Předsednictvo a řídicí orgány

Předsednictvo

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

Členové předsednictva

Narozena v roce 1947 v Brně. Střední školu studovala v Ostravě. V roce 1970 absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu, obor Jaderná fyzika. Od té doby byla zaměstnána na MFFUK. V roce 1972 získala titul RNDr., od roku 1973 byla na dlouhodobém pobytu ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně (SSSR), kde v roce 1980 obhájila disertační práci a poté se vrátila na své pracoviště do Prahy. Od roku 1987 začala pracovat na experimentu H 1 budovaného na urychlovači elektronů a protonů HERA v laboratoři DESY v Hamburku. V roce 2001 získala vědeckou hodnost DrSc. Uskutečnila řadu zahraničních pobytů ve Finsku, Velké Británii a déle než dva roky strávila na pobytu v Německu. Aktivně se účastnila mnoha desítek zahraničních konferencí, často se zvanými referáty.

Věnovala se také výchově studentů a pod jejím vedením obhájilo několik studentů bakalářské práce, celkem 9 studentů diplomové a 7 studentů PhD práce. Od roku 2005 pracovala aktivně v různých hodnotících orgánech GA ČR, ať už jako členka panelu, předsedkyně panelu nebo předsedkyně Oborové komise Věd o neživé přírodě. Od roku 201 1 je také členkou vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové. V letech 2006-2014 byla předsedkyní České fyzikální společnosti a členkou Předsednictva Jednoty českých matematiků a fyziků, dnes je místopředsedkyní ČFS. Od roku 2012 až dosud pracuje jako členka hodnotícího panelu Evropské výzkumné rady v Bruselu. V roce 2015 obdržela od MŠMT cenu Milady Paulové za obor fyzika.

V listopadu roku 2016 byla RNDr. Valkárová vládou ČR jmenována předsedkyní Grantové agentury ČR.

Narozena v roce 1954 v Praze. Vystudovala obor ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze (1978) a v tomto oboru pedagogicky stále působí na katedře ekonomické statistiky VŠE. V roce 1994 se habilitovala, v roce 2001 byla jmenována profesorkou pro obor statistika.

Ve své výzkumné činnosti se zameřuje na národní účetnictví a další oblasti hospodářské a sociální statistiky. Významně se podílela na harmonizaci české státní statistiky před vstupem České republiky do EU a dlouhodobě metodicky spolupracuje s Českým statistickým úřadem.

V devadesátých letech působila v roli hostující profesorky na francouzských univerzitách Université Nancy – Metz, Institut National Polytechnique de Lorraine, a na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. V letech 2001-2006 byla proděkankou pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE, v letech 2006-2014 pak prorektorkou pro vědu a výzkum VŠE. V současné době je členkou vědeckých rad VŠE, ČVUT, TU Liberec, Fakulty informatiky a statistiky VŠE a dále členkou výkonné rady impaktovaného časopisu Politická ekonomie, předsedkyní výkonné rady SJR časopisu Statistics and Economy Journal, členkou ediční rady časopisu Silesian Statistical Review.

Mezi lety 2008-2010 působila jako členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při Radě pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) a v letech 2010-2014 jako členka RVVI (v období 2010-2011 ve funkci 1. místopředsedkyně). V současné době je členkou Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny. Je členkou Asociace národního účetnictví (Association de Comptabilité Nationale, ACN) se sídlem v Paříži, členkou lnternational Statistical Institute (ISI): sekce lnternational Association for Statistical Education (IASE), členkou/předsedkyní organizačního výboru každoroční mezinárodní konference Mathematics and Statistics in Economy.

Aktivity a zásluhy prof. Hronové v oblasti univerzitního školství na mezinárodním poli byly v roce
1998 oceněny francouzským státním vyznamenáním Palmes Académiques.

V říjnu roku 2014 byla prof. Hronová vládou ČR jmenována členkou předsednictva Grantové agentury ČR. Od června 2016 je místopředsedkyní GA ČR.

Původem chemik z Masarykovy univerzity v Brně, kde získal profesuru v oboru organické chemie. Jeho prvotní vědecké zaměření na počítačové modely v organické syntéze se postupně posouvalo ke studiu biologicky významných biomakromolekul (bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů, především do oblasti strukturní biologie a bioinformatiky. Zajímá se zejména o studium vztahů mezi trojrozměrnou strukturou biomakroSmolekul a jejich biologickou funkcí s cílem tuto funkci ovlivnit ať už směrem k návrhu léčiv či biotechnologiím. Zabývá se jednak studiem nekovaletních komplexů biomakromolekul, ale také detailním studiem mechanismů enzymových reakcí nejmodernějšími metodami kvantové chemie. Známé jsou i jeho metodické práce na tomto poli zaměřené do oblasti prohledávání konformačního prostoru vybraných biomolekul či tvorby nových nástrojů strukturní bioinformatiky.

V současné době je vědeckým ředitelem centra CEITEC a ředitelem Národního centra pro výzkum biomolekul (NCBR) na Přírodovědecké fakultě MU. V průběhu své dosavadní vědecké kariéry publikoval více než 160 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a vedl více než 40 doktorských studentů a postdoků. Působil na řadě zahraničních pracovišť, na několika dlouhodobě (Norsko, Francie a USA). Získal a vedl několik velkých domácích i zahraničních vědeckých projektů v objemu desítek či stovek milionů korun.

V listopadu roku 2016 byl prof. Koča vládou ČR jmenován členem předsednictva Grantové agentury ČR.

Narozen v roce 1972 v Praze. Vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na ekologii půdních organismů a využití mikroorganismů v biotechnologiích.

Petr Baldrian je vedoucím Laboratoře environmentální mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Řešitel tuzemských a zahraničních grantů, například FP7 – Marie Curie lnternational Training Networks, Facilities Integrating Collaborations for User Science EMSL/JGI (USA), Grantové agentury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství.

Školitel studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia, přednáší „Geomikrobiologii“, „Mikrobiální procesy v životním prostředí“ a „Ekologii mikroorganismů“ na Univerzitě Karlově v Praze a „Vybrané kapitoly z Mikrobiologie“ na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Je autorem 8 kapitol v knihách, 177 článků v impaktovaných časopisech s více než 8500 citacemi. Jeho výzkum byl oceněn například, Cenou předsedy Grantové agentury České republiky za projekt „Ekologický význam saprotrofních hub, degradujících lignocelulózu v lesních půdách“ (2008), Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2015) a Akademickou prémií Akademie věd ČR (2017). Petr Baldrian je editorem časopisů FEMS Microbiology Ecology, Fungal Ecology a European Journal of Soil Biology. Je rovněž ambassadorem lnternational Society for Microbial Ecology pro Českou republiku a zakladatelem série konferencí „Ecology of Soil Microorganisms“.

V listopadu roku 2016 byl Petr Baldrian vládou ČR jmenován členem předsednictva Grantové agentury ČR.

Po střední škole zaměřené na chemii absolvoval Stavební fakultu VUT v Brně, obor stavebních hmot (1982) a na téže fakultě potom i v oboru Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách (1986) obhájil vědeckou práci. V oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství habilitoval v roce 1992 následně v roce 2001 byl jmenován profesorem. S Fakultou stavební VUT v Brně je úzce spjat celý život, působil zde ve vedení fakulty 7 roků jako proděkan a 8 let jako děkan. V současné době je vedoucí Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Jeho odborností jsou pokročilé stavební hmoty, zejména pórobetony, polymery ve stavebnictví, degradace a trvanlivost stavebních materiálů, vady a poruchy, sanace betonů, povrchové úpravy staveb, solidifikace nebezpečných odpadů a využití druhotných surovin ve stavebních materiálech a jejich zakomponování do mikrostruktury stavebních hmot. Je jmenován soudním znalcem.

V těchto oblastech byl řešitelem více jak 52 projektů a grantů od různých poskytovatelů jako GAČR, TAČR, MPO, MŠMT. Kromě toho byl řešitelem 4 mezinárodních úspěšných projektů EU, a nezbytné je rovněž zmínit úzkou spolupráci zejména ve formě smluvního výzkumu s významnými tuzemskými i zahraničními firmami, zabývajícími se výrobou vysokohodnotných stavebních materiálů. V rámci pedagogické činnosti vedl desítky studentů bakalářského a magisterského studia a vychoval přes 30 úspěšných doktorandů. Je autorem celé řady monografií v tuzemsku i v zahraničí, příspěvků v odborných časopisech vč. Impaktovaných, i na konferencích, je rovněž autorem patentu, užitných vzorů a dalších výsledků výzkumu aplikovaného. Je aktivním členem International Union of testing and Research Laboratories for Materials and Structures (RILEM), stejně jako WTA International, kde zastupuje ČR. V rámci svých dlouhodobých pobytů na TU Wien a Structural Preservation Systems, Inc. Baltimore USA využil zkušenosti pro řešení dalších projektů.

Dlouhodobě působí jako člen vědeckých rad různých institucí jednak VUT v Brně, dále fakult architektury, stavební a nyní i Vědecké rady ČVUT v Praze. Od roku 2003 pracoval v hodnotících orgánech GAČR v pozici člena POK, předseda panelu, místopředseda OK1 a v roce 2015 byl zvolen členem Kontrolní rady GAČR.

V květnu 2018 byl prof. Drochytka Vládou ČR jmenován členem předsednictva Grantové agentury ČR.

Zápisy z jednání

425 KB Datum přidání: 15. 4. 2020
434 KB Datum přidání: 15. 4. 2020
426 KB Datum přidání: 12. 5. 2020
426 KB Datum přidání: 26. 5. 2020
236 KB Datum přidání: 5. 8. 2020
231 KB Datum přidání: 5. 8. 2020

Vědecká rada

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Aktuální složení vědecké rady GA ČR

 • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (předseda)
 • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
 • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
 • prof. Bengt J. F. Nordén, Dr. mult, honFRSC
 • prof. Jana Roithová, Ph.D.
 • prof. Avner Shaked, Ph.D.
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
 • prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
467 KB Datum přidání: 13. 5. 2019
711 KB Datum přidání: 3. 7. 2019
747 KB Datum přidání: 18. 11. 2019
754 KB Datum přidání: 3. 2. 2020

Kontrolní rada

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.

Složení kontrolní rady

 • prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. (předseda)
 • prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. (místopředsedkyně)
 • JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
 • prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
 • prof. Ing. Jan Roda, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M.
 • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 • prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
551 KB Datum přidání: 3. 5. 2019
546 KB Datum přidání: 29. 10. 2019
430 KB Datum přidání: 29. 10. 2019
426 KB Datum přidání: 29. 10. 2019
428 KB Datum přidání: 30. 10. 2019

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR