Kancelář GA ČR

Kancelář v souladu se Statutem GA ČR zajišťuje podle pokynů předsedy odborné,
ekonomické, kontrolní, organizační a správní úkony vyplývající z činností
realizovaných GA ČR. Zejména pak připravuje podklady pro jednání hodnoticích
panelů, oborových a případně dalších komisí GA ČR, vědecké rady GA ČR,
kontrolní rady GA ČR a předsednictva GA ČR; sestavuje návrh rozpočtu GA ČR a
schválený rozpočet podle pokynů předsedy spravuje; sestavuje závěrečný účet
kapitoly GA ČR; shromažďuje návrhy grantových projektů, vytváří a spravuje
databázi projektů a oponentů; organizačně zajišťuje spolupráci GA ČR s
partnerskými organizacemi v ČR působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
o činnosti GA ČR informuje veřejnost. Kancelář řídí ředitel Kanceláře
jmenovaný a odvolávaný předsedou GA ČR.

Organizační útvary Kanceláře GA ČR:

 • Interní audit
 • Ředitel Kanceláře GA ČR

  • Sekretariát GA ČR
   • Úsek sekretariátu, mezinárodních a vnějších vztahů
   • Úsek právní a koncepční
   • Úsek analytický
  • Sekce grantové podpory
   • Úsek technických věd
   • Úsek věd o neživé přírodě
   • Úsek lékařských a biologických věd
   • Úsek společenských a humanitních věd
   • Úsek zemědělských a biologicko-environmentálních věd
   • Úsek EXPRO
  • Sekce ekonomická, provozní a kontrolní
   • Úsek ekonomický a personální
   • Úsek IT podpory
   • Úsek kontroly

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR