GA ČR společně se slovinskou agenturou podpoří 6 nových projektů

Od března letošního roku bude Grantová agentura České republiky (GA ČR) a slovinská agentura Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) financovat šest nových projektů. Na jejich řešení se budou podílet vždy vědci z obou států – každá z agentur bude financovat náklady týmů ze svého území.

Projekty byly hodnocené formou Lead Agency – tedy návrhy projektů byly doporučeny k financování jednou agenturou a druhá výsledky jejího hodnocení převzala. V roli hodnoticí agentury byla v této výzvě GA ČR.

K financování byly doporučeny následující projekty

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-34873K doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. Vícekriteriální optimalizace s omezeními pomocí analýzy potenciálních ploch Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
22-09616K doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. Studium tepelných vlastností a dopadu redukovaného životního cyklu hybridních eko-nanometeriálů za sníženého tlaku Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
22-14942K prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. Možnosti využití přírodních vláken pro výrobu hybridní textilní výztuže do betonu České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
22-23668K prof. Ing. Karel Bouzek, Dr. Katalyzátory na bázi intermetalických slitin pro zlepšení výkonu vysokoteplotního palivového článku typu PEM s nízkým obsahem Pt Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
22-02756K RNDr. Jiří Janáček, Dr. Diabetické změny neuromuskulárního aparátu a fascií analyzované ve 3D pomocí mikroskopie a biomechaniky Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
22-31474K doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. Folklorní revivalismus v postsocialistických zemích: politiky, paměť, heritizace a udržitelnost Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání slovinsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf)

Výzva byla vypsána v rámci iniciativy Weave, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur. V současné době je možné podávat návrhy slovinsko-českých projektů ARRS. Výzva, ve které bude GA ČR hodnoticí agenturou, bude otevřena v příštích měsících.


Rozhodnutí o poskytnutí podpory je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení rozpočtového provizoria.