GA ČR pomáhá vědcům zvládnout situaci s COVID-19

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) s ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 průběžně přijímalo a upravovalo řadu pravidel pro realizaci projektů. Mezi změnami je například prodloužení termínů, rozšířená možnost změny úvazků nebo uznání dalších druhů nákladů. Podívejte se na kompletní přehled opatření.

„Současná situace je nestandardní například v tom, že se nemohou konat některé aktivity – třeba již dlouho plánované konference. Především ale představuje zvýšenou zátěž z mnohých důvodů pro nás všechny, včetně vědců. Hledali jsme tak možnosti, jak jim co nejvíce situaci usnadnit, aniž by změny měly negativní dopad na základní výzkum v ČR. Věřím, že balík přijatých opatření řešitelům projektů umožní situaci lépe zvládnout,“ podotkla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

Vědci díky přijatým změnám mohou žádat o prodloužení doby realizace projektů, které mají letos končit, a to o půl roku. Zažádat mohou také o odklad termínu pro podání závěrečné zprávy – nově ji lze odevzdat na konci srpna. Posunutí termínů se týká i studentů doktorského studia, kteří žádají o podporu v rámci projektu JUNIOR STAR – pro ně se prodlužuje lhůta pro dokončení studia až do 15. prosince. Z grantu je možné nově hradit náklady na telekomunikace, které mají kompenzovat možnost osobních setkání. Součástí způsobilých nákladů mohou být i storno poplatky za aktivity, které nemohou být realizovány. GA ČR umožnil také flexibilnější změnu pracovních úvazků, díky které je možná až 35% změna pracovní kapacity týmu bez nutnosti schválení nebo uzavření dodatku ke smlouvě.

Detailní přehled jednotlivých opatření přijatých v souvislosti s pandemií:

Rozpočet

 • Možnost čerpání nespotřebovaných prostředků v dalších letech

GA ČR již nyní podle příslušných zadávacích dokumentací umožňuje v souladu se zněním vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) čerpat nespotřebovanou účelovou podporu v dalších letech řešení, a to v neomezené výši. (Příjemce však musí využít jiného účetního postupu než zvýšení vykázaných nákladů formou navýšení fondu účelově určených prostředků nad zákonem stanovenou hranici.)

 • Přesuny mezi položkami základní skladby v roce 2020

Přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2020 bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpor.

Přesuny nad 100 000 Kč jsou možné na základě individuální žádosti schválené předsednictvem a dodatku ke smlouvě.

Způsobilé náklady v roce 2020

 • Cestovní náklady

Při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé náklady povinné testy na COVID-19. Výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není zcela realizována za účelem řešení grantového projektu.

 • Odložené konference

Mezi způsobilé náklady na řešení projektu lze zahrnout výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu (tj. uhrazené např. zálohově v době řešení projektu) související s aktivní účastí na konferenci, která byla v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení řešení projektu, a to maximálně do jednoho roku.

 • Storno poplatky

Mezi způsobilé náklady lze zahrnout storno poplatky za zrušené konference i vynaložené cestovní náklady za neuskutečněné pracovní cesty, a to až do výše 100 % za podmínky, že ke zrušení pracovní cesty došlo v souvislosti s COVID-19.

V případě, že dojde ze strany dodavatele k refundaci nákladů, popř. k realizaci náhradní cesty (např. na základě voucheru) nesouvisející s řešením příslušného projektu, bude nutné tyto částky zahrnout do výnosů souvisejících s řešením projektu.

 • Náklady na telekomunikace

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií (z položky věcných nebo investičních nákladů), vyjma nákladů na telefony, diktafony a čtečky.

 • Náklady na pořízení dlouhodobého majetku

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného (vstupní cena vyšší než 40 000 Kč) a nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než 60 000 Kč) s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který je nezbytný pro řešení grantového projektu a je v přímé souvislosti s jeho řešením pořizován a používán.

Toto opatření dává možnost zařadit mezi způsobilé náklady, náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (i u těch projektů, kde tato možnost není v zadávací dokumentaci uvedena) na rok 2020 z důvodu nouzového stavu a omezení osobní komunikace.

Způsobilým nákladem v projektech řešených v roce 2020 bude pořizovací cena majetku nebo její alikvotní část odpovídající využití pořizovaného majetku pro řešení projektu, a to jak z věcného, tak i z časového hlediska.

Úvazky

 • Navýšení limitu pro změnu souhrnné pracovní kapacity týmu bez žádosti

Změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, včetně změny úvazku řešitele, resp. spoluřešitele, se zachováním odborné kvality týmu, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele jsou v roce 2020 možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19.

 • Snížení limitu minimálních úvazků členů řešitelského kolektivu projektu EXPRO v roce 2020

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o snížení úvazku jednotlivých členů týmu na řešení projektu podle článku 5.1 přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

Termíny

 • Odložení hodnocení závěrečné zprávy

Požádal-li příjemce o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy s termínem odevzdání závěrečné zprávy k 31. červenci 2020, prodlužuje se lhůta odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2020.

 •  Prodloužení doby řešení projektu

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení přitom příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v roce 2020, které GA ČR v souladu s příslušnou zadávací dokumentací umožňuje čerpat v následujícím období.

GA ČR již nyní umožňuje v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání převádět a čerpat nespotřebovanou účelovou podporu do dalších let řešení, a to v neomezené výši.

Aktualizace 24. 7. 2020: Podívejte se na upřesnění tohoto opatření.

 • Posunutí lhůty pro dodání potvrzení o ukončení doktorského studia u grantových projektů JUNIOR STAR

Lhůta pro zaslání dokladu o získání akademického titulu Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu) navrhovatele dle článku 3.1. odst. 5 Zadávací dokumentace grantových projektů JUNIOR STAR – 2021 se prodlužuje do 15. prosince 2020. To platí pro případy, kdy kvůli komplikacím vzniklým z důvodu přijetí opatření k zamezení šíření COVID-19 nebude možné uzavřít studium v plánovaném termínu a dodat potvrzení o získání titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) do 10. října 2020.