Informace pro navrhovatele a uchazeče o projekty s počátkem řešení v roce 2015

Předsednictvo GA ČR tímto informuje akademickou veřejnost, že po projednání s vědeckou radou GA ČR bude v rámci letošního hodnocení návrhů projektů uskutečněno pilotní ověření modifikované klasifikace návrhů projektů, jejíž součástí bude nová kategorie hluboce podprůměrných projektů (pracovně označená „Cn“). V případě budoucí implementace této klasifikace by návrhy projektů podané navrhovateli nebo spolunavrhovateli takto zařazených návrhů projektů v jednom roce nebyly v následujícím roce dále hodnoceny a v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, by byly vyřazeny z veřejné soutěže. Zařazení do této kategorie v pilotním ověření neovlivní účast v soutěžích vyhlášených GA ČR v roce 2015. Předsednictvo GA ČR současně zdůrazňuje, že pro tuto novou kategorii projektů nebudou stanoveny žádné kvóty, tj. bude záležet výhradně na expertních a poradních orgánech GA ČR, jaký počet projektů do této kategorie zařadí.

Důvodem pro pilotní ověření možné změny v klasifikaci návrhů projektů je skutečnost, že do procesu hodnocení vstupují návrhy projektů velmi nízké kvality, které, stejně jako projekty kvalitní, musejí projít hodnocením panelů, ačkoli často nesplňují ani elementární kritéria uplatňovaná na projekty základního výzkumu. Takové projekty jsou často podávány opakovaně, aniž u nich dojde k viditelné změně, a nezřídka účelově, aby se z hlediska pravděpodobnosti zvýšila šance daného pracoviště na získání grantu. Členové panelů jsou tak neúměrně zatěžováni posuzováním projektů, jejichž kvalita je nízká a šance na jejich postup do druhé fáze hodnocení se zahraničními posudky je minimální. Přitom expertní a poradní orgány GA ČR musí na každý projekt vypracovat dva posudky, projekt hodnotit a projednat na zasedání panelu a posléze na zasedání oborové komise.

Kritéria pro zařazování návrhů projektů do nově konstituované kategorie budou mít oporu v platných zadávacích dokumentacích. Půjde zejména o případy, kdy návrh projektu bude postrádat základní atributy základního výzkumu, tj. budou v něm chybět jasně formulované hypotézy ve vazbě na dosavadní stav poznání, cíle projektu budou vymezeny vágně nebo nebude možné je identifikovat, potenciální přínos projektu k poznání v dané oblasti bude evidentně zanedbatelný nebo těžko identifikovatelný, půjde o „recyklovaný“ projekt odmítnutý v předchozí soutěži a podaný do další soutěže v prakticky nezměněné podobě nerespektující výhrady či doporučení expertních orgánů atd. Členové expertních a poradních orgánů GA ČR budou s návrhem kritérií i se způsobem hodnocení včas seznámeni.

Výsledků pilotního ověření modifikovaného systému hodnocení bude na konci roku 2014 využito při přípravě návrhu postupu hodnocení pro následující roky.