Cena předsedy Grantové agentury České republiky 2003–2023

Cena předsedy Grantové agentury České republiky se uděluje jako ocenění mimořádných výsledků při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou České republiky v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací. Cenu uděluje Grantová agentura České republiky prostřednictvím svého předsedy, a to každoročně za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů ukončených v předchozím kalendářním roce.

Projekty označené hvězdičkou byly oceněny Zvláštním čestným uznáním předsedy Grantové agentury ČR.

Cena předsedy GA ČR za rok 2023

prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání

Roman Konoplya Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav, Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr

Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Faktory limitující de novo syntézu pyrimidinů: úloha mitochondriální respirace

Mgr. Alena Kluknavská, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře

Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Evoluce komplexity a procesní kapacity mozku u obojživelníků a plazů: Kvantitativní přístup k porozumění evoluce mozku u čtyřnožců

Cena předsedy GA ČR za rok 2022

doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů

M.Sc. Asa Gholizadeh, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat

doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Evoluční a funkční vztah mezi LEDGF/p75 a Pdp3

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. & Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Stylometrická analýza básnických textů

prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Zdroje vnitropopulační heterogenity ve stárnutí

Cena předsedy GA ČR za rok 2021

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody

prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Chirální bambusurily

RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D., Biotechnologický ústav Akademie věd ČR, In vitro rekonstituce mitochondriálního transportního komplexu

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků

prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řas

 

Cena předsedkyně GA ČR za rok 2020

RNDr. Michal Pavelka, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Víceškálová nerovnovážná termodynamika

Judit E. Šponerová, Ph.D., Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Brno, Vznik života na Zemi a ve vesmíru – experiment a teorie

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc., Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Praha, Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciačního faktoru 3 a jejich dílčích pod-komplexů

Mgr. Aleš Březina, Ph.D., Institut Bohuslava Martinů, o.p.s, Praha, Souborné vydání díla Bohuslava Martinů – 2. fáze

RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D., Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno, Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)

Leták z letošního ročníku si můžete prohlédnout zde.

Cena předsedkyně GA ČR za rok 2019

Laureáti a předsednictvo GA ČR - 2019

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemické technologie, Použití iontových svazků pro modifikace struktur založených na grafenu

doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D., Karlova univerzita – Přírodovědecká fakulta, Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., FN Brno – Interní hematologická a onkologická klinika a Masarykova univerzita – Lékařská fakulta; CEITEC Masarykova univerzita, Regulace signalizační dráhy B-buněčného receptoru (BCR) prostřednictvím microRNA

PhDr. Václav Štětka, Ph.D., Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – Institut sociologických studií; Loughborough University – School of Social Sciences (UK), Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

Mgr. Robert Černý, Ph.D., Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Oro-faryngeální rozhraní ve vývoji úst obratlovců: srovnávací analýza genové exprese v kontextu netušené dynamiky ekto-endodermálních interakcí

Cena předsedkyně GA ČR za rok 2018

Laureáti a předsednictvo GA ČR - 2018

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., Národní galerie V Praze, Václav Hollar: Kreslířské dílo

doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd, Design nových funkčních materiálů, a cest jejich přípravy atom po atomu, pomocí pokročilého počítačového modelování

Mgr. Jakub Švenda, Ph.D., Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta, Příprava unikátních modulátorů adenylyl cyklázy

RNDr. Aleš Panáček, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta, Studium překonání bakteriální rezistence kombinací antibiotik s nanočásticemi a sloučeninami stříbra metodami in vitro, in vivo a in silico

RNDr. Petr Kopáček, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Parazitologický ústav, Úloha hemoglobinu v metabolismu klíšťat a v přenosu klíštěcích patogenů

 

Cena předsedkyně GA ČR za rok 2017

Laureáti a předsednictvo GA ČR - 2017

 

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2016

Laureáti a předsednictvo GA ČR - 2016

PhDr. Alena Hadravová, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., Sphaera octava. Historický vývoj představ o sféře stálic

Dr. Michail Kotsyfakis, Ph.D., Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR v.i.i., Úloha inhibitorů proteáz z klíštěcích slin v interakcích mezi klíšťaty, patogeny a hostitelem

RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR v.i.i., Makroskopické a mikroskopické luminiscenční vlastnosti křemíkových nanočástic

prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola, Fakulta strojní, České vysoké učení technické, Biomechanické modelování tvorby liského hlasu – cesta k umělým hlasivkám

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2015

Laureáti a předsednictvo GA ČR - 2015

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

Studium povrchových vlastností substrátů pro tkáňové inženýrství

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D., Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Archeologie přemyslovských Čech

doc. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova v Praze

Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2014

 

Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt signálování

prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Deponované nanočásticové katalyzátory pro tvorbu vazeb C-C

Mgr. Michal Fárník, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Dynamika solvatovaných elektronů v molekulových klastrech: experiment a teorie

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ekologické faktory určující druhovou rozmanitost v tropických lesích: syntéza pro společenstva motýlů (Lepidoptera) na Nové Guineji*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2013

 

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci

Mgr. Martina Galetová, Ph.D., Moravské zemské muzeum

Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: tafonomická a technologická analýza

MUDr. Robert Jech, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2012

 

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev

Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu

Olexandr Stupakov, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu

Mgr. Libor Barto, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2011

 

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Elekro-optická kontrola kvantového šumu světla

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Fluxgate efekt v tenkých vrstvách

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav

Úloha E3-ligáz a inhibitorů heat shock proteinů při studiu molekulárních a buněčných konsekvencí regulace proteinu p53

RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Chemicky podporovaná fytoextrakce mědi z kontaminovaných půd vinic a chmelnic*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2010

 

Ing. Vít Novák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách

RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Behaviorální farmakologie prostorové kognice a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie

Mgr. Jan Štochl, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Modelování vazeb mezi asymetrií motorických symptomů Parkinsonovy nemoci a lateralitou těla

Mgr. Radan Slavík, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2009

 

doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Neotenie a speciace u Elateroidea

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium

Výkonnost, efektivnost a chování českých podniků od transformace k evropské integraci: teoretické základy a empirické hodnocení

doc. Ing. Jan Macháč, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Metamateriály, nanostruktury a jejich aplikace

Mgr. David Matějíček, Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Metody stanovení estrogenů a progestogenů ve složkách životního prostředí*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2008

 

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Ekologický význam saprofytických hub, rozkládajících lignocelulózu v lesních půdách

RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav

Sensibilizace nádorových buněk k chemoterapeutikům cílenými inaktivacemi p53-kináz a homologů p53 jako možná terapeutická strategie v onkologii

doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Jarkovského a YORP jevy v translační a rotační dynamice asteroidů

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Optimalizace a řízení směšovacích procesů*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2007

 

prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Fúze digitálních obrazů v případě nelineárních zobrazovacích modelů

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Beta-diverzita motýlů (Lepidoptera) deštného lesa podél výškového gradientu ve vztahu ke složení vegetace, vlivům prostředí a geologické historii

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Funkce, struktura a dynamika jaderné továrny na ribosomy

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Redukce de­koherence při kvantovém přenosu a zpracování informace*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2006

 

doc. PhDr. František Čapka, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí po druhé světové válce

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Dynamika magnetosférických a ionosférických procesů a její korelace se sluneční aktivitou

doc. Ing. Vladislav Oliva, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Simulace šíření únavových trhlin ve složitých provozních podmínkách metodou konečných prvků

Mgr. Vlada Filimonenko, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR

Funkce jaderného aktinu*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2005

 

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR

Oligonukleotidy modifikované komplexy platiny pro selektivní modulaci genové exprese; vztah k “protismyslné” strategii při vývoji nových farmak

Ing. Josef Fulka, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby

Meiotické a mitotické dělení: úloha cytoplazmy a jádra

RNDr. Pavel Svoboda, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vysoce kvalitní monokrystaly intermetalických sloučenin čistých f- a d- kovů

Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D., Filozofický ústav AV ČR

Modernizace narace a historického myšlení v české, polské a německé literatuře na přelomu 19. a 20. století*

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2004

 

doc. RNDr. Marian Fabian, DrSc., Matematický ústav AV ČR

Geometrická analýza v Banachových prostorech

RNDr. Aleš Kovařík, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR

Úloha epigenetických faktorů v regulaci genové exprese u vyšších rostlin

Ing. Jiří Rais, CSc., Ústav jaderného výzkumu Řež a. s.

Zdokonalená dikarbolidová extrakční technologie pro izolaci 137Cs, 90Sr a trojmocných elementů z jaderných odpadů

 

Cena předsedy GA ČR za rok 2003

 

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren

MUDr. Jan Bureš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR

Podíl hipokampových místních neuronů a neuronů směru hlavy na prostorovém chování potkanů

doc. RNDr. František Marec, CSc., Entomologický ústav AV ČR

Telomerická repetitivní sekvence TTAGG u chromozómů hmyzu a jiných členovců

Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

Ekonomicko-sociální struktura raně středověkého centra a jeho zázemí*

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR