Důležité termíny a lhůty

Důležité termíny v roce 2021

Odložení hodnocení závěrečné zprávy

Požádal-li příjemce o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy s termínem odevzdání závěrečné zprávy k 31. červenci 2021, prodlužuje se lhůta odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2021.

Závěrečná zpráva u projektů s prodlouženou dobou řešení kvůli COVID-19

Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, nejpozději však do dne stanoveného GA ČR a uveřejněného do konce listopadu na internetových stránkách.

Přijetí návrhu smlouvy o poskytnutí podpory

Uchazeč přijímá návrh smlouvy tak, že podepsaný návrh smlouvy doručí GA ČR, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho doručení uchazeči.

Doručení smlouvy o řešení části grantového projektu

V případě, že se na řešení projektu bude podílet jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce finanční podpory povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory uzavřít s každým dalším účastníkem smlouvu o řešení části grantového projektu a tuto smlouvu se všemi přílohami v této lhůtě doručit poskytovateli. Tato povinnost se vztahuje i na uchazeče, který je organizační složkou státu.

Doručení podkladů pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemci

Příjemce finanční podpory od GA ČR provede vyúčtování dle pokynů uvedených na stránce Vypořádání se státním rozpočtem, a to do 15. února příslušného roku.

Doručení údajů o výsledcích řešení grantových projektů určených pro RIV

Aktuální termíny jsou uvedeny na stránce Uplatnění výsledků v RIVu.

Zaslání informace o změnách, které nastaly v době řešení projektu

Příjemce je povinen písemně informovat GA ČR o veškerých změnách, které nastaly v době řešení projektu a které by na jeho průběh mohly mít jakýkoli vliv, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

Odevzdání dílčí zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR dílčí zprávu zpracovanou za každý započatý kalendářní rok řešení projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 15. lednu roku následujícího po roce, za který je zpráva zpracována.

Odevzdání závěrečné zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR závěrečnou zprávu o řešení grantového projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 31. lednu roku následujícího po roce, kdy bylo řešení projektu ukončeno.

Průběžné odborné zprávy projektů EXPRO

Formuláře průběžných odborných zpráv pro soutěže EXPRO budou zveřejněny k vyplnění vždy společně s dílčími zprávami za třetí rok řešení, a to na začátku čtvrtého roku řešení projektů. Přesné termíny zpřístupnění formulářů a odevzdání průběžných odborných zpráv budou včas zveřejněny na webu GA ČR.

Žádost o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy

Příjemce je oprávněn požádat GA ČR o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy formou vyplnění formuláře Část ZO, který předloží ve lhůtě pro odevzdání závěrečné zprávy společně s těmi částmi závěrečné zprávy, které lze již v konečné podobě zpracovat a doručit. Příjemce je následně povinen k 31. lednu nebo k 31. červenci, nejpozději však do 577 dní od ukončení řešení projektu, doručit zbývající části závěrečné zprávy.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR