Nová opatření přijatá kvůli COVID-19

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) schválilo řadu opatření, která reagují na stále komplikovanou epidemickou situaci spojenou s řadou restriktivních opatření. Tato opatření mají za cíl pomoci zvládnout situaci řešitelům projektů a jejich týmům.

„Pandemie nemoci COVID-19 zatím neustupuje tak rychle, jak bychom si přáli. Proto jsme i letos přijali řadu opatření, které mají situaci řešitelům projektů výrazně zlepšit. Změny se obdobně jako vloni týkají širší možnosti využívání přidělených prostředků, například na telekomunikace a výpočetní techniku nebo na péči o děti. Rozšířili jsme také možnost změn v pracovních úvazcích a v rozpočtu projektu,“ řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., a dodal: „Věřím, že řešitelé letos končících projektů ocení možnost jejich prodloužení o půl roku, kterou jsme přijali již dříve. Vyšli jsme vstříc ale i navrhovatelům, protože jsme prodloužili lhůtu pro podávání návrhů projektů.“

Rozpočet

1. Možnost čerpání nespotřebovaných prostředků v dalších letech

GA ČR již nyní podle příslušných ZD umožňuje v souladu se zněním vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) převádět a čerpat nespotřebovanou účelovou podporu do dalších let řešení, a to v neomezené výši. GA ČR tak již nyní umožňuje prostředky poskytnuté podle návrhu projektu v některém z předcházejících let řešení využít v následujících letech řešení.

2. Přesuny mezi položkami základní skladby v roce 2021

Opatření: Přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2021 bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Změny v čerpání či přesuny musí příjemce v následující zprávě (dílčí či závěrečné) dodatečně zdůvodnit. Musí prokázat, že tyto změny či přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace.

Přesuny nad 100 000 Kč jsou možné na základě individuální žádosti schválené předsednictvem a dodatku ke smlouvě.

Způsobilé náklady v roce 2021

1. Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2021 zahrnout níže uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření epidemie koronaviru a onemocněním COVID-19:

  • Cestovní náklady

Opatření: Při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé náklady povinné testy na COVID-19. Výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není zcela realizována za účelem řešení grantového projektu.

  • Odložené konference

Opatření: Mezi způsobilé náklady na řešení projektu lze zahrnout výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu (tj. uhrazené např. zálohově v době řešení projektu) související s aktivní účastí na konferenci, která byla v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení řešení projektu, a to maximálně do jednoho roku.

  • Storno poplatky

Opatření: Mezi způsobilé náklady lze zahrnout storno poplatky za zrušené konference i vynaložené cestovní náklady za neuskutečněné pracovní cesty, a to až do výše 100 % za podmínky, že ke zrušení pracovní cesty došlo v souvislosti s COVID-19.

V případě, že dojde ze strany dodavatele k refundaci nákladů, popř. k realizaci náhradní cesty (např. na základě voucheru) nesouvisející s řešením příslušného projektu, bude nutné tyto částky zahrnout do výnosů souvisejících s řešením projektu.

  • Náklady na telekomunikace

Opatření: Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2021 zahrnout náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií (z položky věcných nebo investičních nákladů), vyjma nákladů na telefony, diktafony a čtečky.

2. Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z doplňkových (režijních) nákladů lze zahrnout i další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace

  • např. náklady na péči o děti osob podílejících se na řešení projektu a další závislé osoby.

3. Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z věcných, resp. osobních nákladů lze zahrnout další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace:

  • náklady na mzdové náhrady a to až do výše, kterou v nouzovém stavu neuhradí zaměstnavateli stát;
  • výpočetní techniku využívanou výhradně v přímé souvislosti s řešením grantového projektu.

Úvazky

1. Navýšení limitu pro změnu souhrnné pracovní kapacity týmu bez žádosti

Opatření: Změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, včetně změny úvazku řešitele, resp. spoluřešitele, se zachováním odborné kvality týmu, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele jsou v roce 2021 možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19.

2. Snížení limitu minimálních úvazků členů řešitelského kolektivu projektu EXPRO a JUNIOR STAR v roce 2021

Opatření: Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o snížení úvazku jednotlivých členů týmu na řešení projektu podle článku 5.1 přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

Termíny

1. Odložení hodnocení závěrečné zprávy

Opatření: Požádal-li příjemce o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy s termínem odevzdání závěrečné zprávy k 31. červenci 2021, prodlužuje se lhůta odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2021.

 

Již dříve byla přijata možnost prodloužení projektu končícího v roce 2021 o půl roku