Oborové komise

 

Oborové komise (OK) jsou stálými odbornými poradními orgány předsednictva. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Mají 10–20 členů, odborníků v dané vědní oblasti. Jsou ustaveny pro pět oborů daných statutem GA ČR:

 • OK1 – technické vědy
 • OK2 – vědy o neživé přírodě
 • OK3 – lékařské a biologické vědy
 • OK4 – společenské a humanitní vědy
 • OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oborová komise je tvořena předsedy a místopředsedy panelů spadajících pod danou OK. Předsedu a místopředsedu oborové komise jmenuje předsednictvo na dvouleté funkční období s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel.

Složení oborových komisí:

 • Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (P108) – předseda
 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (P107) – místopředseda
 • doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. (P101)
 • Ing. Libor Sitek, Ph.D. (P101)
 • prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (P102)
 • prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. (P102)
 • prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (P103)
 • prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (P103)
 • prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D. (P104)
 • doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D. (P104)
 • prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (P105)
 • doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. (P105)
 • RNDr. Petr Chytil, Ph.D. (P106)
 • RNDr. Jan Demel, Ph.D. (P106)
 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (P107)
 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (P107)
 • Mgr. Otakar Frank, Ph.D. (P108)
 • Ing. Petra Ecorchard, Ph.D. (P108)
 • doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. (P209) – předsedkyně
 • doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (P208) – místopředseda
 • doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (P202)
 • prof. RNDr. Dr. rer. nat. Jan Křetínský, Ph.D. (P202)
 • RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. (P203)
 • RNDr. Karel Šafařík, CSc. (P203)
 • doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D. (P204)
 • Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D. (P204)
 • prof. RNDr. Robert Vácha, Ph.D. (P205)
 • Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D. (P205)
 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (P206)
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (P206)
 • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSC (P207)
 • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc., FRSC (P207)
 • Ing. Jiří Brus, Dr. (P208)
 • prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (P209)
 • prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (P210)
 • RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D. (P210)
 • prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. (P306) – předseda
 • prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. (P301) – místopředseda
 • prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. (301)
 • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (P302)
 • prof. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (P302)
 • Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D. (P303)
 • prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D (P303)
 • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (P304)
 • prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. (P304)
 • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (P305)
 • prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. (P305)
 • PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová, Ph.D. (P306)
 • doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (P410) – předsedkyně
 • Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D. (P407) – místopředsedkyně
 • doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.  (P401)
 • doc. Mgr. et Mgr. Jana Plátová, Ph.D. (P401)
 • doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.  (P402)
 • Ing. Josef Montag, Ph.D. (P402)
 • Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. (P403)
 • doc. Ing. Eduard Baumöhl, Ph.D. (P403)
 • doc. Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (P404)
 • prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D. (P404)
 • prof. Dr. phil. Pavel Himl (P405)
 • prof. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. (P405)
 • Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (P406)
 • doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (P406)
 • doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (P407)
 • doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. (P408)
 • doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (P408)
 • prof. Ivan Foletti, M.A., Docteur es Lettres (P409)
 • doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner Ph.D. (P409)
 • doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D. (P410)
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (P503) – předseda
 • RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D. (P501) – místopředsedkyně
 • Helene Robert Boisivon, Ph.D. (P501)
 • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (P502)
 • Mgr. Robert Hanus, Ph.D. (P502)
 • Mgr. Jiří Grúz, Ph.D. (P503)
 • doc. Ing. Jiří Bárta, Ph.D. (P504)
 • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (P504)
 • Mgr. Martina Janoušková, Ph.D. (P505)
 • Ing. Jan Douda, Ph.D. (P505)
 • Mgr. Karol Krak, Ph.D. (P506)
 • doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. (P506)

Oborové komise EXPRO a JUNIOR STAR

Algebra, geometrie, matematická analýza, matematické modelování, numerická matematika,
pravděpodobnost a matematická statistika.Matematické metody v obecné teorii relativity, kvantové teorii pole, atomové, jaderné a
částicové fyzice, statistické fyzice, fyzice plazmatu, kvantovém počítání.

Fyzika částic a interakcí mezi nimi, vlastnosti plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných
látek, atomy a jejich interakce s vnějším prostředím, struktura atomových jader, jaderné
procesy, chování částic v jaderném prostředí.

Radioanalytické a detekční metody vedou-li ke konkrétním cílům vytyčeným fyzikou částic,
jadernou fyzikou nebo fyzikou plazmatu, a na rozvoj plazmových technologií.

Fyzikální vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek při nízkých a velmi nízkých
teplotách.

Teoretická astrofyzika a kosmologie, fyzika hvězd a Slunce, meziplanetární prostředí a
sluneční vítr, planety a další tělesa, magnetosféra a ionosféra Země, fyzika atmosféry,
meteorologie včetně znečistění atmosféry a atmosférických aerosolů, klimatologie včetně
historické klimatologie, paleoklimatologie, změny klimatu a hydrologie. Fyzická geografie,
geografická kartografie a geodézie.

Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie a paleontologie.

Fyzikální a chemická metalurgie; elektrometalurgie a hydrometalurgie; nekonvenční způsoby
přípravy materiálů, nové materiály (kovy, keramika, kompozity atd.), procesy jejich přípravy
a zpracování, vlastnosti tavenin kovů a strusek, metody modelování, technologie přípravy a
zpracování kovových a nekovových materiálů

Materiálové vědy a materiálové inženýrství, tj. studium přípravy, struktury a vlastností
kovových, anorganických nekovových, polymerních, kompozitních materiálů, včetně
materiálů pro medicínské aplikace. Zkoumání fyzikálních, mechanických, chemických a
biologických vlastností materiálů. Teoretické přístupy k syntéze nových materiálů a simulace
v materiálovém výzkumu

Strukturální vlastnosti materiálů, pevné materiály, modifikace povrchů, tenké filmy, nové
materiály (oxidy, kompozity, organicko-anorganické hybridy, nanočástice)

Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, teoretická i experimentální.

Biofyzika a makromolekulární fyzika, fyzikální a kvantová optika

Fyzikální chemie, spektroskopie a spektroskopické techniky, struktura molekul, chemie na
površích, nanostruktury, analytická chemie, chemická fyzika, chemická instrumentace a vývoj
metod v chemii, elektrochemie, heterogenní katalýza, fyzikální chemie biologických systémů,
chemické reakce (mechanismy, dynamika, kinetika, katalytické reakce), teoretická a
výpočetní chemie, radiační chemie, jaderná chemie, fotochemie, koroze, charakterizace
materiálů

Iontové kapaliny, syntéza biomateriálů, inteligentní materiály (self-assembly), chemie
životního prostředí, koordinační chemie, koloidní chemie, biologická chemie, chemie
kondenzované fáze, homogenní katalýza, makromolekulární chemie, polymerní chemie,
supramolekulární chemie, organická chemie, molekulární chemie, kombinatoriální chemie

Chemické inženýrství a technická chemie

Chemie v ostatních vědách

Atmosférická chemie, chemie mezihvězdného prostoru, geochemie, biogeochemie, chemie
životního prostředí

Genetika, nádorová a experimentální onkologie, lékařská biochemie (s přesahem do
molekulární toxikologie), metabolismus a výživa

Mikrobiologie včetně virologie, imunologie, parazitologie, epidemiologie a hygiena
s vyloučením environmentální mikrobiologie

Lékařská biochemie, fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie

Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie, „omics“, bioinformatika

Fyziologie a genetika, molekulární, buněčná a vývojová

Biologie rostlin, genetika, šlechtění a biochemie rostlin a fytopatologie

Fyziologie a genetika zvířat a veterinární lékařství

Ekotoxikologie, environmentální chemie a environmentální biotechnologie, potravinářství.

Ekologie včetně krajinné ekologie, lesnictví, pedologie, půdní biologie, hydrobiologie,
environmentální mikrobiologie

Botanika zoologie a mykologie včetně studia fyziologie, fylogeneze, taxonomie a
systematiky, biogeografie, etologie a evoluce

Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody
v ekonomii. Podnikové vědy, management, administrativa, správa, finance

Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia. Sociální a kulturní antropologie

Psychologické vědy, pedagogika a kinantropologie

Právní vědy a politologie

Filosofie (včetně filosofické estetiky), religionistika a teologie

Archeologie, dějiny starověku, starší české, evropské a světové dějiny, pomocné vědy
historické (retrospektivní antropologie, archeozoologie a archeobotanika).

Moderní dějiny, soudobé dějiny, dějiny 19. a 20. století, politické, hospodářské a sociální
aspekty dějin, metodologie a historiografie. Dějiny vědy, moderní kulturní dějiny, etnologie a
etnografie

Lingvistika a literární vědy

Vědy o umění (architektura a výtvarné umění, vizuální kultura, dramatická umění, film,
hudba, estetika, umění nových médií a audiovizuální tvorba)

Kybernetika, Informatika a zpracování informace

Architektura počítačů, databáze a jejich zpracování, teoretické počítačové vědy, grafika,
zpracování obrazu, vizualizace, interakce počítačů a lidí, zpracování řeči a jazyka, informatika
a digitální knihovny, inteligentní systémy, strojové učení, vědecké výpočty, nástroje na
simulace a modelování, multimédia, software, operační systémy, vývojové metody,
programovací jazyky, algoritmy, kryptologie, bezpečnost a soukromí, bioinformatika a
biovýpočty

Systémové a komunikační inženýrství

Řídící technika, elektronika a elektrotechnika (polovodiče, componenty, systémy), simulační
inženýrství a modelování, systémové inženýrství, mikro- a nanoelektronika, optoelektronika,
komunikační technologie, vysokofrekvenční technologie, zpracování signálu, sítě
(komunikační sítě, senzorické sítě, robotické sítě, atd.), interface člověk-přístroj, robotika

Produktové a výrobní inženýrství (design a kontrola produktů a procesů, konstrukční
metody, stavební a strojní inženýrství, materiálové inženýrství)

Letecké inženýrství, strojní inženýrství, výpočetní inženýrství, mechanika tekutin,
hydraulické, turbo a pístové motory, energetické hospodářství (výroba, distribuce a užití),
mikrosystémové inženýrství, mechanické a výrobní inženýrství, materiálové inženýrství
(biomateriály, kovy, keramika, polymery, kompozity), technologie výroby a výrobních
procesů, design produktů, ergonomie, interface člověk-přístroj, udržitelný design (pro
recyklaci, životní prostředí, eko-design), lehké konstrukce, textilní technologie, průmyslové
bioinženýrství, bioplyn

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR