Letos bude financováno 15 nových česko-ruských projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) rozhodla společně s ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR) o financování 15 nových projektů. Na řešení tříletých projektů se budou zároveň podílet vědci a jejich týmy z obou států. Projekty byly vybrány k financování jako tzv. bilaterální projekty, tedy na rozdíl od projektů hodnocených formou Lead Agency prošly nezávislým hodnoticím procesem provedeným jak GA ČR, tak RFBR. Spolupráce mezi oběma agenturami byla navázaná v roce 2018 a bude dále pokračovat. Další společnou výzvu agentury vypíší letos.

Financované projekty*

Reg. číslo Navrhovatel Název Uchazeč
21-12567J Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. Kvantově-rozměrové a borem dopované nanodiamanty syntetizované HPHT procesem z molekulárních prekurzorů Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
21-16084J Kaplan Kirakci, Ph.D. Světlem indukované antibakteriální a antivirové materiály obsahující kovové klastry Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
21-19073J Ing. Petr Ondrejkovič, Ph.D. Multikalorické jevy v nových jednofázových a kompozitních materiálech na bázi komplexních oxidů Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
21-26232J doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Zvyšování přestupu tepla a hmoty v nestacionárních tekutinových proudech – využití vlivu hystereze, bistability a intermitence Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
21-31139J Ing. Michal Kohout, Ph.D. Nové chirální ionexy pro chromatografické enantioseparace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
21-35772J Ing. Konstantinos Sotiriadis, PhD Změny mikrostruktury směsných cementových past s vápencem na základě kombinovaného vlívu síranových a chloridových iontů Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
21-12132J Mgr. David Nečas, Ph.D. Úpravy mikroporézeních polymerních nanomateriálů pro bioaplikace pomocí plazmatu a iontové implantace Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
21-14919J PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Porfyrazinoidy s nekovovými centrálními atomy jako nové perspektivní fotosenzitizéry a fluorescenční senzory Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
21-15272J RNDr. Luděk Klimeš, DrSc. Asymptotická inverze kompletních seismických vlnových polí ve složitých prostředích Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
21-16508J doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. Sub-THz pásmo: nový přístup ke studiu původu slunečních a hvězdných erupcí pomocí pozorování a numerických simulací Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
21-30418J doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Korelace pozdně křídových sedimentárních archívů severní Sibiře a střední Evropy: záznam skleníkového klimatu vysokých a středních zeměpisných šířek Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
21-31852J RNDr. Naděžda Pizúrová, Ph.D. Vlastnosti nanoprášků připravených pulzním elektronovým svazkem při nízkém tlaku plynu Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
21-12611J Mgr. Pavel Caha, Ph.D. Morfologie shody Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
21-20936J RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. Vývoj a validace reportérových systémů pro studium rostlinných hormonů založených na geneticky kódované bioluminiscenci. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
21-23794J prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Seznam projektů financovaných ve spolupráci s RFBR (*.pdf)

 

Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021

———————————————————————————————————-

* Grantová agentura České republiky dokončila vyhodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2021 (SGA0202100007) a rozhodla o financování následujících projektů realizovaných ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Rusko. Grantová agentura České republiky si vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty ze zákonných důvodů omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.