prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.


Narozen v roce 1949. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 1. lékařská fakulta UK). V roce 1982 obhájil vědeckou hodnost CSc. (Některé endokrinní aspekty lithiové profylaxe), v roce 1988 se na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze (nyní 3. lékařská fakulta UK) habilitoval v oboru psychiatrie, v roce 1990 obhájil vědeckou hodnost DrSc. (Neuroendokrinologie v psychiatrii) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie.

Jeho výzkumné zaměření zahrnuje témata biologické psychiatrie, psychofarmakologie, neuroendokrinologie a neurověd.

Pracoval jako psychiatr a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a jako univerzitní učitel na 3. lékařské fakultě UK, jejímž byl děkanem v letech 1990–1997. Přednášel na univerzitách v Kanadě a USA a působil či působí ve vzdělávacích institucích v Dánsku a v Rakousku. Je zasloužilým členem (fellow) britské Royal College of Psychiatrists, zakládajícím členem Učené společnosti České Republiky, past-prezidentem České lékařské akademie a členem mnoha mezinárodních i domácích odborných společností. Pro léta 2007–2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a v letech 2008–2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM). V období let 2011–2014 byl též členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

V současné době je ředitelem Psychiatrického centra Praha a přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Publikoval na 200 odborných prací z oblasti psychoneuroendokrinologie, psychofarmakologie a psychiatrie. K hlavním jeho dílům patří monografie Neuroendokrinologie v psychiatrii, Psychiatrie pro praktické lékaře a průkopnické práce o psychotropním působení látek ovlivňujících metabolismus vápníku v nervových buňkách. Je šéfredaktorem časopisu Psychiatrie a členem edičních rad časopisu Vesmír, zahraničních časopisů Neuroendocrinology Letters (honorary editor), International Journal of Psychiatry in Clinical Practice aj.

Věnuje se popularizaci vědy a publicistice. Statě, které publikoval v letech 1995–2001, zejména v Mladé frontě Dnes a Lidových novinách, vyšly pod názvem Úhel pohledu. Známé jsou jeho rozhlasové hodinky v pořadu Host do domu na stanici ČRo 2 – Praha, programy Radia Classic FM, vystoupení v ČT i pravidelná rubrika v časopise Reflex. V roce 2008 se stal laureátem 7. ročníku soutěže Česká hlava 2008: Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Jako člen předsednictva Grantové agentury ČR působí prof. Höschl od prosince roku 2008.

PŘÍLOHY

615 KB Datum přidání: 8. 10. 2014

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR