JavaScript je vypnutý

Oborové komise

Oborové komise (OK) jsou stálými odbornými poradními orgány předsednictva. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Mají 10–20 členů, odborníků v dané vědní oblasti. Jsou ustaveny pro pět oborů daných statutem GA ČR:
 • OK1 – technické vědy
 • OK2 – vědy o neživé přírodě
 • OK3 – lékařské a biologické vědy
 • OK4 – společenské a humanitní vědy
 • OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Oborová komise je tvořena předsedy a místopředsedy panelů spadajících pod danou OK. Předsedu a místopředsedu oborové komise jmenuje předsednictvo na dvouleté funkční období s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel.

Složení oborových komisí:

 • Oborová komise technických věd
  • doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
  • doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. (místopředsedkyně) – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
  • prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  • prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
  • prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.– Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
  • Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. – Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i.
  • doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.–  Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, MSc., Ph.D. – Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
  • doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
  • prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  • Ing. Jan Boháč, CSc.– Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.– Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
  • prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • Mgr. Otakar Frank, Ph.D.– Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
  • prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Oborová komise věd o neživé přírodě
  • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (předseda) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
  • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (místopředseda) – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
  • prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  • RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
  • Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
  • Ing. Dominik Legut, Ph.D. – Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations-Národní superpočítačové centrum
  • doc. Ing. Ivan Richter, Dr. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikální inženýrská
  • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
  • prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
  • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
  • Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
  • doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
  • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
  • doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
  • prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • doc. RNDR. František Gallovič, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • Oborová komise lékařských a biologických věd
  • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (předseda) – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  • prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. (místopředsedkyně)– Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
  • prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • RNDr. Šárka Němečková, DrSc. – Ústav hematologie a krevní transfuze
  • doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
  • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
  • MUDr. Jiří Paleček, CSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
  • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • RNDr. Petr Man, Ph.D. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Oborová komise společenských a humanitních věd
  • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (předseda) – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (místopředsedkyně) – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
  • prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. – Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
  • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
  • Marek Kapička, Ph.D. – Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
  • prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
  • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
  • PhDr. Václav Štětka, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
  • Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
  • PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
  • doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
  • Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. – Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
  • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
  • doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. – Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
  • Mgr. Libor Jůn, Ph.D. – Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta
  • doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. – Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i.
 • Oborová komise zemědělských a biologicko-environmentálních věd
  • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (předseda) – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
  • Ing. Lenka Pavlů, Ph.D. (místopředsedkyně) – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
  • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  • doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
  • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
  • prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
  • RNDr. Miroslav Machala, CSc. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno
  • doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. –  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
  • Ing. Jan Kopecký, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
  • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
  • prof. Mgr. Bohumil Mandák, PhD. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí