Vyhlášení soutěží pro rok 2023

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 7. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu a prosinci letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2023.

„Letos se vědci a vědkyně mohou po roční pauze opět ucházet o granty EXPRO. Jsou určeny pro ty nejlepší z nich. Pokud projdou výběrovým procesem, získají nadstandardní podporu až do výše 50 milionů korun na 5 let řešení projektu. První podpořené projekty EXPRO již přinesly řadu excelentních výsledků s významným dopadem v rámci svého vědeckého oboru, včetně Highly cited papers,“ řekl předseda GA ČR doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., a dodal: „Prioritou je pro nás i podpora začínajících vědců a vědkyň. Letos jsou podruhé vyhlášeny soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP podporující mezinárodní mobilitu a třetí soutěž JUNIOR STAR, díky níž ti nejlepší získají až pětiletou podporu. Začínající vědci samozřejmě mohou žádat a uspět i ve všech ostatních soutěžích.“

Návrhy projektů je možné do jednotlivých soutěží podávat do 7. dubna 2022. Vyhlášení soutěží letos proběhlo dříve než v předchozích letech, a to i kvůli stále komplikované epidemiologické situaci. Vědci a vědkyně tak budou mít více času na přípravu návrhů projektů.

Návrhy projektů budou posouzeny v několikastupňovém transparentním hodnoticím procesu, na kterém se mimo odborníků doporučených českými výzkumnými institucemi zásadně podílejí i zahraniční odborní oponenti. Neexistuje podpořený projekt, který by neprošel zahraničním hodnocením. V případě vysoce výběrových projektů EXPRO a JUNIOR STAR je tento proces v gesci pouze zahraničních expertů.

 

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s délkou řešení obvykle 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti.

EXPRO

Po roční pauze je opět vypsána soutěž EXPRO určená pro ty nejexcelentnější české vědce a vědkyně. Několik vybraných řešitelů a řešitelek a jejich projektů zajistí svým týmům financování na pět let. Za tuto dobu budou moci čerpat až 50 milionů Kč, tedy v průměru deset milionů korun ročně. K financování budou mezinárodními panely vybrány ty projekty, které budou mít největší potenciál přinést průlom ve svém oboru. Povinností řešitelského týmu bude také podat návrh projektu Evropské výzkumné radě (ERC).

JUNIOR STAR

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Nejnovějším druhem soutěží je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti ve světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém pracovišti.

Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

  • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
  • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá  příští rok.

 

Zapojené agentury na principu Lead Agency

  • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
  • Německo – German Research Foundation (DFG)
  • Polsko – National Science Centre (NCN)
  • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
  • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
  • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
  • USA – National Science Foundation (NSF)

 

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.