Nové složení Vědecké rady GA ČR

Vláda s účinností od 22. prosince 2022 jmenovala do funkce osm z dvanácti členů Vědecké rady GA ČR (VR). Šest z nich bude v tomto orgánu působit poprvé.

Do čela VR byl nově jmenován stávající člen VR doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

Složení VR od 22. 12. 2022

 • prof. Dr. Ing. Jan Černocký – pokračující funkční období
 • prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. – 1. funkční období
 • prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. – 1. funkční období
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. – 1. funkční období
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. – 1. funkční období
 • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. – 2. funkční období
 • doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. – pokračující funkční období, nově zvolen předsedou VR
 • prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – pokračující funkční období
 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – 1. funkční období
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA – 2. funkční období
 • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. – 2. funkční období

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.