Nové česko-polské a česko-lucemburské projekty

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhodnotila návrhy projektů zaslané do společných výzev s polskou agenturou National Science Centre (NCN) a lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR), která byla vyhlášena letos poprvé. Hodnocení proběhlo na principu Lead Agency – tedy projekty hodnotila GA ČR a partnerské agentury její hodnocení převzaly. Na řešení projektů, které začne v roce 2022, se budou podílet vždy týmy z obou zemí. Každá z participujících agentur financuje tu část projektu, na níž participují badatelé z dané země.

Polsko-české projekty doporučené k financování

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-04047K Ing. Jan Valentin, Ph.D. Pokročilé postupy pro stanovení a porozumění únavovému chování asfaltových směsí České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
22-28001K Ing. Alice Hospodková, Ph.D. Vakance atomů kovů, jejich klastry a komplexy v nitridových polovodičích Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
22-07833K Tristan Bice, Ph. D. Homogenita a generičnost a metrických struktur – grup, dynamických systémů, Banachových prostorů a C*-algeber Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
22-27317K Prof. Lukasz Cwiklik, Ph.D., DSc. Funkcionalizace povrchů pro biomateriály bioaktivními látkami: od základů k aplikacím Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
22-11661K Prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. Integrovaná stratigrafie mladšího paleozoika ve východní části tropické Pangey Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
22-26278K prof. Mary Anne O’Connell, PhD Výzkum nových rolí ADAR1 v rakovině; produkce immunopeptidomu, propojení s p53 a účinek protinádorové léčby na aktivitu ADAR1. Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
22-28594K Mgr. Ing. Jan Cimbálník, Ph.D. Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
22-18972K doc. Martin Nodl, Ph.D. Pohané a křesťané. Christianizace v Českém a Polském království ve středověku Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
22-35826K INDRANIL MUKHERJEE, PhD Jak složité jsou mikrobiální potravní řetezce ve vodách?Objasnění role středně velkých heterotrofních bičíkovců ve sladkých a brakických habitatech Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
22-15841K Mgr. Jan Hubert, Ph.D. Roztoči jako modelová skupina pro sledování interakcí intracelulárních bakterií: Existuje válka mezi symbionty? Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-polských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

 

Lucembursko-český projekt doporučený k financování

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-35755K prof. Ing. Bořek Patzák, Dr. SUMO: Udžitelný návrh založený na modelování, sémantické interoperabilitě a vícekriteriální optimalizaci České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-lucemburských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

 

Výzvy byly vyhlášeny na základě iniciativy Weave, díky níž se do roku 2025 propojí 12 evropských agentur podporujících základních výzkum. Vědci nově budou moci podávat i trilaterální projekty.

 


Rozhodnutí o poskytnutí podpory je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.