Kdo byl nominován na Cenu předsedy GA ČR v letošním roce?

Kdo byl nominován na Cenu předsedy?

Cena předsedy GA ČR je udělována jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Na základě doporučení několika stovek vědců bylo do užšího výběru na Cenu předsedy GA ČR nominováno 15 projektů – tři za každou z pěti oblastí základního výzkumu: technických věd; věd o neživé přírodě; lékařských a biologických věd; společenských a humanitních věd a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

Kdo Ceny předsedy GA ČR z uvedených nominovaných vědců získá? Můžete se to dozvědět mezi prvními díky živému přenosu z předávání cen z Profesního domu, který začne ve čtvrtek 29. září 2022 ve 14 hod.

Seznam nominovaných řešitelů a projektů na Cenu předsedy GA ČR 2022

Technické vědy

Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Čištění spalin membránovými procesy

doc. Dr. Virginie Nazabal, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

 • název projektu: Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů

 

Vědy o neživé přírodě

M.Sc. Asa Gholizadeh, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • název projektu: Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

 • název projektu: Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotní péči a hledání biomarkerů: studie rakoviny ledvin

Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

 • název projektu: Geometrické aspekty matematické statistiky

 

Lékařské a biologické vědy

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

 • název projektu: Úloha indolových metabolitů produkovaných střevním mikrobiomem ve střevní a jaterní regulaci metabolismu xenobiotik a lipidů

RNDr. Dominik Filipp, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Úloha signalizace receptorů rodiny Toll v mechanismech centrální tolerance

doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • název projektu: Evoluční a funkční vztah mezi LEDGF/p75 a Pdp3

 

Společenské a humanitní vědy

PhDr. Hana Hašková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

 • název projektu: Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v České republice

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. & Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Stylometrická analýza básnických textů

 

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

 • název projektu: Evoluční ukazatele nesdílené fylogenetické a funkční diverzity rostlinných společenstev Evropy

prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Zdroje vnitropopulační heterogenity ve stárnutí

Mgr. Tomáš Větrovský Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • název projektu: Společenstva hub v prostředí: využití nových molekulárních markerů a metaanalýz pro výzkum ekologie a biogeografie hub