GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů

Praha – Objem disponibilních finančních prostředků přidělovaných GA ČR a dosavadní zkušenosti z průběhu hodnoticího procesu návrhů projektů vedou předsednictvo GA ČR k níže uvedenému opatření.

GA ČR může financovat pouze grantové projekty, které dosahují po všech stránkách vysokých kvalit. Ty jsou posuzovány především z hlediska odborné úrovně řešitelského kolektivu, vymezení cílů projektu, předpokládaných výstupů a také přiměřenosti a opodstatněnosti navržených uznaných nákladů. Vysoké nároky splňuje pouze část návrhů projektů. Každoročně jsou do posuzovacího řízení předkládány návrhy nesoucí stopy nedostatečné přípravy, návrhy podprůměrné vědecké kvality či nezdůvodněných finančních požadavků. Takové návrhy v soutěži nemohou uspět. Přitom jsou nezřídka beze změn či s nepatrnými úpravami podávány do soutěží, často opakovaně, v následujících letech. Tato skutečnost potom představuje mj. neúměrnou zátěž pro práci hodnoticích panelů a oborových komisí.

S využitím zahraničních zkušeností a po rozsáhlých diskusích v odborné komunitě se v zájmu vytvoření podmínek pro kvalitní práci expertních orgánů předsednictvo GA ČR rozhodlo přistoupit k tomuto opatření:

Navrhovatel nebo spolunavrhovatel, jehož návrh projektu bude v letošním roce v jakékoli soutěži GA ČR vyhodnocen jako projekt nedoporučený k financování v první fázi posuzovacího řízení, nebude moci v roli navrhovatele nebo spolunavrhovatele v příštím roce předložit návrh projektu do žádné z veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v rámci téže skupiny projektů (standardních, juniorských, mezinárodních).

Toto opatření je vedeno snahou vytvořit navrhovateli a spolunavrhovateli dostatečný časový prostor pro přípravu a vytvoření kvalitního návrhu.