Informace pro příjemce účelové podpory na řešení grantových projektů

Pro upřesnění financování běžících projektů čeká GA ČR na rozhodnutí Ministerstva financí ČR, kdy jí budou v rámci rozpočtového provizoria poskytnuty finanční prostředky na financování grantových projektů.

U nově udělených grantů budou náklady vzniklé od data zahájení řešení projektu dle smlouvy o poskytnutí účelové podpory (1. 1. 2022) do doby uzavření této smlouvy a nabytí její účinnosti při splnění všech ostatních požadovaných podmínek považovány za způsobilé a uznané náklady projektu.

Smlouvy o poskytnutí podpory nemohou být s příjemci uzavírány dříve než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.