Důležité termíny a lhůty

Důležité termíny v roce 2024

Odevzdání dílčích zpráv za rok 2023: 16. 1. 2024
Odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2024
Odevzdání dílčích, průběžných a závěrečných zpráv za rok 2023 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2024

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR.

 

Závěrečná zpráva u projektů s prodlouženou dobou řešení kvůli COVID-19

U projektů s prodlouženou dobou řešení do 30. 6. 2024 bude podána závěrečná zpráva nejpozději do dne stanoveného GA ČR a uveřejněného ve 4. čtvrtletí 2024.

Za rok 2023 bude odevzdána dílčí zpráva, a to nejpozději do 16. 1. 2024.

 

Přijetí návrhu smlouvy o poskytnutí podpory

Uchazeč přijímá návrh smlouvy tak, že podepsaný návrh smlouvy doručí GA ČR, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho doručení uchazeči.

Doručení smlouvy o řešení části grantového projektu

V případě, že se na řešení projektu bude podílet jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce finanční podpory povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory uzavřít s každým dalším účastníkem smlouvu o řešení části grantového projektu a a doručit do datové schránky GA ČR potvrzení o jejím zveřejnění v registru smluv. Tato povinnost se vztahuje i na uchazeče, který je organizační složkou státu.

Doručení podkladů pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemci

Příjemce finanční podpory od GA ČR provede vyúčtování dle pokynů uvedených na stránce Vypořádání se státním rozpočtem, a to do 15. února příslušného roku.

Doručení údajů o výsledcích řešení grantových projektů určených pro RIV

Aktuální termíny jsou uvedeny na stránce Uplatnění výsledků v RIVu.

Zaslání informace o změnách, které nastaly v době řešení projektu

Příjemce je povinen písemně informovat GA ČR o veškerých změnách, které nastaly v době řešení projektu a které by na jeho průběh mohly mít jakýkoli vliv, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

Odevzdání dílčí zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR dílčí zprávu zpracovanou za každý započatý kalendářní rok řešení projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 15. lednu roku následujícího po roce, za který je zpráva zpracována.

Odevzdání závěrečné zprávy

Příjemce je povinen doručit GA ČR závěrečnou zprávu o řešení grantového projektu, a to nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory; zpravidla k 31. lednu roku následujícího po roce, kdy bylo řešení projektu ukončeno.

Průběžné odborné zprávy projektů EXPRO a JUNIOR STAR

Formuláře průběžných odborných zpráv pro soutěže EXPRO a JUNIOR STAR budou zveřejněny k vyplnění vždy společně s dílčími zprávami za třetí rok řešení, a to na začátku čtvrtého roku řešení projektů. Přesné termíny zpřístupnění formulářů a odevzdání průběžných odborných zpráv budou včas zveřejněny na webu GA ČR.

Žádost o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy

Příjemce je oprávněn požádat GA ČR o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy formou vyplnění žádosti, která je součástí formuláře závěrečné zprávy.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR