Předsednictvo a řídicí orgány

Předsednictvo

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

 

Členové předsednictva

doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Narozen v roce 1972 v Praze. Vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na roli mikroorganismů v ekosystémových procesech a jejich využití v biotechnologiích.

Petr Baldrian je vedoucím Laboratoře environmentální mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Řešitel tuzemských a zahraničních grantů, například Horizon 2020, FP7 – Marie Curie lnternational Training Networks, Facilities Integrating Collaborations for User Science EMSL/JGI (USA), Grantové agentury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství.

Školitel studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia, přednáší „Geomikrobiologii“, „Mikrobiální procesy v životním prostředí“ a „Ekologii mikroorganismů“ na Univerzitě Karlově v Praze a „Vybrané kapitoly z Mikrobiologie“ na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Je autorem 11 kapitol v knihách, >200 článků v impaktovaných časopisech s více než 15 000 citacemi. Jeho výzkum byl oceněn například, Cenou předsedy Grantové agentury České republiky za projekt „Ekologický význam saprotrofních hub, degradujících lignocelulózu v lesních půdách“ (2008), Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2015) a Akademickou prémií Akademie věd ČR (2017). Petr Baldrian je editorem časopisů ISME Journal, Microbiome, FEMS Microbiology Ecology a Fungal Ecology. Je rovněž ambassadorem lnternational Society for Microbial Ecology pro Českou republiku a zakladatelem série konferencí „Ecology of Soil Microorganisms“.

Členem předsednictva Grantové agentury ČR je Petr Baldrian od ledna 2017, od listopadu 2021 je jejím předsedou.

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

Narozena v roce 1954 v Praze. Vystudovala obor ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze (1978) a v tomto oboru pedagogicky stále působí na katedře ekonomické statistiky VŠE. V roce 1994 se habilitovala, v roce 2001 byla jmenována profesorkou pro obor statistika.

Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na národní účetnictví a další oblasti hospodářské a sociální statistiky. Významně se podílela na harmonizaci české státní statistiky před vstupem České republiky do EU a dlouhodobě metodicky spolupracuje s Českým statistickým úřadem.

V devadesátých letech působila v roli hostující profesorky na francouzských univerzitách Université Nancy – Metz, Institut National Polytechnique de Lorraine, a na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. V letech 2001-2006 byla proděkankou pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE, v letech 2006-2014 pak prorektorkou pro vědu a výzkum VŠE. V současné době je členkou vědeckých rad VŠE, ČVUT, TU Liberec, Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Mezi lety 2008-2010 působila jako členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při Radě pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) a v letech 2010-2014 jako členka RVVI (v období 2010-2011 ve funkci 1. místopředsedkyně). V současné době je členkou Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny. Je členkou Asociace národního účetnictví (Association de Comptabilité Nationale, ACN) se sídlem v Paříži, členkou lnternational Statistical Institute (ISI): sekce lnternational Association for Statistical Education (IASE), členkou/předsedkyní organizačního výboru každoroční mezinárodní konference Mathematics and Statistics in Economy.

Aktivity a zásluhy prof. Hronové v oblasti univerzitního školství na mezinárodním poli byly v roce 1998 oceněny francouzským státním vyznamenáním Palmes Académiques.

V říjnu roku 2014 byla prof. Hronová vládou ČR jmenována členkou předsednictva Grantové agentury ČR. Od června 2016 je místopředsedkyní GA ČR.

Alice Valkárová

Narozena v roce 1947 v Brně. Střední školu studovala v Ostravě. V roce 1970 absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu, obor Jaderná fyzika. Od té doby byla zaměstnána na MFFUK. V roce 1972 získala titul RNDr., od roku 1973 byla na dlouhodobém pobytu ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně (SSSR), kde v roce 1980 obhájila disertační práci a poté se vrátila na své pracoviště do Prahy. Od roku 1987 začala pracovat na experimentu H 1 budovaného na urychlovači elektronů a protonů HERA v laboratoři DESY v Hamburku. V roce 2001 získala vědeckou hodnost DrSc. Uskutečnila řadu zahraničních pobytů ve Finsku, Velké Británii a déle než dva roky strávila na pobytu v Německu. Aktivně se účastnila mnoha desítek zahraničních konferencí, často se zvanými referáty.

Věnovala se také výchově studentů a pod jejím vedením obhájilo několik studentů bakalářské práce, celkem 9 studentů diplomové a 7 studentů PhD práce. Od roku 2005 pracovala aktivně v různých hodnotících orgánech GA ČR, ať už jako členka panelu, předsedkyně panelu nebo předsedkyně Oborové komise Věd o neživé přírodě. Od roku 201 1 je také členkou vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové. V letech 2006-2014 byla předsedkyní České fyzikální společnosti a členkou Předsednictva Jednoty českých matematiků a fyziků, dnes je místopředsedkyní ČFS. Od roku 2012 do roku 2016 pracovala jako členka hodnoticího panelu Evropské výzkumné rady v Bruselu. V roce 2015 obdržela od MŠMT cenu Milady Paulové za obor fyzika. Od ledna 2021 pracuje jako členka Vědecké rady Evropské výzkumné rady (ERC).

