Kdo byl letos nominován na Ceny předsedy GA ČR?

Cena předsedy GA ČR je udělována jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Na základě doporučení několika stovek vědců bylo do užšího výběru na Cenu předsedy GA ČR za rok 2021 nominováno 32 projektů. Již příští čtvrtek proběhne slavnostní udělení Ceny předsedy pěti vybraným laureátům jako ocenění jejich projektů z pěti oblastí základního výzkumu: technických věd; věd o neživé přírodě; lékařských a biologických věd; společenských a humanitních věd a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

Kdo Cenu z uvedených nominovaných vědců získá? Podívejte se na živý on-line přenos předávání Ceny předsedy GA ČR z Profesního domu, kde budou laureáti vůbec poprvé představeni. Přenos poběží ve čtvrtek 30. září 2021 od 14 hod.

 

Seznam nominovaných řešitelů a projektů na Cenu předsedy GA ČR 2021

prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

název projektu: Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life syndromech Afrotropických a Evropských pěvců

prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr., Přírodovědecká fakulta UPOL

název projektu: Nové možnosti kvantitativního fázového zobrazení dosažené průkopnickými technologiemi pro transformaci geometrické fáze světla

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

název projektu: Ovlivnění rezistence nádorových buněk k chemoterapii s cílem obnovit jejich citlivost k novým, existujícím a dosud neúspěšným metalofarmakům

prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta OU

název projektu: Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řas

doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK

název projektu: Bayesovská analýza parametrů zemětřesení: kinematické a dynamické modely zdroje konečných rozměrů

doc. Ing. Pavel Jelínek Ph.D., Přírodovědecká fakulta UPOL

název projektu: Formovaní kovalentních molekulárních komplexů na površích pomocí světlem řízených chemických reakcí

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

název projektu: Fotonické kvantové sítě

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D., Filozofická fakulta OU

název projektu: Vzdělání, hospodářství a společnost 1848–1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku

doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

název projektu: Chytré póry v atomárně tenkých membránách z dvojdimenzionálních krystalů

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL. M., J. S. D., Právnická fakulta MU

název projektu: Beyond Compliance-Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., Fakulta informatiky MU

název projektu: Algoritmy pro diskrétní systémy a hry s nekonečně mnoha stavy

RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D., Biotechnologický ústav Akademie věd ČR

název projektu: In vitro rekonstituce mitochondriálního transportního komplexu

doc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

název projektu: Rizika a důsledky využití investic domácností do bydlení pro zvýšení příjmů v důchodovém věku

RNDr. Jiří Macas, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

název projektu: Využití nových modelů a technologií k objasnění determinace centromer u rostlin

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická UPCE

název projektu: Pokročilé metody přípravy tenkých vrstev chalkogenidů a jejich modifikace

prof. Dr. Ing. Petra Patáková, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT

název projektu: Vztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridií

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

název projektu: Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/flokulace při úpravě vody

PhDr. Lumír Poláček, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

název projektu: Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích

doc. Mgr. Kamil Postava, Dr., Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

název projektu: Pokročilé spin-fotonické a kvantově nelineární zdroje světla

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., 1. lékařská fakulta UK

název projektu: Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimerovy nemoci

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., Filozofická fakulta UK

název projektu: Hypnotizér moderního malířství. Bohumil Kubišta a neklid raných evropských avantgard

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil., Teologická fakulta JU

název projektu: Proměny vztahu etiky a náboženství v díle Immanuela Kanta

prof. Ing. Peter Šebo, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

název projektu: Interakce původce černého kašle s respiračním epitelem

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Filozofická fakulta MU

název projektu: Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků

Ing. Hana Šimonová, Ph.D., Fakulta stavební VUT

název projektu: Pokročilý popis šíření trhlin v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice

prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU

název projektu: Chirální bambusurily

Ing. Helena Škutková, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

název projektu: Výkonnostní techniky pro sestavování a anotaci bakteriálního genomu využívající číslicové zpracování genomických signálů

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK

název projektu: Kvadratické formy a numerační systémy nad číselnými tělesy

prof. Abigail Tucker, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

název projektu: Určení buněčného osudu v zubní plakodě: výzkum signálních faktorů, které determinují předurčení osudu buněk v časné ústní dutině

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

název projektu: Molekulární, buněčné a behaviorální účinky steroidů působících na NMDA receptorech

RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D., Česká geologická služba

název projektu: Experimentální a mineralogický výzkum vybraných chalkogenidů a slitin Pt-kovů

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU

název projektu: Lektiny a jejich úloha v interakci patogen/hostitel a buněčném rozpoznávání

 

Aktualizace 30. září: Podívejte se na seznam laureátů Ceny předsedy GA ČR 2021