Oblasti společenských a humanitních věd se ujímá doc. Martina Hřebíčková, místopředsedou se stal prof. Martin Hartl

Vláda od října jmenovala do předsednictva GA ČR doc. PhDr. Martinu Hřebíčkovou, DSc., která bude odpovídat za oblast společenských a humanitních věd. Na této pozici nahradila po skončení jejího druhého funkčního období místopředsedkyni GA ČR prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr. h. c. Místopředsedou GA ČR se stal prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., který odpovídá za oblast technických věd.

Martina Hřebíčková

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, DSc., se věnuje psychologickému výzkumu v Psychologickém ústavu AV ČR. Těžištěm jejího výzkumného zájmu je psychologie osobnosti a sociální psychologie, je odbornicí na rysový přístup a strukturu vlastností osobnosti. Studovala psychologii a ruštinu na Filozofické fakultě UJEP v Brně, v roce 1995 obhájila disertační práci na Filozofické fakultě UK. Habilitační řízení absolvovala na Filozofické fakultě MU v Brně. Titul DSc. získala v roce 2009 v AV ČR. Podílela na přípravě více než 80 publikací indexovaných na Web of Science a patří k nejcitovanějším sociálním vědcům a vědkyním v ČR. Reprezentovala Českou republiku v řídicím výboru European Association of Personality Psychology a působí jako editorka mezinárodního časopisu Personality Science. Za svoji vědeckovýzkumnou činnost byla několikrát oceněna. Stala se nositelkou prémie Otto Wichterleho v AV ČR a laureátkou Ceny Jiřího Hoskovce, kterou uděluje Českomoravská psychologická společnost za významný přínos v rozvoji české psychologie. Má zkušenosti s vedením výzkumné instituce, panelů, komisí, oddělení, projektů a týmu. Zabývá se také hodnocením vědy v komisích a panelech při Radě pro výzkum, vývoj a inovace, na UK a v AV ČR.

 

O předsednictvu GA ČR

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy (prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.), vědy o neživé přírodě (RNDr. Alice Valkárová, DrSc.), lékařské a biologické vědy (prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.), společenské a humanitní vědy (doc. PhDr. Martina Hřebíčková, DSc.) a zemědělské a biologicko-environmentální vědy (doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. – předseda GA ČR). Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.