V listopadu roku 2016 byla RNDr. Valkárová vládou ČR jmenována předsedkyní Grantové agentury ČR a tuto funkci vykonávala až do prosince 2020. Od té doby pokračuje jako členka předsednictva GA ČR.

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.

Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství a Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity. Profesuru získal na 1. lékařské fakultě Karlovy Univerzity. Po dosažení specializované způsobilosti v oboru klinická biochemie se začal zabývat problematikou fotodynamické terapie nádorů, záhy přešel ke studiu poruch a molekulárního mechanismu sekrece žluče. Svůj zájem postupně rozšířil na genetiku jaterních onemocnění. Ve svých pracech přispěl k objasnění molekulární příčiny dědičných žloutenek, metabolických chorob jater a vrozené amyloidózy typu AA. Vedle mendelovsky dědičných onemocnění se zabývá i studiem  dědičných faktorů predisponujících k rychlé progresi jaterního poškození různé etiologie a k rozvoji hepatocelulárního karcinomu a možnostmi potlačení jejich vlivu.

V průběhu své dosavadní vědecké kariéry publikoval více než 80 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a vedl 10 doktorských studentů a postdoků. V letech 1999 až 2002 absolvoval dlouhodobý pobyt v Academisch Medisch Centrum v Amsterdamu. Působí ve vědeckých radách IKEM, FZO PU a nizozemské nadace Crigler-Najjar Stichting. Získal a vedl řadu vědeckých projektů.

V listopadu 2021 byl prof. Jirsa Vládou ČR jmenován členem předsednictva Grantové agentury ČR.

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.

Po střední škole zaměřené na chemii absolvoval Stavební fakultu VUT v Brně, obor stavebních hmot (1982) a na téže fakultě potom i v oboru Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách (1986) obhájil vědeckou práci. V oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství habilitoval v roce 1992 následně v roce 2001 byl jmenován profesorem. S Fakultou stavební VUT v Brně je úzce spjat celý život, působil zde ve vedení fakulty 7 roků jako proděkan a 8 let jako děkan. V současné době je vedoucí Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Jeho odborností jsou pokročilé stavební hmoty, zejména pórobetony, polymery ve stavebnictví, degradace a trvanlivost stavebních materiálů, vady a poruchy, sanace betonů, povrchové úpravy staveb, solidifikace nebezpečných odpadů a využití druhotných surovin ve stavebních materiálech a jejich zakomponování do mikrostruktury stavebních hmot. Je jmenován soudním znalcem.

V těchto oblastech byl řešitelem více jak 52 projektů a grantů od různých poskytovatelů jako GA ČR, TA ČR, MPO, MŠMT. Kromě toho byl řešitelem 4 mezinárodních úspěšných projektů EU, a nezbytné je rovněž zmínit úzkou spolupráci zejména ve formě smluvního výzkumu s významnými tuzemskými i zahraničními firmami, zabývajícími se výrobou vysokohodnotných stavebních materiálů. V rámci pedagogické činnosti vedl desítky studentů bakalářského a magisterského studia a vychoval přes 30 úspěšných doktorandů. Je autorem celé řady monografií v tuzemsku i v zahraničí, příspěvků v odborných časopisech vč. Impaktovaných, i na konferencích, je rovněž autorem patentu, užitných vzorů a dalších výsledků výzkumu aplikovaného. Je aktivním členem International Union of testing and Research Laboratories for Materials and Structures (RILEM), stejně jako WTA International, kde zastupuje ČR. V rámci svých dlouhodobých pobytů na TU Wien a Structural Preservation Systems, Inc. Baltimore USA využil zkušenosti pro řešení dalších projektů.

Dlouhodobě působí jako člen vědeckých rad různých institucí jednak VUT v Brně, dále fakult architektury, stavební a nyní i Vědecké rady ČVUT v Praze. Od roku 2003 pracoval v hodnotících orgánech GA ČR v pozici člena POK, předseda panelu, místopředseda OK1 a v roce 2015 byl zvolen členem Kontrolní rady GA ČR.

V květnu 2018 byl prof. Drochytka Vládou ČR jmenován členem předsednictva Grantové agentury ČR.

Vědecká rada

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Aktuální složení vědecké rady GA ČR

 • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (předseda)
 • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
 • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
 • doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
 • prof. Bengt J. F. Nordén, Dr. mult, honFRSC
 • prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
 • prof. Jana Roithová, Ph.D.
 • prof. Avner Shaked, Ph.D.
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
 • prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Kontrolní rada

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.

Složení kontrolní rady

 • prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. (předseda)
 • prof. Ing. Jan Roda, CSc. (místopředseda)
 • prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
 • prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M.
 • prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR