Související odkazy

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)

IS VaVaI shromažďuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice. V části Projekty VaVaI – CEP jsou shromažďovány informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. V části Výsledky VaVaI – RIV  jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů. V části Veřejné soutěže – VES jsou shromažďovány informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji

Rada pro výzkum, vývoj a inovace – RVVI

RVVI je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Výzkum.cz

Oficiální webové stránky Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Vláda

Oficiální webové stránky vlády České republiky.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory.

Centrální evidence dotací z rozpočtu – CEDR

CEDR je komplexem informačních systémů a slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí (NFV) a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu (SR), prostředků EU a dalších finančních mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování na Generálním finančním ředitelství (GFŘ) a dále na finančních ředitelstvích, finančních úřadech a pracovištích finančních úřadů. V současné době jeho služeb využívá více než 1 400 uživatelů na 117 pracovištích v ČR. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu.

Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Dne 13. září 2005 nabyl účinnosti zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (příloha č. 1), a zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích (příloha č. 2). Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

SciVal

Od roku 2012 využívá GA ČR aplikaci SciVal – systém přiřazující optimální zahraniční oponenty k projektům na základě sémantické analýzy a porovnání abstraktu projektu a klíčových slov s rozsáhlou celosvětovou databází článků v odborných časopisech a monografiích. Aplikace umožňuje ověření potenciálního konfliktu zájmů vybraného zahraničního oponenta na základě společné publikační činnosti nebo institucionální afiliace. Přístup do aplikace je určen na základě unikátních přístupových údajů pro členy hodnoticích panelů GA ČR.

 

Národní centrum pro elektronické zdroje

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR