Výzva k podávání návrhů kandidáta na členku/člena vědecké rady GA ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala vypsala výzvu k podávání návrhů kandidátů do vědecké rady GA ČR. Vědecká rada je koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu GA ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Návrhy na člena/členku vědecké rady je možné podávat do 1. června 2022.

Funkční období členů vědecké rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období.

Podívejte se na podrobnosti výzvy na stránkách RVVI