Vyhlášení soutěží pro rok 2025

vyhlášení soutěží 2025

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Návrhy projektů je možné podávat do 3. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

„Grantová agentura podporuje všechny oblasti základního výzkumu již 30 let. Nejinak tomu je letos. Vědkyně a vědci mohou zasílat návrhy projektů do našich tradičních soutěžích, ať už se jedná o stálici v podobě soutěže o standardní projekty nebo některou úžeji zaměřenou soutěž například pro začínající badatelky a badatele. Po dvou letech znovu vypisujeme také soutěž pro excelentní vědce EXPRO,“ řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

Návrhy projektů s počátkem řešení v roce 2025 je možné podávat do 3. dubna 2024. Výsledky budou vyhlášeny na konci října a listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou.

Návrhy projektů budou posouzeny v několikastupňovém transparentním hodnoticím procesu, na kterém se mimo odborníků z českých výzkumných institucí zásadně podílejí i zahraniční odborní oponenti. Neexistuje podpořený projekt, který by neprošel zahraničním hodnocením. V případě vysoce výběrových projektů EXPRO a JUNIOR STAR je tento proces v gesci pouze zahraničních expertů.

 

seminář 2024 banner

 

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Jejich prostřednictvím je podporován nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na délku jejich vědecké kariéry.

 

EXPRO

Po roční pauze je opět vypsána soutěž EXPRO určená pro ty nejexcelentnější české vědce a vědkyně. Několik vybraných řešitelů a řešitelek a jejich projektů zajistí svým týmům financování na pět let. Za tuto dobu budou moci čerpat až 50 milionů Kč, tedy v průměru deset milionů korun ročně. K financování budou mezinárodními panely vybrány ty projekty, které budou mít největší potenciál přinést průlom ve svém oboru. Povinností řešitelského týmu bude také podat návrh projektu Evropské výzkumné radě (ERC). Neplánuje se, že by soutěž EXPRO byla znovu vypsána v příštím roce.

 

JUNIOR STAR

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

GA ČR vyslyšela žádost vědecké komunity a předložila vládě ke schválení změnu soutěže JUNIOR STAR, která byla vládou přijata. Díky tomu se tak mohou do soutěže nově hlásit i vědkyně a vědci, kteří jsou držitelkami a držiteli jiné podpory pro vědecké osamostatnění nebo založení nových výzkumných týmů.

 

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Již počtvrté GA ČR vypisuje soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatelky a badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice (varianta OUTGOING), nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti (varianta INCOMING).

 

Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

  • Tchaj-wan – National Science and Technology Council (NSTC)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)

V letošním roce nemůže být vypsána výzva s brazilskou agenturou FAPESP, a to z důvodu požadavku partnerské agentury upravit vzájemnou spolupráci obou organizací. Obnovení výzvy se předpokládá příští rok.

 

Zapojené agentury na principu Lead Agency

  • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
  • Německo – German Research Foundation (DFG)
  • Polsko – National Science Centre (NCN)
  • Slovinsko – The Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS)
  • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
  • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
  • USA – National Science Foundation (NSF)
  • PŘIDÁNO: Chorvatsko – Croation Science Foundation (HRZZ)

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích dnech.

Aktualizace: Byla potvrzena možnost podávat i návrhy česko-chorvatských projektů.

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY