Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 515/2020 Sb., ze dne 7. prosince 2020, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název:Grantová agentura České republiky
2. Důvod a způsob založení:Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Grantová agentura České republiky je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky.
Grantová agentura České republiky zabezpečuje:
a) přípravu a realizaci skupin grantových projektů a dalších aktivit v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů,
b) hodnocení a výběr návrhů grantových projektů,
c) poskytování účelové podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů grantových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
f) zpracování návrhu výdajů Grantové agentury České republiky a zpráv o její činnosti,
g) jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
h) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
Bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 130/2002 Sb. podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura:Organizační stuktura
4. Kontaktní údaje:
4.1. Kontaktní poštovní adresaEvropská 2589/33b
160 00 Praha 6
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvuEvropská 2589/33b
160 00 Praha 6
4.3. Úřední hodinyPondělí 9:00–16:00h
Středa 9:00–16:00h
4.4. Telefonní čísla+420 227 088 841
+420 227 088 861
fax: +420 227 088 801
4.5. Adresa internetových stránekwww.gacr.cz
4.6. Adresa podatelnyListinná podoba:
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6
4. patro, kancelář 21

Elektronická podoba:
podatelna@gacr.cz

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů (.pdf)
4.7. Elektronická adresa podatelnypodatelna@gacr.cz
Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů (.pdf)
4.8. Datová schránkaISDS pro běžnou komunikaci a uplatnění výsledků RIV: a8uadk4
ISDS pro návrhy, DZ a ZZ: ntq92qs
5. Případné platby lze poukázat:22422001/0710 (ČNB)
6. IČO:485 49 037
7. Plátce daně z přidané hodnoty:Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty:
8.1. Seznamy hlavních dokumentůSeznam hlavních dokumentů
8.2. RozpočetRozpočet
9. Žádosti o informace:Poskytování informací
10. Příjem podání a podnětůÚstní žádosti a stížnosti lze podávat v sídle Grantové agentury České republiky v úředních hodinách (viz bod 4.2.).
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu sídla Grantové agentury České republiky (viz bod 4.1.).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu Grantové agentury České republiky (viz bod 4.7.), nebo do datové schránky (viz bod 4.8.).
11. Předpisy:
11.1. Nejdůležitější používané předpisy• Zákon č. 130/2002 Sb. podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené právní předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách (viz bod 4.3.) na podatelně (viz. bod 4.6).
Právní předpisy jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra, případně na Nové ASPI.
11.2. Vydané právní předpisyGrantová agentura České republiky v rámci své působnosti nevydává žádné právní předpisy.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1. Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací (pdf)
12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla dosud přijata.
13. Licenční smlouvy:
13.1. Vzory licenčních smluvGrantová agentura České republiky v této době nemá žádný vzor licenčních smluv k dispozici.
13.2. Výhradní licenceGrantová agentura České republiky v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím:Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR