JavaScript je vypnutý

Cena předsedy Grantové agentury České republiky 2003–2017

Cena předsedy Grantové agentury České republiky se uděluje jako ocenění mimořádných výsledků při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou České republiky v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací. Cenu uděluje Grantová agentura České republiky prostřednictvím svého předsedy, a to každoročně za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů ukončených v předchozím kalendářním roce. Projekty označené hvězdičkou byly oceněny Zvláštním čestným uznáním předsedy Grantové agentury ČR. Statut Ceny předsedy Grantové agentury

Cena předsedkyně GA ČR za rok 2017

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2016

 
PhDr. Alena Hadravová, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., Sphaera octava. Historický vývoj představ o sféře stálic Dr. Michail Kotsyfakis, Ph.D., Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR v.i.i., Úloha inhibitorů proteáz z klíštěcích slin v interakcích mezi klíšťaty, patogeny a hostitelem RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR v.i.i., Makroskopické a mikroskopické luminiscenční vlastnosti křemíkových nanočástic prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola, Fakulta strojní, České vysoké učení technické, Biomechanické modelování tvorby liského hlasu – cesta k umělým hlasivkám

Cena předsedy GA ČR za rok 2015

 
Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha Studium povrchových vlastností substrátů pro tkáňové inženýrství doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D., Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Archeologie přemyslovských Čech doc. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova v Praze Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země

Cena předsedy GA ČR za rok 2014

 
Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt signálování prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Deponované nanočásticové katalyzátory pro tvorbu vazeb C-C Mgr. Michal Fárník, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Dynamika solvatovaných elektronů v molekulových klastrech: experiment a teorie prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Ekologické faktory určující druhovou rozmanitost v tropických lesích: syntéza pro společenstva motýlů (Lepidoptera) na Nové Guineji*

Cena předsedy GA ČR za rok 2013

 
RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci Mgr. Martina Galetová, Ph.D., Moravské zemské muzeum Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: tafonomická a technologická analýza MUDr. Robert Jech, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii*

Cena předsedy GA ČR za rok 2012

 
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu Olexandr Stupakov, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu Mgr. Libor Barto, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra*

Cena předsedy GA ČR za rok 2011

 
doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Elekro-optická kontrola kvantového šumu světla prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Fluxgate efekt v tenkých vrstvách RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav Úloha E3-ligáz a inhibitorů heat shock proteinů při studiu molekulárních a buněčných konsekvencí regulace proteinu p53 RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Chemicky podporovaná fytoextrakce mědi z kontaminovaných půd vinic a chmelnic*

Cena předsedy GA ČR za rok 2010

 
Ing. Vít Novák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Behaviorální farmakologie prostorové kognice a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie Mgr. Jan Štochl, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Modelování vazeb mezi asymetrií motorických symptomů Parkinsonovy nemoci a lateralitou těla Mgr. Radan Slavík, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou*

Cena předsedy GA ČR za rok 2009

 
doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Neotenie a speciace u Elateroidea prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Výkonnost, efektivnost a chování českých podniků od transformace k evropské integraci: teoretické základy a empirické hodnocení doc. Ing. Jan Macháč, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace Mgr. David Matějíček, Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí*

Cena předsedy GA ČR za rok 2008

 
RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Ekologický význam saprofytických hub, rozkládajících lignocelulózu v lesních půdách RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav Sensibilizace nádorových buněk k chemoterapeutikům cílenými inaktivacemi p53-kináz a homologů p53 jako možná terapeutická strategie v onkologii doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Jarkovského a YORP jevy v translační a rotační dynamice asteroidů Ing. Václav Dvořák, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní Optimalizace a řízení směšovacích procesů*

Cena předsedy GA ČR za rok 2007

 
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Fúze digitálních obrazů v případě nelineárních zobrazovacích modelů prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Beta-diverzita motýlů (Lepidoptera) deštného lesa podél výškového gradientu ve vztahu ke složení vegetace, vlivům prostředí a geologické historii prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Funkce, struktura a dynamika jaderné továrny na ribosomy doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Redukce de­koherence při kvantovém přenosu a zpracování informace*

Cena předsedy GA ČR za rok 2006

 
doc. PhDr. František Čapka, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta Znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí po druhé světové válce prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Dynamika magnetosférických a ionosférických procesů a její korelace se sluneční aktivitou doc. Ing. Vladislav Oliva, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách metodou konečných prvků Mgr. Vlada Filimonenko, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR Funkce jaderného aktinu*

Cena předsedy GA ČR za rok 2005

 
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR Oligonukleotidy modifikované komplexy platiny pro selektivní modulaci genové exprese; vztah k “protismyslné” strategii při vývoji nových farmak Ing. Josef Fulka, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby Meiotické a mitotické dělení: úloha cytoplazmy a jádra RNDr. Pavel Svoboda, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Vysoce kvalitní monokrystaly intermetalických sloučenin čistých f- a d- kovů Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D., Filozofický ústav AV ČR Modernizace narace a historického myšlení v české, polské a německé literatuře na přelomu 19. a 20. století*

Cena předsedy GA ČR za rok 2004

 
doc. RNDr. Marian Fabian, DrSc., Matematický ústav AV ČR Geometrická analýza v Banachových prostorech RNDr. Aleš Kovařík, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR Úloha epigenetických faktorů v regulaci genové exprese u vyšších rostlin Ing. Jiří Rais, CSc., Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. Zdokonalená dikarbolidová extrakční technologie pro izolaci 137Cs, 90Sr a trojmocných elementů z jaderných odpadů

Cena předsedy GA ČR za rok 2003

 
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren MUDr. Jan Bureš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR Podíl hipokampových místních neuronů a neuronů směru hlavy na prostorovém chování potkanů doc. RNDr. František Marec, CSc., Entomologický ústav AV ČR Telomerická repetitivní sekvence TTAGG u chromozómů hmyzu a jiných členovců Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta Ekonomicko-sociální struktura raně středověkého centra a jeho zázemí*