Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo uspěly, a jimž byla na základě souhlasného stanoviska obou agentur přidělena finanční podpora.

Registrační číslo Doba trvání Název Navrhovatel Uchazeč
17-04150J 3 Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě konečných prvků: Odhady chyb, redukované modely a stochastika doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. ČVUT, Fakulta stavební
17-16583J 3 Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. VŠE, Fakulta národohospodářská
17-00393J 3 Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů s užitím kótovaných náhodných mozaik prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. UK, Matematicko-fyzikální fakulta

 

Předsednictvo Grantové agentury ČR zároveň rozhodlo o financování grantového projektu ve stejné soutěži, dodatečně podpořeného z finanční rezervy.

Registrační číslo Doba trvání Název Navrhovatel Uchazeč
17-12454J 3 (Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení” Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. UK, Fakulta humanitních studií