

doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.–  Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Mgr. Zdeněk Valenta, MSc., Ph.D. – Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Ing. Jan Boháč, CSc.– Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.– Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská

prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.– Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová – Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd

RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Ing. Dominik Legut, Ph.D. – Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations-Národní superpočítačové centrum

Ing. Jan Grym, Ph.D. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Ing. Jiří Brus, Dr. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. Ing, Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. – Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. – Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. – Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

RNDr. Petr Man, Ph.D. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (předseda) – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Marek Kapička, Ph.D. – Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. – Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. – Masarykova univerzita, Právnická fakulta

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Mgr. Libor Jůn, Ph.D. – Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta

doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. – Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (předseda) – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D. (místopředsedkyně) – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

RNDr. Miroslav Machala, CSc. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno

doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. –  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Ing. Jan Kopecký, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

prof. Mgr. Bohumil Mandák, PhD. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Oborové komise EXPRO

Algebra, geometrie, matematická analýza, matematické modelování, numerická matematika,
pravděpodobnost a matematická statistika.Matematické metody v obecné teorii relativity, kvantové teorii pole, atomové, jaderné a
částicové fyzice, statistické fyzice, fyzice plazmatu, kvantovém počítání.

Fyzika částic a interakcí mezi nimi, vlastnosti plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných
látek, atomy a jejich interakce s vnějším prostředím, struktura atomových jader, jaderné
procesy, chování částic v jaderném prostředí.

Radioanalytické a detekční metody vedou-li ke konkrétním cílům vytyčeným fyzikou částic,
jadernou fyzikou nebo fyzikou plazmatu, a na rozvoj plazmových technologií.

Fyzikální vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek při nízkých a velmi nízkých
teplotách.

Teoretická astrofyzika a kosmologie, fyzika hvězd a Slunce, meziplanetární prostředí a
sluneční vítr, planety a další tělesa, magnetosféra a ionosféra Země, fyzika atmosféry,
meteorologie včetně znečistění atmosféry a atmosférických aerosolů, klimatologie včetně
historické klimatologie, paleoklimatologie, změny klimatu a hydrologie. Fyzická geografie,
geografická kartografie a geodézie.

Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie a paleontologie.

Fyzikální a chemická metalurgie; elektrometalurgie a hydrometalurgie; nekonvenční způsoby
přípravy materiálů, nové materiály (kovy, keramika, kompozity atd.), procesy jejich přípravy
a zpracování, vlastnosti tavenin kovů a strusek, metody modelování, technologie přípravy a
zpracování kovových a nekovových materiálů

Materiálové vědy a materiálové inženýrství, tj. studium přípravy, struktury a vlastností
kovových, anorganických nekovových, polymerních, kompozitních materiálů, včetně
materiálů pro medicínské aplikace. Zkoumání fyzikálních, mechanických, chemických a
biologických vlastností materiálů. Teoretické přístupy k syntéze nových materiálů a simulace
v materiálovém výzkumu

Strukturální vlastnosti materiálů, pevné materiály, modifikace povrchů, tenké filmy, nové
materiály (oxidy, kompozity, organicko-anorganické hybridy, nanočástice)

Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, teoretická i experimentální.

Biofyzika a makromolekulární fyzika, fyzikální a kvantová optika

Fyzikální chemie, spektroskopie a spektroskopické techniky, struktura molekul, chemie na
površích, nanostruktury, analytická chemie, chemická fyzika, chemická instrumentace a vývoj
metod v chemii, elektrochemie, heterogenní katalýza, fyzikální chemie biologických systémů,
chemické reakce (mechanismy, dynamika, kinetika, katalytické reakce), teoretická a
výpočetní chemie, radiační chemie, jaderná chemie, fotochemie, koroze, charakterizace
materiálů

Iontové kapaliny, syntéza biomateriálů, inteligentní materiály (self-assembly), chemie
životního prostředí, koordinační chemie, koloidní chemie, biologická chemie, chemie
kondenzované fáze, homogenní katalýza, makromolekulární chemie, polymerní chemie,
supramolekulární chemie, organická chemie, molekulární chemie, kombinatoriální chemie

Chemické inženýrství a technická chemie

Chemie v ostatních vědách

Atmosférická chemie, chemie mezihvězdného prostoru, geochemie, biogeochemie, chemie
životního prostředí

Genetika, nádorová a experimentální onkologie, lékařská biochemie (s přesahem do
molekulární toxikologie), metabolismus a výživa

Mikrobiologie včetně virologie, imunologie, parazitologie, epidemiologie a hygiena
s vyloučením environmentální mikrobiologie

Lékařská biochemie, fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie

Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie, „omics“, bioinformatika

Fyziologie a genetika, molekulární, buněčná a vývojová

Biologie rostlin, genetika, šlechtění a biochemie rostlin a fytopatologie

Fyziologie a genetika zvířat a veterinární lékařství

Ekotoxikologie, environmentální chemie a environmentální biotechnologie, potravinářství.

Ekologie včetně krajinné ekologie, lesnictví, pedologie, půdní biologie, hydrobiologie,
environmentální mikrobiologie

Botanika zoologie a mykologie včetně studia fyziologie, fylogeneze, taxonomie a
systematiky, biogeografie, etologie a evoluce

Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody
v ekonomii. Podnikové vědy, management, administrativa, správa, finance

Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia. Sociální a kulturní antropologie

Psychologické vědy, pedagogika a kinantropologie

Právní vědy a politologie

Filosofie (včetně filosofické estetiky), religionistika a teologie

Archeologie, dějiny starověku, starší české, evropské a světové dějiny, pomocné vědy
historické (retrospektivní antropologie, archeozoologie a archeobotanika).

Moderní dějiny, soudobé dějiny, dějiny 19. a 20. století, politické, hospodářské a sociální
aspekty dějin, metodologie a historiografie. Dějiny vědy, moderní kulturní dějiny, etnologie a
etnografie

Lingvistika a literární vědy

Vědy o umění (architektura a výtvarné umění, vizuální kultura, dramatická umění, film,
hudba, estetika, umění nových médií a audiovizuální tvorba)

Kybernetika, Informatika a zpracování informace

Architektura počítačů, databáze a jejich zpracování, teoretické počítačové vědy, grafika,
zpracování obrazu, vizualizace, interakce počítačů a lidí, zpracování řeči a jazyka, informatika
a digitální knihovny, inteligentní systémy, strojové učení, vědecké výpočty, nástroje na
simulace a modelování, multimédia, software, operační systémy, vývojové metody,
programovací jazyky, algoritmy, kryptologie, bezpečnost a soukromí, bioinformatika a
biovýpočty

Systémové a komunikační inženýrství

Řídící technika, elektronika a elektrotechnika (polovodiče, componenty, systémy), simulační
inženýrství a modelování, systémové inženýrství, mikro- a nanoelektronika, optoelektronika,
komunikační technologie, vysokofrekvenční technologie, zpracování signálu, sítě
(komunikační sítě, senzorické sítě, robotické sítě, atd.), interface člověk-přístroj, robotika

Produktové a výrobní inženýrství (design a kontrola produktů a procesů, konstrukční
metody, stavební a strojní inženýrství, materiálové inženýrství)

Letecké inženýrství, strojní inženýrství, výpočetní inženýrství, mechanika tekutin,
hydraulické, turbo a pístové motory, energetické hospodářství (výroba, distribuce a užití),
mikrosystémové inženýrství, mechanické a výrobní inženýrství, materiálové inženýrství
(biomateriály, kovy, keramika, polymery, kompozity), technologie výroby a výrobních
procesů, design produktů, ergonomie, interface člověk-přístroj, udržitelný design (pro
recyklaci, životní prostředí, eko-design), lehké konstrukce, textilní technologie, průmyslové
bioinženýrství, bioplyn

© 2019 GA ČR