Opatření předsednictva Grantové agentury ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy předsednictvo Grantové agentury ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

Změny v průběhu řešení grantového projektu:

  • přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2020 bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory;
  • v případě pořízení dříve neschváleného dlouhodobého majetku je třeba před pořízením požádat GA ČR o schválení zamýšlené investice;
  • změny v čerpání či přesuny musí příjemce v následující zprávě (dílčí či závěrečné) dodatečně zdůvodnit. Musí prokázat, že tyto změny či přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace.

 

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout níže uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření epidemie koronaviru a onemocněním COVID-19:

  • poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty v zahraničí (až 100 %);
  • náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií (z položky věcných nebo investičních nákladů), vyjma nákladů na telefony, diktafony a čtečky;
  • náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného (vstupní cena vyšší než 40 000 Kč) a nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než 60 000 Kč) s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který je nezbytný pro řešení grantového projektu a je v přímé souvislosti s jeho řešením pořizován a používán.

 

Předsednictvo připomíná, že do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z doplňkových (režijních) nákladů lze zahrnout i další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace:

  • např. náklady na péči o děti osob podílejících se na řešení projektu.

 

Předsednictvo dále připomíná, že do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z věcných, resp. osobních nákladů lze zahrnout další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace:

  • náklady na mzdové náhrady, a to až do výše, kterou v nouzovém stavu neuhradí zaměstnavateli stát;
  • výpočetní techniku, využívanou výhradně v přímé souvislosti s řešením grantového projektu.