Oborové komise

Oborové komise (OK) jsou stálými odbornými poradními orgány předsednictva. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Mají 10–20 členů, odborníků v dané vědní oblasti. Jsou ustaveny pro pět oborů daných statutem GA ČR:

  • OK1 – technické vědy
  • OK2 – vědy o neživé přírodě
  • OK3 – lékařské a biologické vědy
  • OK4 – společenské a humanitní vědy
  • OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oborová komise je tvořena předsedy a místopředsedy panelů spadajících pod danou OK. Předsedu a místopředsedu oborové komise jmenuje předsednictvo na dvouleté funkční období s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel.

Složení oborových komisí:

doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. – předseda (P108)
prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. – místopředseda (P107)
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (P101)
doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (P101)
prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (P102)
prof. Ing. Radimir Vrba, CSc. (P102)
Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (P103)
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. (P103)
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (P104)
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (P104)
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (P105)
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (P105)
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. (P106)
Dr. Ing. Jan Macák (P106)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (P107)
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. (P108)

prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. – předseda (P202)
doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. – místopředsedkyně (P209)
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (P202)
Mgr. Juraj Fedor, Ph.D. (P203)
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (P203)
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. (P204)
prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr. (P204)
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (P205)
doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D. (P205)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (P206)
prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (P206)
prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. (P207)
prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (P207)
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (P208)
doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D. (P208)
doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. (P209)
prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (P210)
doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc. (P210)

prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. – předseda (P304)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. – místopředseda (P305)
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (P301)
Mgr. Leoš Valášek, Dr. rer. nat., DSc. (P301)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (P302)
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. (P302)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (P303)
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D. (P303)
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (P304)
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (P305)
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (P306)
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (P306)

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. – předseda (P402)
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. – místopředsedkyně (P405)
Dr. Phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (P401)
doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. (P401)
doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. (P402)
Ing. Martin Srholec, Ph.D. (P403)
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. (P403)
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (P404)
PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (P404)
doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (P405)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (P406)
Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (P406)
doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. (P407)
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (P407)
doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. (P408)
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (P408)
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D. (P409)
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (P409)
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (P410)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (P410)

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.  – předseda (P506)
RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D. – místopředsedkyně (P504)
prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (P501)
doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. (P501)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (P502)
Ing. Jiří Plachý, CSc. (P502)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (P503)
RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc. (P503)
doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D. (P504)
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. (P505)
Ing. Jan Pergl, Ph.D. (P505)
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. (P506)

Oborové komise EXPRO a JUNIOR STAR

Algebra, geometrie, matematická analýza, matematické modelování, numerická matematika,
pravděpodobnost a matematická statistika.Matematické metody v obecné teorii relativity, kvantové teorii pole, atomové, jaderné a
částicové fyzice, statistické fyzice, fyzice plazmatu, kvantovém počítání.

Fyzika částic a interakcí mezi nimi, vlastnosti plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných
látek, atomy a jejich interakce s vnějším prostředím, struktura atomových jader, jaderné
procesy, chování částic v jaderném prostředí.

Radioanalytické a detekční metody vedou-li ke konkrétním cílům vytyčeným fyzikou částic,
jadernou fyzikou nebo fyzikou plazmatu, a na rozvoj plazmových technologií.

Fyzikální vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek při nízkých a velmi nízkých
teplotách.

Teoretická astrofyzika a kosmologie, fyzika hvězd a Slunce, meziplanetární prostředí a
sluneční vítr, planety a další tělesa, magnetosféra a ionosféra Země, fyzika atmosféry,
meteorologie včetně znečistění atmosféry a atmosférických aerosolů, klimatologie včetně
historické klimatologie, paleoklimatologie, změny klimatu a hydrologie. Fyzická geografie,
geografická kartografie a geodézie.

Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie a paleontologie.

Fyzikální a chemická metalurgie; elektrometalurgie a hydrometalurgie; nekonvenční způsoby
přípravy materiálů, nové materiály (kovy, keramika, kompozity atd.), procesy jejich přípravy
a zpracování, vlastnosti tavenin kovů a strusek, metody modelování, technologie přípravy a
zpracování kovových a nekovových materiálů

Materiálové vědy a materiálové inženýrství, tj. studium přípravy, struktury a vlastností
kovových, anorganických nekovových, polymerních, kompozitních materiálů, včetně
materiálů pro medicínské aplikace. Zkoumání fyzikálních, mechanických, chemických a
biologických vlastností materiálů. Teoretické přístupy k syntéze nových materiálů a simulace
v materiálovém výzkumu

Strukturální vlastnosti materiálů, pevné materiály, modifikace povrchů, tenké filmy, nové
materiály (oxidy, kompozity, organicko-anorganické hybridy, nanočástice)

Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, teoretická i experimentální.

Biofyzika a makromolekulární fyzika, fyzikální a kvantová optika

Fyzikální chemie, spektroskopie a spektroskopické techniky, struktura molekul, chemie na
površích, nanostruktury, analytická chemie, chemická fyzika, chemická instrumentace a vývoj
metod v chemii, elektrochemie, heterogenní katalýza, fyzikální chemie biologických systémů,
chemické reakce (mechanismy, dynamika, kinetika, katalytické reakce), teoretická a
výpočetní chemie, radiační chemie, jaderná chemie, fotochemie, koroze, charakterizace
materiálů

Iontové kapaliny, syntéza biomateriálů, inteligentní materiály (self-assembly), chemie
životního prostředí, koordinační chemie, koloidní chemie, biologická chemie, chemie
kondenzované fáze, homogenní katalýza, makromolekulární chemie, polymerní chemie,
supramolekulární chemie, organická chemie, molekulární chemie, kombinatoriální chemie

Chemické inženýrství a technická chemie

Chemie v ostatních vědách

Atmosférická chemie, chemie mezihvězdného prostoru, geochemie, biogeochemie, chemie
životního prostředí

Genetika, nádorová a experimentální onkologie, lékařská biochemie (s přesahem do
molekulární toxikologie), metabolismus a výživa

Mikrobiologie včetně virologie, imunologie, parazitologie, epidemiologie a hygiena
s vyloučením environmentální mikrobiologie

Lékařská biochemie, fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie

Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie, „omics“, bioinformatika

Fyziologie a genetika, molekulární, buněčná a vývojová

Biologie rostlin, genetika, šlechtění a biochemie rostlin a fytopatologie

Fyziologie a genetika zvířat a veterinární lékařství

Ekotoxikologie, environmentální chemie a environmentální biotechnologie, potravinářství.

Ekologie včetně krajinné ekologie, lesnictví, pedologie, půdní biologie, hydrobiologie,
environmentální mikrobiologie

Botanika zoologie a mykologie včetně studia fyziologie, fylogeneze, taxonomie a
systematiky, biogeografie, etologie a evoluce

Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody
v ekonomii. Podnikové vědy, management, administrativa, správa, finance

Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia. Sociální a kulturní antropologie

Psychologické vědy, pedagogika a kinantropologie

Právní vědy a politologie

Filosofie (včetně filosofické estetiky), religionistika a teologie

Archeologie, dějiny starověku, starší české, evropské a světové dějiny, pomocné vědy
historické (retrospektivní antropologie, archeozoologie a archeobotanika).

Moderní dějiny, soudobé dějiny, dějiny 19. a 20. století, politické, hospodářské a sociální
aspekty dějin, metodologie a historiografie. Dějiny vědy, moderní kulturní dějiny, etnologie a
etnografie

Lingvistika a literární vědy

Vědy o umění (architektura a výtvarné umění, vizuální kultura, dramatická umění, film,
hudba, estetika, umění nových médií a audiovizuální tvorba)

Kybernetika, Informatika a zpracování informace

Architektura počítačů, databáze a jejich zpracování, teoretické počítačové vědy, grafika,
zpracování obrazu, vizualizace, interakce počítačů a lidí, zpracování řeči a jazyka, informatika
a digitální knihovny, inteligentní systémy, strojové učení, vědecké výpočty, nástroje na
simulace a modelování, multimédia, software, operační systémy, vývojové metody,
programovací jazyky, algoritmy, kryptologie, bezpečnost a soukromí, bioinformatika a
biovýpočty

Systémové a komunikační inženýrství

Řídící technika, elektronika a elektrotechnika (polovodiče, componenty, systémy), simulační
inženýrství a modelování, systémové inženýrství, mikro- a nanoelektronika, optoelektronika,
komunikační technologie, vysokofrekvenční technologie, zpracování signálu, sítě
(komunikační sítě, senzorické sítě, robotické sítě, atd.), interface člověk-přístroj, robotika

Produktové a výrobní inženýrství (design a kontrola produktů a procesů, konstrukční
metody, stavební a strojní inženýrství, materiálové inženýrství)

Letecké inženýrství, strojní inženýrství, výpočetní inženýrství, mechanika tekutin,
hydraulické, turbo a pístové motory, energetické hospodářství (výroba, distribuce a užití),
mikrosystémové inženýrství, mechanické a výrobní inženýrství, materiálové inženýrství
(biomateriály, kovy, keramika, polymery, kompozity), technologie výroby a výrobních
procesů, design produktů, ergonomie, interface člověk-přístroj, udržitelný design (pro
recyklaci, životní prostředí, eko-design), lehké konstrukce, textilní technologie, průmyslové
bioinženýrství, bioplyn

417 KB Datum přidání: 29. 6. 2020

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR