Důležité termíny a lhůty

Přijetí návrhu smlouvy o poskytnutí podpory

Uchazeč přijímá návrh smlouvy tak, že podepsaný návrh smlouvy doručí GA ČR, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho doručení uchazeči.

Doručení smlouvy o řešení části grantového projektu

V případě, že se na řešení projektu bude podílet jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce finanční podpory povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory uzavřít s každým dalším účastníkem smlouvu o řešení části grantového projektu a tuto smlouvu se všemi přílohami v této lhůtě doručit poskytovateli. Tato povinnost se vztahuje i na uchazeče, který je organizační složkou státu.

Doručení podkladů pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemci

Příjemce finanční podpory od GA ČR provede vyúčtování dle pokynů uvedených v sekci „Vypořádání se státním rozpočtem„, a to do 15. února příslušného roku.

Doručení údajů o výsledcích řešení grantových projektů určených pro RIV

Aktuální termíny jsou uvedeny v sekci „Uplatnění výsledků v RIVu„.

Zaslání informace o změnách, které nastaly v době řešení projektu

Příjemce je povinen písemně informovat GA ČR o veškerých změnách, které nastaly v době řešení projektu a které by na jeho průběh mohly mít jakýkoli vliv, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

Odevzdání dílčí zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR dílčí zprávu zpracovanou za každý započatý kalendářní rok řešení projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 15. lednu roku následujícího po roce, za který je zpráva zpracována.

Termín odevzdání pro rok 2020 je 16. ledna.

Odevzdání závěrečné zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR závěrečnou zprávu o řešení grantového projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 31. lednu roku následujícího po roce, kdy bylo řešení projektu ukončeno.

Termín odevzdání pro rok 2020 je 3. února.

Žádost o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy

Příjemce je oprávněn požádat GA ČR o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy formou vyplnění formuláře Část ZO, který předloží ve lhůtě pro odevzdání závěrečné zprávy společně s těmi částmi závěrečné zprávy, které lze již v konečné podobě zpracovat a doručit. Příjemce je následně povinen k 31. lednu nebo k 31. červenci, nejpozději však do 577 dní od ukončení řešení projektu, doručit zbývající části závěrečné zprávy.

© 2016 GA ČR