Souběhy návrhů projektů 2024

Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2024 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2024 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací dokumentace nebo z příslušných pravidel.

Výjimku tvoří tři veřejné soutěže na podporu projektů JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh projektu JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh projektu JUNIOR STAR, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Pokud navrhovatel projektu JUNIOR STAR uspěje ve více veřejných soutěžích/výzvách, může řešit buď pouze tento projekt JUNIOR STAR, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele). Pokud navrhovatel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP uspěje ve více veřejných soutěžích/výzvách, může řešit buď pouze tento projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele).

Porušení podmínek pro souběhy projektů je důvodem pro vyřazení všech návrhů projektů z těchto veřejných soutěží nebo výzev, ve kterých osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, v rozporu s výše uvedenými podmínkami, vystupuje.

Jaké souběhy podaných návrhů projektů jsou možné?

ROLE 1: 

ROLE 2: 

ROLE 3: 

Vyberte vaše role

 

Další pravidla

  • Pokud uchazeč před podáním dalšího návrhu projektu, který by zapříčinil souběh projektů v rozporu s výše uvedenými ustanoveními tohoto odstavce, odstoupí z veřejné soutěže podle čl. 3. odst. 4 příslušné zadávací dokumentace nebo odstoupí z hodnocení podle příslušného ustanovení pravidel pro mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty), bude se na návrh projektu, od kterého bylo odstoupeno, hledět, jako by nikdy nebyl podán. Takový návrh projektu se potom nebude počítat do limitu podaných návrhů projektů v daném roce.
  • Do limitu podaných návrhů projektů v daném roce se nebudou počítat také návrhy projektů, které byly vyřazeny z hodnocení z formálních důvodů podle příslušného ustanovení pravidel pro mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty), kdy GA ČR vystupuje v roli „Lead“ agentury nebo byly vyřazeny z veřejné soutěže podle čl. 4.1. odst. 1 a 2 příslušné zadávací dokumentace.
    Dále se do limitu podaných návrhů projektů v daném roce nebudou počítat návrhy projektů, které byly vyřazeny z hodnocení na straně zahraniční agentury.
    V jednotlivých výzvách může být upřesněno, do kterého souběhu v kterém kalendářním roce budou návrhy projektů započítávány.
  • Navrhovatelem projektu JUNIOR STAR nesmí být osoba, která již v minulosti získala grant zaměřený i na vědecké osamostatnění či založení vlastní vědecké skupiny (např. granty „ERC Staring Grants“ z programu HORIZON, Prémie Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky, soutěž Primus Univerzity Karlovy apod.).
  • Po dobu řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se řešitel nesmí účastnit v roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu.
  • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projekt může být jedné osobě udělen jen jednou. Pouze pokud bude projekt ukončen ze zdravotních důvodů, z důvodu odchodu řešitele na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo z důvodu jiných dlouhodobých zákonných překážek výkonu práce, může se takový vědecký pracovník účastnit veřejné soutěže ještě jednou.