Komentář ke sdělení „GA ČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů“ z 26. 2. 2014

Praha – Sdělení se v části odborné veřejnosti setkalo s negativní odezvou. Ta vychází z interpretace, že žádný navrhovatel projektu, který v grantové soutěži pro rok 2015 neuspěje, nebude moci předložit návrh projektu v dalším roce. Vyskytly se také obavy, že takto má být postiženo předem určené procento návrhů projektů. Takové informace však ve sdělení obsaženy nejsou. Mluví se v něm o návrzích podprůměrné vědecké kvality, které jsou nezřídka beze změn či s nepatrnými úpravami podávány do soutěží opakovaně. Předsednictvo GA ČR samozřejmě nehodlá počet takových návrhů projektů jakkoli předem kvantifikovat. Kvalita každého návrhu projektu bude v první fází hodnocení posuzována výhradně odbornými a expertními orgány GA ČR, jejichž členové jsou podle náročných kritérií vybíráni z nejlepších odborníků v této zemi, kteří jsou do GA ČR nominováni. O zavedení tohoto opatření, jež je obdobou principu již řadu let uplatňovaného v Evropské výzkumné radě (ERC), byla předem informována vědecká i kontrolní rada GA ČR.

Princip uplatňovaný v Evropské výzkumné radě je popsán v  ERC Work Programme (viz http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2014.pdf) na stranách 18 a 19.

Věříme, že toto vysvětlení zabrání šíření mylných a neopodstatněných interpretací vedoucích k zavádějícím závěrům.

Grantová agentura ČR