Kontrolní rada: předsednictvo GA ČR postupovalo při rozhodnutí o nefinancování dvou projektů v souladu se zákonem

Praha 20. března 2014 – Prosincové rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR (GA ČR) nefinancovat dva projekty na podporu excelence v základním výzkumu v oboru společenských a humanitních věd nebylo v rozporu se zákonem ani vnitřními pravidly fungování GA ČR. Potvrdila to svým stanoviskem kontrolní rada GA ČR. Současně upozornila na to, že oborová komise pro společenské a humanitní vědy, která projekty k financování doporučovala, v nich neodhalila nedostatky, přestože na řadu z nich upozorňovali někteří zpravodajové. O nefinancování projektů po důkladném zvážení rozhodlo hlasováním předsednictvo za účasti předsedy kontrolní rady na svém prosincovém zasedání, přičemž Petr Matějů, předseda GA ČR zodpovědný za oblast společenských a humanitních věd, se hlasování zdržel. Ostatní členové předsednictva hlasovali jednomyslně.

Zpráva byla aktualizována o závěrečné stanovisko kontrolní rady GA ČR.

Náš kolega a předseda je v této věci licoměrně osočován ze střetu zájmů.

– Otomar Linhart, člen předsednictva GA ČR zastupující zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Předsednictvo je zodpovědné za racionální zacházení se státními prostředky, což se nemusí u navrhovatelů vždy setkávat s pochopením. Korektnosti systému, o kterou už pět let cílevědomě usilujeme, jsme se nikterak nedotkli, naopak, museli jsme zasáhnout, aby byla dodržena.

– Ivan Netuka, místopředseda GA ČR

Dávám pravidelně hlavu na špalek při rozhodování, které grantová agentura činí. Jsem navíc přesvědčen, že našimi pravidly a procedurami hodnocení kopírujeme světové instituce a trendy a v udělování státní finanční podpory na základní výzkum pracujeme na maximální transparentnosti. To ostatně potvrdil i mezinárodní audit české vědy.
Jednoznačně odmítám, že bych při projednávání projektů na podporu excelence v základním výzkumu mohl být ve střetu zájmů. K žádné instituci, která projekt na podporu excelence získala nebo naopak nezískala, nemám žádný vztah a z udělení žádného z projektů nemám a nemohu mít žádný osobní prospěch.

– Petr Matějů, předseda GA ČR

U obou humanitně zaměřených projektů usilujících o celkovou více než 100 milionovou podporu se výtky předsednictva týkaly především nepřiměřenosti požadovaných nákladů. Výhrady byly ale i k očekávaným výstupům, kterými měly být u nás vydávané publikace. U projektů na podporu excelence v základním výzkumu se totiž očekává především publikování v zahraničí nebo v prestižních nakladatelstvích. Přesné důvody pro neudělení podpory předsednictvo uvedlo v protokolech o hodnocení grantových projektů, ke kterým mají uchazeči přístup.

Namísto dvou zmíněných projektů se do financovatelného pásma dostaly dva návrhy projektů na bezprostředně následujících místech, které byly oborovou komisí rovněž navrženy k financování. Na základě stížnosti podané dvěma členy oborové komise, Marií Šedivou Koldinskou a Vojtěchem Kolmanem, který usiloval o financování jednoho z projektů pro instituci, v níž pracuje, kontrolní rada GA ČR po prostudování všech relevantních dokumentů a posouzení celkové situace vydala stanovisko, v němž, mimo jiné, předsednictvu GA ČR ukládá podpořit všechny čtyři projekty s tím, že u všech dojde ke krácení financí tak, aby jejich rozpočty byly uvedeny do souladu se Zadávací dokumentací a disponibilními prostředky GA ČR. Toto stanovisko je v plném znění na internetových stránkách agentury.

Kontrolní rada zároveň doporučila napříště zahrnout do systému hodnocení návrhů projektů také finanční audit, který posoudí nutnost a přiměřenost požadovaných finančních prostředků. Panely i oborové komise složené především z odborníků na danou oblast by se tak mohly plně soustředit na posuzování kvality návrhů projektů a předpokládaných výsledků. Možnou budoucí implementací tohoto návrhu se Grantová agentura bude zabývat.

Kontakt

Gabriela Bechynská
Grantová agentura ČR
Tel.: +420 775 038 045
E-mail: gabriela.bechynska@gacr.cz