Profesor Jaroslav Koča se stává předsedou GA ČR

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Strukturní biolog prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., se dnes na základě jmenování vlády ČR ujímá vedení Grantové agentury České republiky (GA ČR). Na pozici nahradil jadernou fyzičku RNDr. Alici Valkárovou, DrSc., která i nadále zůstává členkou předsednictva GA ČR. Profesor Koča do GA ČR přinese nejen své manažerské zkušenosti z pozice vědeckého ředitele Středoevropského technologického institutu (CEITEC), ale jeho cílem je i nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci a připravovat další grantové možnosti.

„GA ČR podporuje český základní výzkum již od roku 1993. Za tu dobu agentura podpořila tisíce projektů, na kterých se podíleli desetitisíce vědců ze stovek institucí. Troufám si tak tvrdit, že na GA ČR stojí velká část našeho základního výzkumu. Přestože se jedná o výzkum zpravidla prováděný v České republice, věda sama je mezinárodní, a tak je nutné, aby česká věda byla také vědou světovou. Mým cílem tak je nadále podporovat excelentní projekty a dále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Za nesmírně důležité považuji také neustále zdokonalovat systém grantové podpory tak, aby dokázal významným způsobem podpořit začínající vědce, následně provázet vědce v každé další fázi jejich kariéry a aby umožnil reagovat na aktuální celospolečenské či globální výzvy,“ řekl předseda GA ČR Jaroslav Koča.

„Jaroslav Koča není jen uznávaný vědec, ale má mnohé zkušenosti i z vedoucích pozic – aktuálně působí také jako vědecký ředitel CEITEC. Za důležité považuji, že již od roku 2016 byl členem předsednictva GA ČR. To, že je nyní GA ČR v dobré kondici, je i jeho zásluha. Aktivně se totiž na jejím rozvoji podílel – včetně významného rozšíření mezinárodní spolupráce, které bude i nadále pokračovat, a přípravy vysoce výběrových výzev EXPRO a JUNIOR STAR. Jsem ráda, že roli předsedy mohu předat někomu, kdo GA ČR velmi dobře zná,“ podotkla předchozí předsedkyně Alice Valkárová, která zůstává členkou předsednictva.

Jaroslav Koča v průběhu své dosavadní vědecké kariéry publikoval více než 200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a vedl přes 40 doktorských studentů a postdoků. Působil na řadě zahraničních pracovišť, na několika z nich dlouhodobě (Norsko, Francie a USA). Získal a vedl také několik velkých domácích i zahraničních vědeckých projektů v objemu desítek či stovek milionů korun. Profesuru obhájil v roce 1995 na Masarykově univerzitě v Brně v oboru organická chemie. Zastával několik pozic v managementu vědy, od roku 2015 je vědeckým ředitelem CEITEC, v této funkci 31. 12. 2020 končí. V roce 2016 byl prof. Koča vládou ČR jmenován členem předsednictva GA ČR a od 10. prosince 2020 působí jako její předseda.

O předsednictvu GA ČR

Předsednictvo GA ČR je jmenováno vládou ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je složeno z pěti členů, kteří zastupují pět základních vědních oborů – technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda. Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory, tedy o udělení grantů vědeckým projektům na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo dále koordinuje činnost těchto poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy. Více informací o předsednictvu GA ČR.