Oborové komise

Oborové komise (OK) jsou stálými odbornými poradními orgány předsednictva. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Mají 10–20 členů, odborníků v dané vědní oblasti. Jsou ustaveny pro pět oborů daných statutem GA ČR:

  • OK1 – technické vědy
  • OK2 – vědy o neživé přírodě
  • OK3 – lékařské a biologické vědy
  • OK4 – společenské a humanitní vědy
  • OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oborová komise je tvořena předsedy a místopředsedy panelů spadajících pod danou OK. Předsedu a místopředsedu oborové komise jmenuje předsednictvo na dvouleté funkční období s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel.

Složení oborových komisí:

prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (předseda) – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (místopředseda) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Dr. Ing. Pavel Polach – Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.

Ing. Josef Foldyna, CSc. – Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ing. Pavel Peterka, Ph.D. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.  –  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská

prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (předseda) – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (místopředseda) – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Ing. Dominik Legut, Ph.D. – Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations-Národní superpočítačové centrum

Ing. Jan Grym, Ph.D. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Petr Solich, CSc. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie

prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing, Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (předseda) – Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. (místopředsedkyně) – Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

RNDr. Petr Man, Ph.D. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. – Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

prof. RND. Ondřej Slabý, Ph.D. – Masarykova univerzita, CEITEC

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. – Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (předseda)  – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Mgr. Libor Jůn, Ph.D. (místopředseda)  – Národní muzeum Praha

doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.  – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Marek Kapička, Ph.D.  – Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.  – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.  – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

PhDr. Hana Hašková, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.  – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.  – Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.  – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. PhDr. Petr Dytrt Ph.D.  – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.  – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.  – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.  – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.  – Masarykova univerzita, Právnická fakulta

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.  – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (předseda), Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Parazitologický ústav

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (místopředseda), Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Praha

Ing. Michal Kubelka, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov

Ing. Jiří Plachý, CSc., Ústav molekulární genetiky, AV ČR v.v.i.

Ing. Jan Kopečný, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov

Mgr. Filip Oulehle, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno

Ing. Jiří Bárta, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

RNDr. Petr Kotlík, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov

doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., v Brně

RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Oborové komise EXPRO a JUNIOR STAR

Algebra, geometrie, matematická analýza, matematické modelování, numerická matematika,
pravděpodobnost a matematická statistika.Matematické metody v obecné teorii relativity, kvantové teorii pole, atomové, jaderné a
částicové fyzice, statistické fyzice, fyzice plazmatu, kvantovém počítání.

Fyzika částic a interakcí mezi nimi, vlastnosti plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných
látek, atomy a jejich interakce s vnějším prostředím, struktura atomových jader, jaderné
procesy, chování částic v jaderném prostředí.

Radioanalytické a detekční metody vedou-li ke konkrétním cílům vytyčeným fyzikou částic,
jadernou fyzikou nebo fyzikou plazmatu, a na rozvoj plazmových technologií.

Fyzikální vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek při nízkých a velmi nízkých
teplotách.

Teoretická astrofyzika a kosmologie, fyzika hvězd a Slunce, meziplanetární prostředí a
sluneční vítr, planety a další tělesa, magnetosféra a ionosféra Země, fyzika atmosféry,
meteorologie včetně znečistění atmosféry a atmosférických aerosolů, klimatologie včetně
historické klimatologie, paleoklimatologie, změny klimatu a hydrologie. Fyzická geografie,
geografická kartografie a geodézie.

Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie a paleontologie.

Fyzikální a chemická metalurgie; elektrometalurgie a hydrometalurgie; nekonvenční způsoby
přípravy materiálů, nové materiály (kovy, keramika, kompozity atd.), procesy jejich přípravy
a zpracování, vlastnosti tavenin kovů a strusek, metody modelování, technologie přípravy a
zpracování kovových a nekovových materiálů

Materiálové vědy a materiálové inženýrství, tj. studium přípravy, struktury a vlastností
kovových, anorganických nekovových, polymerních, kompozitních materiálů, včetně
materiálů pro medicínské aplikace. Zkoumání fyzikálních, mechanických, chemických a
biologických vlastností materiálů. Teoretické přístupy k syntéze nových materiálů a simulace
v materiálovém výzkumu

Strukturální vlastnosti materiálů, pevné materiály, modifikace povrchů, tenké filmy, nové
materiály (oxidy, kompozity, organicko-anorganické hybridy, nanočástice)

Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, teoretická i experimentální.

Biofyzika a makromolekulární fyzika, fyzikální a kvantová optika

Fyzikální chemie, spektroskopie a spektroskopické techniky, struktura molekul, chemie na
površích, nanostruktury, analytická chemie, chemická fyzika, chemická instrumentace a vývoj
metod v chemii, elektrochemie, heterogenní katalýza, fyzikální chemie biologických systémů,
chemické reakce (mechanismy, dynamika, kinetika, katalytické reakce), teoretická a
výpočetní chemie, radiační chemie, jaderná chemie, fotochemie, koroze, charakterizace
materiálů

Iontové kapaliny, syntéza biomateriálů, inteligentní materiály (self-assembly), chemie
životního prostředí, koordinační chemie, koloidní chemie, biologická chemie, chemie
kondenzované fáze, homogenní katalýza, makromolekulární chemie, polymerní chemie,
supramolekulární chemie, organická chemie, molekulární chemie, kombinatoriální chemie

Chemické inženýrství a technická chemie

Chemie v ostatních vědách

Atmosférická chemie, chemie mezihvězdného prostoru, geochemie, biogeochemie, chemie
životního prostředí

Genetika, nádorová a experimentální onkologie, lékařská biochemie (s přesahem do
molekulární toxikologie), metabolismus a výživa

Mikrobiologie včetně virologie, imunologie, parazitologie, epidemiologie a hygiena
s vyloučením environmentální mikrobiologie

Lékařská biochemie, fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie

Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie, „omics“, bioinformatika

Fyziologie a genetika, molekulární, buněčná a vývojová

Biologie rostlin, genetika, šlechtění a biochemie rostlin a fytopatologie

Fyziologie a genetika zvířat a veterinární lékařství

Ekotoxikologie, environmentální chemie a environmentální biotechnologie, potravinářství.

Ekologie včetně krajinné ekologie, lesnictví, pedologie, půdní biologie, hydrobiologie,
environmentální mikrobiologie

Botanika zoologie a mykologie včetně studia fyziologie, fylogeneze, taxonomie a
systematiky, biogeografie, etologie a evoluce

Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody
v ekonomii. Podnikové vědy, management, administrativa, správa, finance

Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia. Sociální a kulturní antropologie

Psychologické vědy, pedagogika a kinantropologie

Právní vědy a politologie

Filosofie (včetně filosofické estetiky), religionistika a teologie

Archeologie, dějiny starověku, starší české, evropské a světové dějiny, pomocné vědy
historické (retrospektivní antropologie, archeozoologie a archeobotanika).

Moderní dějiny, soudobé dějiny, dějiny 19. a 20. století, politické, hospodářské a sociální
aspekty dějin, metodologie a historiografie. Dějiny vědy, moderní kulturní dějiny, etnologie a
etnografie

Lingvistika a literární vědy

Vědy o umění (architektura a výtvarné umění, vizuální kultura, dramatická umění, film,
hudba, estetika, umění nových médií a audiovizuální tvorba)

Kybernetika, Informatika a zpracování informace

Architektura počítačů, databáze a jejich zpracování, teoretické počítačové vědy, grafika,
zpracování obrazu, vizualizace, interakce počítačů a lidí, zpracování řeči a jazyka, informatika
a digitální knihovny, inteligentní systémy, strojové učení, vědecké výpočty, nástroje na
simulace a modelování, multimédia, software, operační systémy, vývojové metody,
programovací jazyky, algoritmy, kryptologie, bezpečnost a soukromí, bioinformatika a
biovýpočty

Systémové a komunikační inženýrství

Řídící technika, elektronika a elektrotechnika (polovodiče, componenty, systémy), simulační
inženýrství a modelování, systémové inženýrství, mikro- a nanoelektronika, optoelektronika,
komunikační technologie, vysokofrekvenční technologie, zpracování signálu, sítě
(komunikační sítě, senzorické sítě, robotické sítě, atd.), interface člověk-přístroj, robotika

Produktové a výrobní inženýrství (design a kontrola produktů a procesů, konstrukční
metody, stavební a strojní inženýrství, materiálové inženýrství)

Letecké inženýrství, strojní inženýrství, výpočetní inženýrství, mechanika tekutin,
hydraulické, turbo a pístové motory, energetické hospodářství (výroba, distribuce a užití),
mikrosystémové inženýrství, mechanické a výrobní inženýrství, materiálové inženýrství
(biomateriály, kovy, keramika, polymery, kompozity), technologie výroby a výrobních
procesů, design produktů, ergonomie, interface člověk-přístroj, udržitelný design (pro
recyklaci, životní prostředí, eko-design), lehké konstrukce, textilní technologie, průmyslové
bioinženýrství, bioplyn

417 KB Datum přidání: 29. 6. 2020

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
   
© 2021 GA ČR