JavaScript je vypnutý

Předsednictvo

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda. Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

Členové předsednictva:

 • RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

  předsedkyně Vědy o neživé přírodě

 • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

  místopředsedkyně Společenské a humanitní vědy

 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

  člen předsednictva Lékařské a biologické vědy

 • doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

  člen předsednictva Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 • prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA

  člen předsednictva Technické vědy