Důležité termíny a lhůty

Přijetí návrhu smlouvy o poskytnutí podpory

Uchazeč přijímá návrh smlouvy tak, že podepsaný návrh smlouvy doručí GA ČR, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho doručení uchazeči.

Doručení smlouvy o řešení části grantového projektu

V případě, že se na řešení projektu bude podílet jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce finanční podpory povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory uzavřít s každým dalším účastníkem smlouvu o řešení části grantového projektu a tuto smlouvu se všemi přílohami v této lhůtě doručit poskytovateli. Tato povinnost se vztahuje i na uchazeče, který je organizační složkou státu.

Doručení podkladů pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemci

Příjemce finanční podpory od GA ČR provede vyúčtování dle pokynů uvedených na stránce Vypořádání se státním rozpočtem, a to do 15. února příslušného roku.

Doručení údajů o výsledcích řešení grantových projektů určených pro RIV

Aktuální termíny jsou uvedeny na stránce Uplatnění výsledků v RIVu.

Zaslání informace o změnách, které nastaly v době řešení projektu

Příjemce je povinen písemně informovat GA ČR o veškerých změnách, které nastaly v době řešení projektu a které by na jeho průběh mohly mít jakýkoli vliv, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

Odevzdání dílčí zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR dílčí zprávu zpracovanou za každý započatý kalendářní rok řešení projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 15. lednu roku následujícího po roce, za který je zpráva zpracována.

Termín odevzdání za rok 2019 je 16. ledna 2020, termín odevzdání dílčí finanční zprávy pro EXPRO je 3. února 2020.

Odevzdání závěrečné zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR závěrečnou zprávu o řešení grantového projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 31. lednu roku následujícího po roce, kdy bylo řešení projektu ukončeno.

Termín odevzdání za rok 2019 je 3. února 2020.

Žádost o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy

Příjemce je oprávněn požádat GA ČR o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy formou vyplnění formuláře Část ZO, který předloží ve lhůtě pro odevzdání závěrečné zprávy společně s těmi částmi závěrečné zprávy, které lze již v konečné podobě zpracovat a doručit. Příjemce je následně povinen k 31. lednu nebo k 31. červenci, nejpozději však do 577 dní od ukončení řešení projektu, doručit zbývající části závěrečné zprávy.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR