VYHLAŠUJEME VÝZVU NRP 78 „Covid-19“

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků:

 • Basic aspects of SARS-CoV-2 biology, pathogenicity and immunogenicity
 • New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention
 • COVID-19 vaccine, drug development and diagnostics
 • Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy NRP 78 „Covid-19“ švýcarské agentury SNSF – (Swiss National Science Foundation) vyhlášené dne 30. dubna 2020. Přejděte na text výzvy.

Předpokládaný harmonogram výzvy:

 • vyhlášení výzvy
  30. dubna 2020
 • konec lhůty pro podávání návrhů projektu
  25. května 2020
 • zahájení řešení projektů
  mezi 18. srpnem a 31. říjnem 2020

Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 25. května 2020 dle pravidel švýcarské agentury SNSF.

Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální návrh projektu, a to vždy spolu švýcarským vědeckým týmem. Podívejte se na bližší informace k podmínkám mezinárodní spolupráce, které je nutné dodržet.

Švýcarská agentura SNSF bude v této speciální výzvě jako jediná figurovat v roli Lead Agency. Na rozdíl od „klasických“ projektů hodnocených na principu Lead Agency s počátkem řešení v roce 2021, u kterých hodnoticí lhůta začíná běžet po skončení lhůty pro podávání návrhů projektů, bude hodnoticí proces probíhat průběžně od vyhlášení výzvy. SNSF zajistí zrychlený hodnoticí proces tak, aby zůstalo u obvyklých hodnoticích postupů včetně mezinárodního peer-review.

Případní zájemci z české strany se budou při realizaci projektu řídit Pravidly pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 pro případy, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury. Každý účastník této výzvy může podat jen jeden návrh projektu a návrh takového projektu se nezapočítává do limitu podaných návrhů dle jednotlivých pravidel a zadávacích dokumentací pro ostatní výzvy a veřejné soutěže vyhlášené GA ČR v roce 2020.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti je nutné zaslat GA ČR do datové schránky „a8uadk4“ k datu podání návrhu projektu, jako předmět zprávy uvádějte „SNSF – urgent funding“. Stáhněte si formuláře čestných prohlášení.

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k SNSF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF a doručeny nejpozději do 25. května 2020.

Dotazy týkající se této výzvy směřujte na e-mail la@gacr.cz.