Výzva k podání švýcarsko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)

Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a SNSF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2020 s počátkem řešení projektů v roce 2021 v roli LA švýcarská SNSF. Navrhované projekty jsou tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 14. ledna 2020, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je nově kvůli epidemii koronaviru 8. dubna 2020. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  1. technické vědy
  2. vědy o neživé přírodě
  3. lékařské a biologické vědy
  4. společenské a humanitní vědy
  5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 

Rozpočet navrhovaného projektu

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro švýcarskou a českou stranu, a to v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Stáhněte si pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně.

Kurz pro přepočet CHF na EUR činí 1,10 – pro potřeby tabulky v části B.

Způsob podání návrhu projektu

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a švýcarskou stranu je podáván SNSF nejpozději do 8. dubna 2020, a to v souladu s pravidly podání projektu SNSF.

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech SNSF navíc informace následujícího charakteru:

– přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
– popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
– přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i švýcarského).

Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách SNSF.

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu najdete na stránkách http://gris.cz. Přes aplikaci nahrajete i kopii zahraničního návrhu jako přílohu v PDF.

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR s identifikátorem ntq92qs nejpozději
posledního dne lhůty pro podávání návrhů projektů.

Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu SNSF zašlou GA ČR datovou schránkou a8uadk4:

  • doklady k prokázání způsobilosti

a to nejpozději do 8. dubna 2020. Předmět zprávy je „LA SNSF – způsobilost“.

K prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) až f), h) a i) a u fyzických osob, také podle odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, předloží český účastník GA ČR čestné prohlášení.

Oprávnění k činnosti podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. předkládají ti uchazeči, kteří nejsou zřízeni podle zvláštního zákona, jiného obecně závazného předpisu, nebo zveřejněného rozhodnutí (uvedené doklady nepředkládají např. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační jednotky ministerstev a příspěvkové organizace ministerstev), a to dokladem o oprávnění k podnikání nebo jiným požadovaným oprávněním.

Vyžaduje-li řešení grantového projektu speciální oprávnění podle zvláštního právního předpisu (např. povolení k nakládání s jadernými materiály podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo oprávnění k chovu či používání pokusných zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, předkládají takové oprávnění všichni uchazeči (případně spoluuchazeči) bez ohledu na právní formu v prosté kopii.

Uchazeč, který je právnickou osobou, předloží informaci o osobách v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve formě čestného prohlášení.

V průběhu řešení projektu odevzdává řešitel přehled čerpání finančních prostředků a stručné zhodnocení průběhu řešení projektu za jednotlivé roky.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021

FAQ a KONTAKT

Obecný e-mailový kontakt na dotazy k LA spolupráci: la(at)gacr.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 –  16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.