Příští rok bude financováno 12 společných projektů s německou agenturou DFG a 2 projekty s jihokorejskou agenturou NRF

Grantová agentura České republiky se dohodla na základě nezávislých hodnocení na financování dalších 14 projektů mezinárodní spolupráce. Dva z projektů budou řešit čeští vědci společně s vědci z Jižní Koreje, dalších 12 projektů pak ve spolupráci s německými badateli.

Financování společných projektů s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i jihokorejskou agenturou National Research Foundation of Korea (NRF) je výsledkem dlouhodobé spolupráce, která mezi agenturami trvá již od roku 2005. Projekty byly vybrány k financování jako tzv. bilaterální projekty, tedy na rozdíl od projektů hodnocených formou Lead Agency prošly nezávislým hodnoticím procesem provedeným jak GA ČR, tak partnerskou organizací.

 

Projekty financované ve spolupráci s NRF (Jižní Korea)*

Reg. Číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání
21-23131J doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.

 

Nové superhydrofobní perfluorované nanomateriály pro pokročilé mikro a bio aplikace Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská 2
21-28470J RNDr. Jan Kunc, Ph.D. Ultra-rychlé detektory pro časově rozlišenou terahertzovou spektroskopii Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 2

Seznam projektů financovaných ve spolupráci s NRF (*.pdf)

 

Projekty financované ve spolupráci s DFG (Německo)**

Reg. číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání
21-35764J doc. RNDr. David Mašín, M.Phil., Ph.D. Experimentální a numerické studium sdruženého termo-hydro-mechanického chování jílu s důrazem na cyklické zatěžování Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3
21-06012J Mgr. Michal Macek, PhD Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. 3
21-11931J Mgr. Ján Žabka, CSc. Hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením pro analýzu dat z minulých a budoucích vesmírných misí. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 3
21-13882J prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Hierarchické plánování: od verifikace plánů k rozpoznávání plánů Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3
21-28876J Mgr. Kamil Olejník, Ph.D. Studium přepínání antiferomagnetu do zamrzlého metastabilního stavu metodami s vysokým prostorovým a časovým rozlišením Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3
21-31978J RNDr. Peter Košovan, Ph.D. Simulace reakčních rovnováh v polymerních systémech – vývoj simulačních metod a jejich aplikace Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3
21-20293J doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Vliv lokalizovaného působení gravitačních vln na střední atmosféru – vznik, dopady a dlouhodobý vývoj (MATELO-FILE) Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3
21-19503J Dr. Martin Zoltner Mapování interakcí mRNP-NUP během jaderného exportu pomocí unikátního přístupu mRNA-trap Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3
21-23337J doc. Dr. Hans Rainer Sepp Eugen Fink a francouzská fenomenologie Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 3
21-09334J RNDr. Vendula Brabcová, Ph.D. Vliv mikroklimatu na rozklad mrtvého dřeva, mikrobiální diversitu a adaptační mechanismy s ohledem na důležité procesy lesního ekosystému Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 3
21-22810J prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. Vztah mezi chemickým složením rozpuštěné organické hmoty a cyklem živin v lesních povodích mírného pásma Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 3
21-25163J Mgr, Karel Říha, Ph.D. Funkce a dynamika telomér v rostlinné meióze Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut 3

Seznam projektů financovaných ve spolupráci s DFG (*.pdf)

 

Další mezinárodní projekty, a to jak bilaterální, tak hodnocené formou Lead Agency, budou oznámeny v příštích týdnech a měsících. Zjistěte více o projektech mezinárodní spolupráce pro rok 2021.

___

* Grantová agentura České republiky dokončila vyhodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2021 (SGA0202100007) a rozhodla o financování následujících projektů realizovaných ve spolupráci s National Research Foundation of Korea. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

** Grantová agentura České republiky dokončila vyhodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – Mezinárodní projekty – 2021 (SGA0202100007) a rozhodla o financování následujících projektů realizovaných ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.