Výzva k podání návrhů na členy vědecké rady GA ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila výzvu na doplnění dvou členů předsednictva vědecké rady GA ČR, a to z oblasti věd o neživé přírodě a humanitních věd. Návrhy je možné podávat do 9. října.

Vědecká rada GA ČR má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Podívejte se na bližší informace o požadavcích na kandidáty a další podmínky výzvy.